Tactile perception threshold test on human wrists

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Badanie progu czucia na nadgarstku

Authors :
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Burdukiewicz, A.
Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 33 13, anna.burdukiewicz@awf.wroc.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, agnieszka.debiec-bak@awf.wroc.pl,
Wojciechowski, W.
1 Katedra Radiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. M. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel./fax +48 12 424 73 91, radiologia@su.krakow.pl,
Kasprzak, C.
AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Abstract : Podstawą wyższych funkcji nerwowych jest kojarzenie różnych informacji sensorycznych docierających do człowieka. W przypadku percepcji, będącej wynikiem holistycznego rozpoznania w obrębie mózgu, muszą zachodzić procesy scalania elementarnych komponentów pochodzących z różnych układów czuciowych, takich jak wzrokowe, słuchowe, smakowe czy węchowe. Istotną rolę w procesie percepcji odgrywa, często niedoceniany, zmysł czucia. Od 2009 roku Akademia Górniczo Hutnicza realizuje projekt rozwojowy, w ramach którego opracowana zostanie metoda i system oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem markerów alowo-wibracyjnych. Jednym z elementów systemu identyfikacji ważnych lub niebezpiecznych miejsc jest przetwornik drganiowy noszony na nadgarstku przez osobę niewidomą. Z tego powodu konieczne było porównanie wrażliwości różnych obszarów skóry na nadgarstku na dwa bodźce dotykowe działające jednocześnie oraz określenie najmniejszej rozpoznawalnej w ponad 95% przypadkach odległości dwóch jednoczesnych ukłuć. Badaniami objęto grupę 33 osób w wieku 20–25 lat (w tym 12 kobiet i 21 mężczyzn), studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania progu czucia wykonano na obu nadgarstkach. Do pomiaru wrażliwości na dotyk wykorzystano estezjometr firmy MacKinnon-Dellon składający się z kolców o średnicy 1 mm zamontowanych na wspólnej ramie. Osoba badana miała określić, czy odczuwa jedno czy dwa ukłucia. Jeżeli podwójne ukłucie odczuwane było jako jedno, oznaczało to, że w danym miejscu skóra badanego jest mało wrażliwa. Odległość między kolcami zwiększano do momentu odczuwania przez pacjenta dwóch odrębnych ukłuć. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że ponad 95% badanych prawidłowo rozpoznaje podwójne ukłucie na nadgarstku przy odległości 13 mm między sąsiednimi kolcami.

The higher functions of the nervous system coordinate various types of sensory information. In case of the perception, resulting from the effect of holistic recognition in the brain regions, the elementary components coming from various sensory systems (auditory, visual etc.) have to be integrated. Since 2009, the AGH University of Science and Technology implements a development project, aiming to develop a method and system for marking hazardous areas. Particularly, it is important for blind people using wave-vibration markers. One of the elements of the system for identification of hazardous places is a vibration transmitter on the wrist of a blind person. For this reason, it is necessary to compare the sensitivity of various areas on the wrist skin for two tactile stimuli acting simultaneously and to determine the smallest distance between two simultaneous stings that is recognized in more than 95% of cases. The control group included 33 persons aged 20–25 years, 12 female and 21 male students of the AGH University of Science and Technology. The tactile perception tests were performed on both wrists. The touch sensitivity measurements were performed by means of an esthesiometer, comprising two needles, with the diameter 1 mm, fixed on the frame. The examined person has to asses the sensation of a single or double stimulus. The distance between the needles was increasing, till the subject sensed the stimuli as two separate pricks. The experimental data revealed that over 95% participants correctly recognized the double prick with two needles set apart by a distance of 13 mm.

Keywords : próg czucia, estezjometr, percepcja, perception threshold, esthesiometer, perception,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 1
Page : 38 – 42

Bibliography
: 1. T. Majewski: Psychologia niewidomych i niedowidzących, PWN, Warszawa 1983.
2. L. Borodulin-Nadzieja, J. Thannhäuser, A. Buldańczyk, M. Jurecka: Simple and differential reactions times in children with hearing sense disorders who grow up and develop in various environmental conditions, J Hum Kinet, vol. 2, 1999, s. 79-92.
3. H. Burton, A.Z. Snyder, T.E. Conturo, E. Akbudak, J.M. Ollinger, M.E. Raichle: Adaptive changes in early and late blind: a fMRI study of Braille reading, J Neurophysiol, vol. 87(1), 2002, s. 589-607.
4. R.W. Van Boven, R.H. Hamilton, T. Kauffman, J.P. Keenan, A. Pascual-Leone: Tactile spatial resolution in blind Braille readers, Neurology, vol. 54(12), 2000, s. 2230-2236.
5. A.S. Reber: The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, London, 1985.
6. H.E. Ross, D.J. Murray, E.H. Weber (ed.): E.H. Weber on the tactile senses, 2nd ed. Hove: Erlbaum Taylor & Francis, 1996.
7. J. Czarkowska-Bauch: Variety of muscle responses to tactile stimuli, Acta Neurobiol Exp, vol. 56, 1996, s. 435-439.
8. J. Thannhäuser, A. Buldańczyk, U. Wasilewska, L. Borodulin-Nadzieja, J. Dobosz, K. Magott: Assessment of the tactile perception in children with senses deprivation, Adv Clin Exp Med, vol. 14(1), 2005, s. 31-38.
9. L.G. Cohen, R.A. Weeks, N. Sadato, P. Celnik, K. Ishii, M. Hallett: Periot of susceptibility for cross-modal plasticity in the blind, Ann Neurol, vol. 45(4), 1999, s. 451-460.
10. J. Wiciak, B. Borkowski, I. Czajka: Prototype system for marking and identification of dangerous spots for vision impaired people – size and shape testing of marking the dangerous spots’zone, Acta Physica Polonica A, vol. 120(6-A), 2012, s. 24-27.
11. J. Wiciak, D. Młynarczyk, B. Borkowski: Zastosowanie sygnałów falowo-wibracyjnych do orientacji przestrzennej osób niewidomych, Nowiny Lekarskie, vol. 79(3), 2010, s. 254-259.
DOI :
Qute : Barczyk-Pawelec, K. ,Burdukiewicz, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Wojciechowski, W. ,Kasprzak, C. ,Kasprzak, C. , Badanie progu czucia na nadgarstku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 1/2012
facebook