Biologiczne aspekty terapii fotodynamicznej chlorinem E6 w mięsaku włóknistym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Biologiczne aspekty terapii fotodynamicznej chlorinem E6 w mięsaku włóknistym

Autorzy :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Boerner, E.
Wydział Fizjoterapii AWF- Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Demczuk-Włodarczyk, E.
Wydział Fizjoterapii, AWF – Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. (071) 348 30 17,
Makarska, M.
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
Drozd, D.
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław,
Ivanov, A.
Rada-Farma Sp. z.o.o., ul. Winnickaja 10, 117192 Moskwa, Rosja,
Bronowicz, A.
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej, Akademia Medyczna, ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław,
Abstrakty : W przedstawionej pracy zastosowano naturalny związek fotouczulający chlorin e6 (Ce6), otrzymany w wyniku ekstrakcji z chlorofilu a. Związek ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami cytotoksycznymi i cytofototoksy-cznymi in vitro oraz znikomą toksycznością in vivo, szybkim gromadzeniem się w nowotworze i także szybkim wydalaniem z organizmu. Nowym aspektem jest zastosowanie lasera półprzewodnikowego do uaktywniania Ce6 w terapii fotodynamicznej mięsaka włóknistego BFS1, zaszczepionego myszom BALB/c. W terapii fotodynamicz-nej z zastosowanien Ce6 uzyskano blisko trzykrotne wydłużenie czasu przeżycia w stosunku do grup kontrolnych. W grupie zwierząt naświetlanych dawką 90 J/cm2 średni czas przeżycia wyniósł 82,4 dni, a w grupie naświetlanych dawką 135 J/cm2 – 85,7 dni. W grupach kontrolnych nie przekroczył on 30,6 dni.

In the presented paper the natural photosensitising compound chlorin e6 (Ce6), obtained by extraction from chlorophyll a, was used. The compound has high cytotoxic and cytophototoxic properties in vitro, neglectible in vivo toxicity, fast accumulation in the neoplasm tissue and fast expelling from the organism. The new aspect of this work is the application of semiconductor laser diode for photoactivation of the Ce6 in the PDT of fibrosarcoma BFS1, implanted into the BALB/c mice. The results of photodynamic therapy with the use of Ce6 were very good, which means almost threefold extending of the lifetime of the mice comparing to control groups. In the group of animals treated with 90 J/cm2 dose of light, average lifetime was 82.4 days, in the group of animals treated with 135 J/cm2 dose of light – 85.7 days, whereas in the control groups did not exceed 30.6 days.

Słowa kluczowe : terapia fotodynamiczna, mięsak włóknisty, PDT, photodynamic therapy, fibrosarcoma, PDT,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 7, nr 3-4
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Boerner, E. ,Demczuk-Włodarczyk, E. ,Makarska, M. ,Drozd, D. ,Ivanov, A. ,Bronowicz, A. , Biologiczne aspekty terapii fotodynamicznej chlorinem E6 w mięsaku włóknistym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook