Journal : Acta Energetica
Article : Bayesian Algorithms for Calculating Symbolic Rates of the Unreliability and Reliability of the Electric Supply

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Abstract : The report presents the use of Bayesian networks in the calculation of symbolic indicators of reliability and unreliability of the electric power supplying load point. The calculation of indicators of reliability is determined by the analytical dependencies. These dependencies are used to estimate: probability of up or down state of power system components supplying the load point; total probability distribution; conditional probabilities of the state power or lack of power appearance; the intensity of current interruptions and the average time of their duration; contributions of individual power system components in the service reliability. This report describes how to obtain these analytical dependencies, using the ultimate application for symbolic computations Mathematica (ver. 8). In this paper we will discuss the results of the symbolic computations for selected supply power system and methods for reducing the duration of symbolic computations of indicators for multiple-compound electrical power systems.

W referacie przedstawiono wykorzystanie sieci bayesowskich w obliczeniach symbolicznych wskaźników zawodności i niezawodności zasilania energią elektryczną węzłów odbiorczych. Podano, stosowane przy wyznaczaniu wskaźników niezawodności za pomocą sieci bayesowskich, analityczne zależności na wyznaczanie: prawdopodobieństw bezwarunkowych stanów zdatności i niezdatności elementów układu zasilania danego węzła, łącznego rozkładu tych prawdopodobieństw, prawdopodobieństw warunkowych wystąpienia stanu zasilania lub jego braku oraz intensywności występowania przerw w zasilaniu i średniego czasu ich trwania, a także ważności i wkładów poszczególnych elementów w niezawodność zasilania. Przedstawiono sposób uzyskania tych analitycznych zależności za pomocą wybranych instrukcji obliczeń symbolicznych programu Mathematica 8. Omówiono wyniki kontrolnych obliczeń symbolicznych dla wybranych układów zasilania. Zaproponowano sposoby ograniczenia czasu trwania obliczeń symbolicznych wskaźników niezawodności dla wieloelementowych złożonych układów zasilania energią elektryczną.

Keywords : sieci bayesowskie, wskaźniki niezawodności, obliczenia symboliczne, Bayesian networks, indicators of reliability, calculation of symbolic,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 37 – 47

Bibliography
: 1. Korniluk W., Klimaszewski A., Analiza niezawodności elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia z wykorzystaniem sieci bayesowskich Analysis of reliability of power engineering MV distribution networks with the use of Bayesian networks, Wiadomości Elektrotechniczne Electrotechnical News 2011, No. 2.
2. Paska J., Niezawodność systemów elektroenergetycznych Reliability of power engineering systems, Warsaw 2005.
3. Filipiak S., Metody analizy i syntezy niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN oraz optymalizacja ich poawaryjnych połączeń z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych Methods of analysis and synthesis of reliability of power engineering MV distribution networks and optimisation of their post-mortem connections with the use of evolutionary algorithms, Kielce 2010.
4. Korniluk W., Klimaszewski A., Bayesowskie algorytmy wyznaczania wskaźników niezawodności zasilania energią elektryczną Bayesian algorithms in the calculation of reliability probabilities of electrical power supply, Karpacz 2011.
5. Sozański J., Niezawodność zasilania energią elektryczną Reliability of electrical power supply, Warsaw 1982.
6. Balan A.O., An Enhanced Approach to Network Reliability Using Boolean Algebra, Departments of Computer Science and Mathematics of Lafayette College, 16 May 2003.
7. Chybowski L., Matuszak Z., O algorytmach obliczeniowych w analizie niezawodnościowej Calculation algorithms in reliability analyses, EXPLO-SHIP 2008.
8. Rabinin I.A. et al., Technologia automatycznego modelowania systemów złożonych Technology of automatic modelling of complex systems, Radioelektronika Morska 2008, No. 2(24), pp. 52–55.
9. Marzecki J., Niezawodność rozdzielczych sieci elektroenergetycznych Reliability of power engineering distribution networks, Warsaw 2009.
10. Sapiecha P. et al., Dekompozycja funkcji i relacji boolowskich w syntezie logicznej i analizie danych Decomposition of functions and Boolean relations in logical synthesis and data analysis, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji 2000, Vol. 46, No. 3, pp. 400–411.
11. Guk J.B., Analiza niezawodności systemów elektroenergetycznych Analysis of reliability of power engineering systems, Energoawtomizdat, Leningrad 1988.
12. Grzymkowski R. et al., Mathematica 6, Gliwice 2008.
13. Miedziarek M., Numeryczna analiza systemów dynamicznych w środowisku MATLAB Numerical analysis of dynamic systems in MATLAB environment, Leszno 2011.
14. Łuba T. (red.) et al., Synteza układów cyfrowych Synthesis of digital systems, Warsaw 2003
15. Stępor K., Metody klasyfkacji obiektów w wizji komputerowej Classification methods of objects in computer vision, Warsaw 2011.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Petelski, P. , Bayesian Algorithms for Calculating Symbolic Rates of the Unreliability and Reliability of the Electric Supply. Acta Energetica nr 4/2013
facebook