Circular flow development processes in transmission power networks

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Circular flow development processes in transmission power networks

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Guseva, S.
Ryski Uniwersytet Techniczny, guseva@eef.rtu.lv,
Zaporowski, B.
Politechnika Poznańska, boleslaw.zaporowski@put.poznan.pl,
Ziemianek, S.
Politechnika Warszawska, stanislaw.ziemianek@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : This paper describes the mechanism of sequential formation of circular fl ows in transmission power networks. These fl ows are detected by a method of automatic identifi – cation of circular fl ows in a meshed transmission network – based on application of the power fl ows tracing theory. Matrices built in power fl ows tracing are reviewed, which in each node tie up the power fl ow with the power generated (or received). This method is very eff ective. It was used to analyze the seemingly abrupt appearance of circular fl ows in a meshed transmission network. Some regularities are observed in the appearances of these fl ows in transmission networks. These are discussed in the example of the known IEEE 118 system.

W artykule opisano mechanizm sekwencyjnego kształtowania się przepływów cyrkulacyjnych w sieciach przesyłowych systemu elektroenergetycznego. Do detekcji tych przepływów wykorzystuje się metodę automatycznej identyfikacji circular flows w oczkowej sieci przesyłowej – metodę opartą na wykorzystaniu teorii śledzenia przepływów mocy. Przegląda się budowane w trakcie śledzenia przepływów mocy macierze wiążące przepływy mocy czynnej przez poszczególne węzły z mocami generowanymi (lub mocami odbieranymi) w poszczególnych węzłach. Metoda jest bardzo efektywna. Zastosowano ją do analiz pozornie skokowego pojawiania się circular flows w oczkowej sieci przesyłowej. Obserwuje się pewne prawidłowości w pojawianiu się tych przepływów w sieciach przesyłowych. Omówiono je na przykładzie znanego systemu IEEE 118.

Słowa kluczowe : przepływy kołowe, przesuwniki fazowe, estymacja stanu, sieć przesyłowa, system elektroenergetyczny, cicrular flows, phase-shifting transformers, power flow tracing, transmission network, power system,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 93 – 100
Bibliografia : 1. Achayuthakan C., Dent C. J., Bialek J. W., Ongsakul W., Electricity Tracing in Systems With and Without Circulating Flows: Physical Insights and Mathematical Proofs, IEEE Trans. Power Systems, May 2010, Vol. 25, Issue 2, pp. 1078–1087.
2. Białek J.W., Tracing the fl ow of electricity, IEEE Proc. Gen. Transm. Distrib., July 1996, Vol. 143, pp. 313–320.
3. IEEE 118 test system, www.ee.washington.edu University.
4. Wei P., Ni Y., Wu F.F., Load fl ow tracing in power systems with circulating power, Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, 2002, no 24, pp. 807–813.
5. Ziemianek S., Bialek J.W., Identifi cation of Circular Flows in Transmission Networks using the Electricity Tracing Methodology, Power System Computation Conference – PSCC 2008, Glasgow UK.
6. Ziemianek S., Wybrane zastosowania metody śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej w analizach stanów pracy ustalonej systemu elektroenergetycznego Selected applications of the active and reactive power fl ows tracing in analysis of power system’s steady operating state, Vol. 1, APE Conference 2007, Jurata, pp. 22–31.
7. Ziemianek S., Przepływy cyrkulujące mocy czynnej i biernej w nowoczesnej, oczkowej sieci przesyłowej – identyfi kacja, wpływ, granice tolerancji Circulating active and reactive power fl ows in a modern meshed transmission network – identifi cation, impact, tolerance limits, Study in Acts Stat., IE PW, Warsaw 2009.
8. Ziemianek S., Metody śledzenia przepływów w sieciach elektroenergetycznych w zastosowaniu do analiz techniczno-ekonomicznych Methods of fl ow tracing in power networks as applied to technical and economic analyses, OWPW, 2008.
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. ,Szczerba, Z. ,Nowak, W. ,Guseva, S. ,Zaporowski, B. ,Ziemianek, S. , Circular flow development processes in transmission power networks. Acta Energetica nr 2/2012
facebook