Physical activity on rehabilitation-reconditioning tables and its influence on selected respiratory parameters

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jej wpływ na wybrane parametry oddechowe

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Abstract : Specyfika reakcji organizmu człowieka, a w szczególności jego układu oddechowego, układu krążenia, aparatu ruchu i przemian metabolicznych podczas wysiłków o różnym charakterze – krótkotrwałych o submaksymalnej i maksymalnej intensywności oraz długich o intensywności od umiarkowanej do wysokiej – jest punktem wyjścia do planowania metod i środków treningowych. W pracy dokonano oceny wybranych parametrów oddechowych, jako reakcji na wytrzymałościowy trening o lekkiej intensywności i długim czasie trwania, przeprowadzony na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych Slender-Life. Badaniami objęto 50-osobową grupę pacjenów przebywających na leczeniu sanatoryjnym w Sanatorium MSWiA w Koło-brzegu. Podczas 19-dniowego cyklu treningowego pacjenci poddani zostali 3-krotnemu badaniu wybranych parametrów oddechowych, takich jak: ruchomość klatki piersiowej i badanie spirometryczne, uwzględniające wykonanie pomiarów statycznych i dynamicznych. Wykazano statystycznie istotną poprawę większości badanych parametrów, co świadczy o poprawie wydolności fizycznej organizmu i zwiększonej adaptacji układu oddechowego do wysiłku. Jednocześnie pozytywne przyjęcie przez pacjentów zastosowanej formy aktywności zachęca do propagowania i korzystania z tego rodzaju treningu zdrowotnego.

The specific nature of human body reactions, especially in the respiratory, circulatory and locomotor system, as well as the metabolism during physical excerises – from shorttime with submaximum and maximum intensity to longterm with moderate to high intensity – is a starting point for planning the training methods. In the paper, selected respiratory parameters as a response to the low intensity and long-time training carried out on Slender-Life rehabilitation-reconditioning tables, were evaluated. The research involved a group of 50 patients of the Health Resort of the Ministry of Internal Affairs and Administration in Kołobrzeg. During the 19-days training cycle, the patients were subjected to a triple examination of selected respiratory parameters, such as: chest mobility and spirometric examination including statistical and dynamic measurements. The statistically significant improvement of most examined parameters was observed, what implies the improvement of physical fitness of patients and better adaptation of their respiratory systems to the training. Furthermore, the patients' positive reaction to the applied form of activity was observed, what may help to promote such type of the health-related training method.

Keywords : spirometria, aktywność fizyczna, parametry oddechowe, spirometry, physical activity, respiratory parameters,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 10 – 15

Bibliography
: 1. The World Health Organization Issues Guidelines For Promoting Physical Activity Among Older Persons, JAPA, vol. 5, 1997, s. 1-8.
2. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Aktualizacja (2005) skróconej wersji Raportu Gold, Medycyna Praktyczna, Przedruk, vol. 11/12, 2005, s. 9-11.
3. M.C. Morey, M.J. Peterson, C.F. Pieper, R. Sloane, G.M. Crowley, PA. Cowper, E.S. McConnell, H.B. Bosworth, CC. Ekelund, M.P. Pearson: The veterans learning to improve fitness and function in elders study: A randomized trial of primary care-based physical activity counseling for older men, J Am Geriatr Soc, vol. 57(7), 2009, s. 1166-1174.
4. C.J.L. Murray, A.D. Lopez: Evidence-based heath policy-lessons from the global burden of disease study, Science, vol. 274, 1996. s. 740-743.
5. A. Rosławski: Lecznicze ćwiczenia oddechowe w chorobach płuc, Medycyna Praktyczna, 1994, s. 8-12.
6. R. Gosselink: Controlled breathing and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 40(2), 2003, s. 25-34.
7. R.S. Goldstein, E.H. Gort, B. Stubbing, M.A. Avendado, G.H. Guatt: Randomized controlled trial of respiratory rehabilitation, Lancet, vol. 119, 2001, s. 1705-1710.
8. S.E. Hassanein, G.L. Narsavage: The dose effect of pulmonary rehabilitation on physical activity, perceived exertion and quality of life, J Cardiopulm Rehabil Prev., vol.29, 2009, s. 204-213.
9. D. Verrill, C. Barton, W. Beasley, W.M. Lippard, The effects of short-term and long-term pulmonary rehabilitation on functional capacity, perceived dyspnea, and quality life, Chest, vol. 128(2), 2005, s. 673-683.
10. M. Feerrari, A. Vanqelista, E. Vedori, M. Falso, C. Seqattini, E. Brotto, B. Briqo, V. Lo Cascio, Minimally supervised IIP home rehabilitation improves exercise capacity and health status in patients with COPD, Am J Phys Med Rehabil, vol. 83(5), 2004, s. 337-343.
11. A.L. Ries, R.M. Kaplan, R. Mayers, L.M. Prewitt: Maintenance after pulmonary rehabilitation in chronic lung disease: a randomized trial, Am J Respir Crit Care Med, vol. 167, 2003, s. 880-888.
12. K.C. Ong, W.F. Chong, C. Soh, A. Earnest: Comparison of different exercise test in assessing outcomes of pulmonary rehabilitation, Respir Care, vol.49(12), 2004, s. 1498-1503.
13. P. Raglewska, G. Cywińska-Wasilewska, A. Barinow-Wojewódzki: Wpływ ćwiczeń leczniczych na czynność wentylacyjną u osób z chorobami obturacyjnymi płuc, Postępy Rehabilitacji, vol. 2, 2005, s. 47-52.
14. J.P. de Torres, V. Pinto-Plata, E. Inqenito, D. Bagley, A. Gray, R. Berger, B. Celli: Power of outcome measurements to detect clinically significant changes in pulmonary rehabilitation of patient with COPD, Chest, vol. 121(4), 2002, s. 1092-1098.
15. J.P. Finnerty, I. Keeping, I. Bullough, J. Jones: The effectiveness of outpatient pulmonary rehabilitation in chronic lung disease: a randomized controlled trial, Chest, vol. 119, 2001, s. 1705-1710.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Wojciechowski, J. , Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jej wpływ na wybrane parametry oddechowe. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook