Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Abstrakty : The paper presents the problems associated with increasing demands on the equipment and systems for power quality assessment (PQ), installed at power substations. Difficulties are signaled due to current lack of standards defining the test methodology of measuring devices. The necessary device properties and the structure of a large system operated in real time and designed to assess the PQ are discussed. The usefulness of multi-channel analyzers featuring the identification and registration of transients is pointed out. The desirability of synchrophasor assessment implementation and device integration by standard PN-EN 61850 with other SAS devices is also justified.

Artykuł prezentuje problemy wynikające ze wzrostu wymagań wobec urządzeń i systemów oceniających jakość energii elektrycznej (JEE), instalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Zasygnalizowano trudności wynikające z braku norm definiujących metodologię badań urządzeń pomiarowych. Omówiono niezbędne właściwości urządzeń oraz strukturę rozległego systemu działającego w czasie rzeczywistym i przeznaczonego do realizacji oceny JEE. Wskazano na przydatność wielokanałowych analizatorów z funkcją identyfikacji i rejestracji ultraszybkich zaburzeń. Uzasadniono celowość wprowadzenia do tych urządzeń funkcji wyznaczania synchrofazorów oraz ich integracji w standardzie PN-EN 61850 z innymi urządzeniami systemu automatyki stacyjnej.

Słowa kluczowe : jakość energii, klasa A, rejestracja zaburzeń, power quality assessment, Class A, disturbances recording,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 18 – 28
Bibliografia : 1. Stanescu C., Postolache R., Widmir J.,The Romanian TDO’s Power Quality Monitoring System and Smart Grids Component, C4-101, CIGRE2012.
2. Szczepański T., Rączka J., Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym Power quality monitoring and analysis in the transmission system, Elektroenergetyka 2012, No. 1–2.
3. PN-EN 50160:2010, Voltage Characteristics in Public Distribution Systems.
4. PN-EN 61000-4-30:2011, Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4–30, Testing And Measurement Techniques – Power Quality Measurement Methods.
5. Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007 on the detailed conditions of the power system operation.
6. PN-EN 61400-21:2009, Wind turbines, Part 21, Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines, PKN.
7. Analizatory Jakości Energii, Standardowe Specyfikacje Techniczne Power Quality Analyzers, Standard Technical Specifications, PSE Operator, May 2011
8. PN-EN 62053-22:2006, Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, Part 22, Static meters for active energy classes 0.2S and 0.5S, PKN.
9. PN-EN 45011:2000, General requirements for bodies operating product certification systems, PKN.
10. IEC62586-1,Power Quality Measurements in Power Supply Systems, Part 1, Power Quality Instruments, IEC official draft, 2012.
11. IEC 62586-2, Power Quality Measurements in Power Supply Systems, Part 2, Functional Tests and Uncertainty Requirements, IEC official draft, 2012.
12. Gil W., Syndis PQ a jakość energii elektrycznej w spółkach przesyłowych i dystrybucyjnych Syndis PQ and power quality in transmission and distribution companies, Pomiary Automatyzacja Kontrola, September 2012.
13. IEC 61850-7-4:2010(E), Communication networks and systems for power utility automation, Part 7–4, Basic communication structure. Compatible logical node classes and data object classes.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. , Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook