PL Technologie uprawy oraz plonowanie roślin trawiastych i motylkowych w zróżnicowanych warunkach wilgotności gleby

Journal : Agricultural Engineering
Article : Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kurbanov, R.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43, peter.savinyh@mail.ru,
Kazakov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Syčugov, Û.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Turubanov, N.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Isupov, A.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Misztal, W.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Šeljuto, B. V.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Zajceva, M. M.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Puczel, J.
Experimental Station for Cultivar Testing in Krzyżewo, pl Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, jolanta.puczel@wp,
Abstract : The paper provides for results of the three-year research of the impact of soil and climatic conditions on the yield of meadow grass and its mixtures. The objective of the research was to determine the impact of meadows’ sprinkling on the botanical composition of meadow green plants, structure and yield of white and pink clover and grass mixtures with its participation in conditions of north and east region of Belorussia. It was found out that sprinkling is favourable for preservation of valuable grass cultivars in mixtures, in particular legume plants. The composition of mixtures and irrigation considerably influence the yield. Average yield of grass mixtures on the non-irrigated field for the period of three years was 7.68-11.58 t·ha-1. Whereas, sprinkling influenced the growth of the meadow yield by 0.67-2.60 t·ha-1 in relation to the investigated variant. The highest yield was reported in variants of grass mixtures of white and pink clover with tall fescue and reed canary grass.

W pracy zamieszczono wyniki trzyletnich badań wpływu warunków glebowo-klimatycznych na plonowanie traw łąkowych i ich mieszanek. Celem badań było określenie wpływu deszczowania łąk na skład botaniczny runi łąkowej, strukturę i plonowanie koniczyny białoróżowej i mieszanek trawiastych z jej udziałem w warunkach północno-wschodniego rejonu Białorusi. Stwierdzono, że deszczowanie sprzyja zachowaniu w mieszankach cennych odmian traw, szczególnie roślin motylkowych. Skład mieszanek i nawadnianie wpływają istotnie na plonowanie. Średnie plonowanie mieszanek trawiastych na polu nie nawadnianym za okres trzech lat wynosiło 7,68-11,58 t·ha-1. Natomiast deszczowanie wpłynęło na wzrost plonowania łąki o 0,67-2,60 t·ha-1 w zależności od badanego wariantu. Najwyższe plonowanie stwierdzono w wariantach mieszanek trawiastych koniczyny białoróżowej z kostrzewą trzcinową i mozgą trzcinowatą.

Keywords : uprawa, łąka, plon, trawa, pasza zielona, podlewanie, meadows cultivation, grass yield, green fodder, sprinkling,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 119 – 130

Bibliography
: Андреев, Н. Г. (1981). Луговодство. Москва. Колос, 383.
Багров, М. Н., Кружилин, И. П. (1985). Сельскохозяйственная мелиорация. Москва. Агропромиздат, сс. 273.
Вавилов, П. П., Посышанов Г. С. (1983). Бобовые культуры и проблема растительного белка. Москва. Россельхозиздат, 256.
Василяускене, В. А. (2004). Научное обоснование минерального питания различных травостоев в системе интенсивного использования культурных пастбищ на минеральных почвах: автореферат диссертации док-ра с.-х. наук. Скривери, 46.
Веренич, А. Ф. , Тыновец С. В., Камельчук Я. С. (2013). Изменение ботанического состава и продуктивности бобово-злаковых травосмесей при различных условиях поемности и способах их возделывания. Вестник Полесского государственного университета. Серыя прыродазнаучых навук. №2, 12-20.
Доспехов, Б. А. (1985). Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат, 352.
Golka, W., Kamiński, E. (2011). Maszyny transportowe na łąki i gleby podmokłe. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(74), 61-67.
Кутузова, А. А. , Кутузова, А. А., Крылова Н. П. (1987). Создание высокопродуктивных сенокосов и пастбищ с бобовозлаковыми травостоями. Обзорная информация ВНИИ ТЭИСХ. Москва, 54.
Лукашов, В. Н. (2001). Роль многолетних бобовых трав в системе кормопроизводства. Кормопроизводство. № 6, 18-22.
Минина, И.П. (1972). Луговые травосмеси. И.П. Минина. Колос, 287.
Остапов, В.И. , Лндру, И.И. , Барыльник, В.Т. и др. (1987). Орошаемое земледелие. Урожай, 280.
Программа и методика проведения научных исследований по луговодству. (2000). Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Вильямса. Москва, 86.
Шелюто, А. А. , Кукреш А. С. (2002). Продуктивность сеяного сенокоса в зависимости от уровня минерального питания и инокуляции семян бактериальными препаратами. Ахова раслін. № 6, 11-13.
Radkowski, A., Kuboń, M. (2006a). Wpływ technologii konserwacji pasz z użytków zielonych na straty składników pokarmowych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 387-392.
Radkowski, A., Kuboń, M. (2006b). Wpływ rodzaju koszenia na bioróżnorodność i wartość użytkową runi łąkowe. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 403-408.
Шелюто, Б. В. (2005). Биологические основы повышения устойчивости и продуктивности многолетних бобовых трав на дерново-подзолистых почвах Беларуси. Монография. Горки, БГСХА, 124.
Todorovic, M. (2005). Crop evapotranspiration. Water encycklopedia: editor-in-chief Jay H. Lehr. Vol. 3: Surface and agricultural water, 571-579.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. ,Savinyh, P. ,Kurbanov, R. ,Kuboń, M. ,Kamionka, J. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Kazakov, V. ,Syčugov, Û. ,Turubanov, N. ,Isupov, A. ,Marczuk, A. ,Misztal, W. ,Šeljuto, B. V. ,Zajceva, M. M. ,Puczel, J. ,Puczel, J. , Cultivation technology and grass and legume plants yield in various conditions of soil moisture. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook