Analysis of possibility of objective sound application to active checking on FV580A vertical machining centre

Journal : Acta Mechanica et Automatica
Article : Analiza możliwości zastosowania sondy przedmiotowej do kontroli czynnej na pionowym centrum obróbkowym FV 580A

Authors :
Adamowicz, A.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl,
Bakunowicz, J.
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, hkopecki@prz.edu.pl,
Cegielski, M.
Institute of Applied Mechanics, Dept. of Mechanical Engineering, Cracow University of Technology, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, Artur.Ganczarski@pk.edu.pl,
Kamieńska-Krzowska, B.
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, b.krzowska@pollub.pl,
Abstract : Przeanalizowano możliwość zastosowania sondy przedmiotowej na obrabiarkach CNC do pomiarów wybranych wymiarów liniowych detali w trakcie procesu obróbkowego a także po jego zakończeniu. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykonywania pomiarów bez zmiany zamocowania przedmiotu obrabianego. Wadą natomiast jest wpływ czynników związanych z przebiegiem procesu skrawania na dokładność wykonywanych pomiarów. Przeprowadzono badania porównawcze wyników pomiarów uzyskanych na pionowym centrum obróbkowym FV580A za pomocą sondy przedmiotowej MP10 z pomiarami tych samych wymiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej VISTA. Wyniki tych pomiarów wykazują pewne rozbieżności i zależą one od mierzonego wymiaru. Dokładna ich analiza pozwala stwierdzić, że zastosowanie sondy MP10 do kontroli przebiegu procesu obróbki jest zasadne ze względu na potrzeby szybkiego diagnozowania wymiaru obrabianego przedmiotu i może być również alternatywą dla pomiarów wykonywanych na maszynach współrzędnościowych.

The possibility of application of objective sound on CNC metal working machines to selected linear details measurement in the course of tooling process and also after is ending has been analysed. The advantage of this solution is the possibility of measurements execution without attaching change of treatment object. However, the fault of mentioned above solution is the influence of connected factors with the course of cutting on the precision of the measurements executed. The comparative studies of measurement results obtained on the FV580A vertical machining centre by means of MP10 objective sound with measurements of the same dimensions on the VISTA coordinates measuring machine have been executed. The results of this measurements show some divergences and they depend from the measured dimension. Their precise analysis permits to state that the application of MP10 sound to the checking of process course of tooling is legitimate with respect on the needs of rapid diagnostic of the treatment object dimension and can be also of the alternative for the measurements executed on the coordinates machines.

Keywords : obrabiarka CNC, sonda przedmiotowa, obróbka plastyczna, CNC machines, objective sound,
Publishing house : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Publication date : 2007
Number : Vol. 1, no. 2
Page : 19 – 24

Bibliography
: 1. Chlebus E. (2000), Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa.
2. Fanuc seria 0i-MB. Instrukcja obsługi.
3. Inspection Plus software. Programming manual.
4. Materiały informacyjne firmy Renishaw.
5. NC1 non-contact tool setting system. Programming Guide (Fanuc compatible).
6. Plichta J. (2002), Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Koszalin.
7. PN-73/M-55256: Obrabiarki do metali. Kodowanie funkcji przygotowawczych G i funkcji pomocniczych M dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
8. PN-93/M-55251: Maszyny sterowane numerycznie. Osie współrzędnych i zwroty ruchów. Nazwy i określenia.
9. Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie. REA, Warszawa 1999.
10. Ratajczyk E. (2005), Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
DOI :
Qute : Adamowicz, A. ,Bakunowicz, J. ,Cegielski, M. ,Kamieńska-Krzowska, B. ,Kamieńska-Krzowska, B. , Analiza możliwości zastosowania sondy przedmiotowej do kontroli czynnej na pionowym centrum obróbkowym FV 580A. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 2/2007
facebook