Barrage in Włocławek

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Barrage in Włocławek

Autorzy :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology , z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology , k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Ankiersztejn, I.
DHV Hydroprojekt sp. z o.o. , biuro@hydroprojekt.com.pl,
Tersa, A.
ENERGA Hydro sp. z o.o. , andrzej.tersa@energa.pl,
Abstrakty : The barrage (SW) in Włocławek was designed as one of eight barrages in the Lower Vistula Cascade, located at 674.85 km of the river. It was designed and built entirely by Polish companies. Only turbines were manufactured by the Soviets. The next barrage (in Ciechocinek) has not been constructed, high damming waters passing through the barrage have eroded the bottom at the lower position, whereas the power plant, which has been in peak operation for many years, also contributed to accelerated erosion of the river bed below the barrage, to a reduction of the bottom levels of the river, and, as a consequence, also to a reduction of low water level. Subsequent decisions on water management permits have banned operation of the plant at varying levels of upper water as prevention against the destructive influence of peak operation of the plant by making the conditions for further operation of the barrage stricter. The most significant effects of the 43-year plus operation of Włocławek Barrage, the first in the uncompleted cascade, should include the following: erosion and reduction of water level at the lower position, loosening of the body of the earth dam and the bottom of the weir, damage to concrete structures, damage to steel structures or accumulation of load in Włocławek Reservoir. In the first period of operation of both the barrage and the power plant no major failures were observed, and the operation was smooth, excluding the year 1982, when a powerful ice jamming near Płock contributed to flooding. This also meant quite low costs of barrage operation. The last fifteen years has been a period of increased failure rate of barrage structures and equipment due to a long period of operation, resulting in necessary repairs and modernisation. It has also been a period of increased expenditure.

Stopień wodny (SW) Włocławek był zaprojektowany jako jeden z ośmiu stopni Kaskady Dolnej Wisły, zlokalizowany na 674,85 km rzeki. Zaprojektowany i zbudowany całkowicie przez polskie firmy. Jedynie turbiny były produkcji radzieckiej. Kolejny stopień (w Ciechocinku) nie powstał, wielkie wody wezbraniowe przechodzące przez stopień erodowały dno na dolnym stanowisku, a elektrownia, pracując szczytowo wiele lat, przyczyniała się również do przyspieszonej erozji koryta rzeki poniżej stopnia, obniżania się z roku na rok poziomów dna rzeki, a w konsekwencji również zwierciadła wody dolnej. Kolejne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, jako przeciwdziałanie destrukcyjnemu oddziaływaniu szczytowej pracy elektrowni, zakazały pracy elektrowni przy zmieniającym się poziomie wody górnej, wprowadzając dodatkowe obostrzenia warunków dalszej pracy stopnia. Do najistotniejszych skutków ponad 43-letniej eksploatacji SW Włocławek, pierwszego w niezrealizowanej kaskadzie, należy zaliczyć: erozję i obniżenie poziomu wody na dolnym stanowisku, rozluźnienie korpusu zapory ziemnej i podłoża jazu, niszczenie konstrukcji betonowych, niszczenie konstrukcji stalowych czy akumulację niesionego rumowiska w zbiorniku włocławskim. W pierwszym okresie eksploatacji zarówno stopnia wodnego, jak i elektrowni nie notowano znaczących awarii, a eksploatacja przebiegała bez zakłóceń, wyłączając rok 1982, kiedy to potężny zator lodowy w okolicach Płocka przyczynił się do powodzi. Oznacza to również niewysokie koszty eksploatacji stopnia. Ostatnie piętnastolecie to okres zwiększonej awaryjności obiektów i urządzeń stopnia wynikającej z długiego okresu eksploatacji, a za tym konieczności remontów i modernizacji. To również okres zwiększonych nakładów.

Słowa kluczowe : Kaskada Dolnej Wisły, stopień wodny, stopień wodny Włocławek, elektrownia Włocławek, Hydroprojekt Warszawa, eksploatacja stopnia wodnego, remonty stopnia wodnego, eksploatacja elektrowni, awaryjność urządzeń elektrowni, koszty utrzymania obiektów stopnia wodnego, Lower Vistula Cascade, Włocławek Barrage, Włocławek Power Plant, Hydroprojekt Warszawa, barrage operation, barrage repairs, operation of power plant, failure rate of power plant equipment, maintenance costs for barrage structures,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 3
Strony : 79 – 98
Bibliografia : 1. Koncepcja przebudowy i remontu obiektów SW Włocławek Concept of reconstruction and renovation of facilities in Włocławek Barrage, DHV Hydroprojekt, Warsaw 2009.
2. Projekt budowlany przebudowy i remontu obiektów SW Włocławek Building permit design for reconstruction and renovation of facilities in Włocławek Barrage, DHV Hydroprojekt, Warsaw 2011.
3. Projekt budowlany przebudowy i remontu obiektów SW Włocławek Detailed design for reconstruction and renovation of facilities in Włocławek Barrage, DHV Hydroprojekt, Warsaw 2012.
4. Elektrownia Wodna Włocławek Włocławek Hydropower Plant, 1970–2012, ENERGA Hydro sp. z o.o., Issue No. 4, Pruszcz Gdański 2012.
5. Pomiary konsumpcji dolnego stanowiska jazu i elektrowni, lata 2009–2010 Consumption measurements for lower position of the weir and power plant, 2009–2010, ENERGA Hydro sp. z o.o.
DOI :
Cytuj : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Ankiersztejn, I. ,Tersa, A. , Barrage in Włocławek. Acta Energetica nr 3/2013
facebook