Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym

Autorzy :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (0) 71 347 32 63, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Abstrakty : Celem pracy są ocena kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz częstości występowania poszczególnych typów sylwetki ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania zostały przeprowadzone w latach 1997-2001 wśród dzieci zamieszkujących duże i małe miasta oraz tereny wiejskie. Zbadano 16,765 dzieci, w tym 8302 chłopców i 8463 dziewcząt. Do oceny postawy wykorzystano nieinwazyjne urządzenie pomiarowe posturometr-S. Na podstawie zgromadzonych wyników stwierdzono, że ilość postaw nieprawidłowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym wzrasta wraz z wiekiem badanych. Postawy nieprawidłowe występują częściej w grupach dziewcząt niż chłopców.

The aim of this paper is the evaluation of the shape of spine, in sagittal plane and the frequency of occurrence of different body posture types in children at the young school age. Trials were conducted in 1997-2001 among urban and rural children. 16,765 children, 8302 boys and 8463 girls were subjected to examinations. To evaluate the body posture the noninvasive device posturomed-S was used. On the basis of gathered results, it was affirmed the amount of faulty body postures increases along with the age of children. Improper body postures are more common among girls than boys.

Słowa kluczowe : typy postawy ciała, badania przesiewowe, posturmetr-S, types of body posture, screening examination, posturometr-S,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 4
Strony : 346 – 347
Bibliografia : 1. T. Żuk, A. Dziak: Propedeutyka ortopedii, PZWL, Warszawa 1993.
2. A. Malinowski, J. Strzałko: Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań 1985.
3. W. Śliwa: Urządzenie diagnostyczno-pomiarowe posturometr-S, w: I Sympozjum Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna IOP '97, Białystok 1997.
4. N. Wolański: Kyfolordozometr – prosty przyrząd do pomiarów krzywizn kręgosłupa, Kutura Fizyczna, vol. 12, 1956, s. 947-953.
5. E. Zeyland-Malawka: O kryteriach oceny postawy ciała, w: J. Śliżyński (red.): Postawa ciała człowieka i metody jej oceny, Wydawnictwo AWF, Katowice 1992, s. 43-52.
6. M. Kutzner-Kozińska: Korekcja wad postawy, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1981.
7. Adamczak: Analiza częstości występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat wybranych miejscowościach w województwie kujawsko-pomorskim, Scripta Periodica, vol. 3(2), supl. 1, 2000, s. 185-191.
8. K. Górniak: Postawa ciała dziewcząt chłopców wiejskich, w: M. Skład (red.): Wybrane wskaźniki rozwoju biologicznego dziewcząt i chłopców wiejskich z Podlasia, IWFiS, Biała Podlaska 2000, s. 303-336.
9. I. Adamczak, A. Malinowski, R. Adamczak, D. Nowak: Rozwój somatyczny a wady postawy ciała wśród dzieci ze szkół podstawowych w: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (red.): Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, OW UZ, Zielona Góra 2002, s. 106-109.
10. W. Iwanowski: Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa człowieka: studium oparte na badaniach dzieci i młodzieży Wrocławia, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1982.
11. W. Iwanowski: Teoretyczne i praktyczne przesłanki standaryzacji krzywizn kręgosłupa, w: J. Ślężyński (red.): Postawa ciała i metody jej oceny, Wydawnictwo AWF, Katowice 1992, s. 189-191.
12. E. Prętkiewicz-Abajcew, E. Zeyland-Malawka: Charakterystyczne objawy asymetrii w postawie ciała dzieci w wieku szkolnym, w: J. Nowotny (red.): Dysfunkcje kręgosłupa – diagnostyka i terapia, Sympozjum Międzynarodowe, AWF Katowice, Katowice 1993, s. 239-249.
13. T. Kasperczyk: Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków 1998.
DOI :
Cytuj : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Łukowicz, M. ,Chromik, K. , Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook