Journal : Acta Energetica
Article : Analysis Methods of HTLS Conductors in Terms of Mechanical and Thermal Criteria

Authors :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Kot, A.
AGH University of Science and Technology in Krakow, akot@agh.edu.pl,
Kubek, P.
Silesian University of Technology in Gliwice, pawel.kubek@polsl.pl,
Siwy, E.
Silesian University of Technology in Gliwice, edward.siwy@polsl.p,
Abstract : A thermal modernization allows increasing the thermal rating of the existing lines. This especially concerns the older overhead lines designed for the +40°C temperature conductor limit. This paper presents reconductoring as the attractive method of existing line thermal modernization. The article provides an overview of issues related to the selection of the HTLS conductor for thermal uprating of existing overhead transmission lines. Some aspects related to the extension of the thermal, electrical and mechanical models used so far for analysis of HTLS conductors are presented in the paper.

Problem niskiej przepustowości termicznej dotyczy głownie starych linii napowietrznych, zaprojektowanych dla temperatury granicznej roboczej +40°C. W artykule przedstawiono efekty uzyskane wskutek wymiany tradycyjnych przewodów AFL na przewody HTLS w wybranych liniach WN. Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych z doborem odpowiedniego przewodu HTLS, nadającego się do zastąpienia przewodu istniejącego. Zaprezentowano także wybrane aspekty związanie z rozszerzeniem modeli mechanicznych, cieplnych i elektrycznych stosowanych dotychczas na potrzeby analiz przewodów niskozwisowych.

Keywords : modernizacja termiczna linii napowietrznych, przewody HTLS, cieplne modele przewodów, elektryczne modele przewodów, mechaniczne modele przewodów, increase the thermal rating of overhead lines, HTLS conductors, thermal models of conductors, electrical models of conductors, mechanical models of conductors,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 1
Page : 75 – 89

Bibliography
: 1. PN-EN 60300-3-3:2006 Dependability Management. Application Guide. Life Cycle Costing.
2. Thermal behaviour of ovehead conductors. Technical Brochure No. 207. Working Group 22.12 CIGRE Paris 2002 (ELECTRA No. 203, August 2002).
3. Żmuda K., Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze Electric power transmission and distribution systems, Politechnika Śląska Publishers, Gliwice 2012.
4. Żmuda K., Siwy E., Nowe metody obliczania przewodow linii napowietrznych pod względem mechanicznym i cieplnym. Nowe rodzaje przewodów New methods for mechanical and thermal calculations of overhead line conductors. New conductor types in: Bartodziej G., Tomaszewski M. (editors.), Problemy rozległych awarii sieci elektroenergetycznych Problems of extensive failures in power grids, „Nowa Energia” Publishers, Raciborz 2010.
5. Sag-tension methods of overhead lines. Technical Brochure No. 324. Task force B2.12.3 CIGRE (ELECTRA No. 232, June 2007).
6. Clairmont B. et al., Radial and longitudinal temperature gradients in bare stranded conductors with high current densities. CIGRE 2012, Paris, B2-108.
7. Kubek P. , Siwy E., Żmuda K., Eliminacja ograniczeń przesyłowych w ciągach liniowych 110÷220 kV przy wykorzystaniu przewodów niskozwisowych Elimination of transmission constraints in 110 ÷ 220 kV line sequences using low sag conductors, Conference SIECI 2012.
8. Siwy E., Żmuda K., Paszek G., Zwiększenie możliwości przesyłowych linii napowietrznych SN i WN poprzez modernizację termiczną linii Increase of transmission capacity of MV and HV overhead lines by their thermal upgrading, Conference KABEL 2008.
9. Siwy E., Żmuda K., Zwiększenie zdolności przesyłowej istniejących linii napowietrznych 110 kV Increase of transmission capacity of the existing 110 kV overhead lines, Przegląd Elektrotechniczny 2006, No. 9.
10. Kubek P., Siwy E., Żmuda K., Likwidacja ograniczeń przesyłowych ważnym problemem na polskim rynku energii Transmission constraints elimination as an important problem on the Polish energy market, Conference Rynek Energii 2011.
DOI :
Qute : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Lubośny, Z. ,Kot, A. ,Kubek, P. ,Siwy, E. ,Siwy, E. , Analysis Methods of HTLS Conductors in Terms of Mechanical and Thermal Criteria. Acta Energetica nr 1/2013
facebook