Analiza oddziaływania drgań niskiej częstotliwości na wybrane parametry fizjologiczne operatora maszyny roboczej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Analiza oddziaływania drgań niskiej częstotliwości na wybrane parametry fizjologiczne operatora maszyny roboczej

Autorzy :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Abstrakty : Drgania mechaniczne, szczególnie niskoczęstotliwościowe, są charakterystyczne dla pracy maszyn roboczych. W zakresie od 3 Hz do 25 Hz mieszczą się częstotliwości rezonansowe większości głównych narządów człowieka, a więc pracę operatorów tych maszyn określić można jako uciążliwą. Dodatkowo praca przy zmiennych obciążeniach i w różnorodnych warunkach zewnętrznych wymaga nieustannej uwagi operatora i częstych jego interwencji. W wielu przypadkach skutkiem działania w takich warunkach jest niewydolność fizyczna operatora, prowadząca do przejściowych bądź trwałych uszczerbków na zdrowiu. W celu ustalenia m.in., czy działanie wibracji zarówno ogólnych, jak i miejscowych powoduje zmiany fizjologiczne u operatorów maszyn roboczych, przeprowadzono eksperyment w warunkach laboratoryjnych z udziałem 30 osób. Z analizy uzyskanych rezultatów wynika, że łączne oddziaływanie wibracji ogólnych i miejscowych niskiej częstotliwości wpływa na zmianę parametrów fizjologicznych osób badanych (skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi, tętno oraz temperaturę ciała).

Mechanical vibrations of low-frequency are characteristic for of heavy machine operation. The range from 3 Hz to 25 Hz should be considered as harmful for machine operators and may have an impact on their health. The aim of this work was to determine the impact of local and systemic low frequency vibrations on human body The laboratory experiment was carried out on 30 persons. Tit was proved that low frequent vibrations have an impact on the physiological parameters of the person (blood pressure, pulse and body temperature).

Słowa kluczowe : drgania niskoczęstotliwościowe, operatorzy maszyn roboczych, parametry fizjologiczne, low-frequency vibrations, heavy machine operators, physiological parameters,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 4
Strony : 294 – 295
Bibliografia : 1. M.J. Griffin: Handbook of human vibration. Académie Press, London 1994.
2. H. Langauer-Lewowicka, B. Harazin, A. Stachura: Rozpoznawanie zmian chorobowych wywołanych przez drgania mechaniczne. Wskazówki metodyczne. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Sosnowiec 1995.
3. T. Kamisiński: Stanowisko do badań układów aktywnych redukcji drgań, Mechanika, t.l4, z. 1, Kraków 1995, s. 25-33.
4. J. Kowal: Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji układów mechanicznych. Zeszyty Naukowe 23, Kraków 1990.
5. J. Kowal, A. Romańska: Stanowisko do badań dokładności pracy operatora maszyny roboczej, V Szkota Metody aktywne redukcji drgań i hałasu, Krynica 2001.
6. A. Romańska: Analiza oddziaływania drgań niskiej częstotliwości na dokładność pracy operatora maszyny roboczej, w druku 2007.
7. T. Tutak: Wpływ wibracji oraz łącznej ekspozycji wibracji i hałasu na zdolność pracy kierowcy, Ochrona Pracy 10 (1987), s. 24-25.
DOI :
Cytuj : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. , Analiza oddziaływania drgań niskiej częstotliwości na wybrane parametry fizjologiczne operatora maszyny roboczej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook