A concept of an electricity storage system with 50 MWh storage capacity

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : A concept of an electricity storage system with 50 MWh storage capacity

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : Electricity storage devices can be divided into indirect storage technology devices (involving electricity conversion into another form of energy), and direct storage (in an electric or magnetic fi eld). Electricity storage technologies include: pumped-storage power plants, BES Battery Energy Storage, CAES Compressed Air Energy Storage, Supercapacitors, FES Flywheel Energy Storage, SMES Superconducting Magnetic Energy Storage, FC Fuel Cells reverse or operated in systems with electrolysers and hydrogen storage. These technologies have diff erent technical characteristics and economic parameters that determine their usability. This paper presents two concepts of an electricity storage tank with a storage capacity of at least 50 MWh, using the BES battery energy storage and CAES compressed air energy storage technologies.

Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej dzielimy na: urządzenia technologii magazynowania pośredniego (z udziałem konwersji energii elektrycznej na inny rodzaj energii) i magazynowania bezpośredniego (w polu elektrycznym lub magnetycznym). Do technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej należą: elektrownie wodne pompowe; akumulatory (BES – ang. Battery Energy Storage); pneumatyczne zasobniki energii (CAES – ang. Compressed Air Energy Storage); superkondensatory (ang. Supercapacitors); kinetyczne zasobniki energii (FES – ang. Flywheel Energy Storage); nadprzewodzące zasobniki energii (SMES – ang. Superconducting Magnetic Energy Storage); ogniwa paliwowe (FC – ang. Fuel Cells) rewersyjne lub pracujące w układach z elektrolizerami i magazynowaniem wodoru. Technologie te charakteryzują się różnymi właściwościami technicznymi i parametrami ekonomicznymi, warunkującymi możliwości ich zastosowania. W artykule przedstawiono dwie koncepcje zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania co najmniej 50 MWh, wykorzystującą magazy

Słowa kluczowe : magazynowanie energii elektrycznej, bateryjny zasobnik energii, pneumatyczny zasobnik energii, electricity storage systems, battery energy storage system, compressed air storage system,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 32 – 42
Bibliografia : 1. Doughty D.H. et al., Batteries for Large-Scale Stationary Electrical Energy Storage. The Electrochemical Society Interface, 2010.
2. Gardner J., Haynes T., Overview of Compressed Air Energy Storage. Offi ce of Energy Research, Policy and Campus Sustainability, December 2007.
3. Garimella N., Nirmal-Kumar C.N., Assessment of Battery Energy Storage Systems for Small-Scale Renewable Energy Integration, 2009.
4. Nakhamkin M. i in., Second Generation of CAES Technology – Performance, Operations, Economics, Renewable Load Management, Green Energy, POWER-GEN International, Las Vegas, December 2009.
5. Paska J., Kłos M., Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii dla poprawy efektywności wykorzystania OZE na przykładzie elektrowni wiatrowych Technical and economic aspects of energy storage to improve the RES use effi ciency in the example of wind power plants, Conference proceedings “Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 2009” Current problems in the power sector APE 2009, Jurata, June 2009.
6. Paska J. et al., Możliwości budowy w warunkach polskich magazynów energii przyłączonych do sieci elektrycznych o pojemności powyżej 50 MWh i czasie przechowywania powyżej 5 godzin Available in the Polish conditions, construction options of over 50 MWh capacity and over 5 h storage time energy storage facilities connected to the power network, Study commissioned by PSE Operator SA, Institute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology, Warsaw, December 2010.
7. Pedrick G., Compressed Air Energy Storage Engineering and Economic Study, New York State Energy Research and Development Authority, December 2009.
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. , A concept of an electricity storage system with 50 MWh storage capacity. Acta Energetica nr 2/2012
facebook