Detekcja defektów w magnetycznych prętach kompozytowych z użyciem skanera o dużej rozdzielczości

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Detekcja defektów w magnetycznych prętach kompozytowych z użyciem skanera o dużej rozdzielczości

Autorzy :
Andrejkiv, O.
Ivan Franko National University of L'viv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, andreykiv@ipm.lviv.ua,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, awrejcew@p.lodz.pl,
Bogdanovič, P.
Belorusskij gosudarstrennyj transporta, ul'. Kirova 34, 246653, Gomel', Belarus', bogdanovich@belsut.gomel.by,
Daunys, M.
Machine Design Department, Kaunas University of Technology, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Daunys, M.
Machine Design Department. Kaunas University of Technology, Kestucio 27. 44312Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Derpeński, Ł.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, derpik@pb.bialystok.pl,
Ganczarski, A.
Katedra Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, artur.ganczarski@pk.edu.pl,
Kaleta, J.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Mariana Smołuchowskiego 25, 50-370 Wrocław, jerzy.kaleta@pwr.edu.pl,
Abstrakty : W pracy zaprezentowano oryginalna, metodę i aparaturę badawczą do badania defektów magnetycznych i mechanicznych w prętach magnetycznych wytworzonych z ferrytu stronni. Konieczność badań wynika z konieczności uwzględniania w wielu konstrukcjach łącznie właściwości mechanicznych i magnetycznych. Procesy technologiczne (np. skrawanie, magnesowanie), wady materiałowe, warunki eksploatacyjne (obciążenia statyczne i cykliczne), błędy w obsłudze, itp. skutkują defektami, których detekcja i ilościowa ocena jest niezbędna. Dlatego zbudowano oryginalny szybki skaner o dużej rozdzielczości z głowicą pomiarową zawierającą sondę Halla do równoczesnych quasipunktowych pomiarów Hx, Hy, Kz. Zastosowano zaawansowaną aparaturę elektroniczną do akwizycji, przetwarzania, sterowania oraz wizualizacji wyników. Opracowano też dedykowane oprogramowanie. Przydatność metody i aparatury wykazano badając walki referencyjne (bez uszkodzeń) oraz walki z programowanymi defektami magnetycznymi i mechanicznymi.

The paper presents original method and measurement devices for examination of magnetic and mechanical defects in rods made up from strontium ferrite. In many constructions it is necessary to carry out examinations of mechanical and magnetic properties simultaneously. Technological processes (for example cutting, magnetisation), material faults, conditions of exploitation (static and cyclic loads), errors in maintenance entail defects and the quantitative analysis of them is unavoidable The original fast, high resolution scanner with Hall probe has been constructed to measure H*. H,.. H,.. Advanced electronic devices have been applied for acquisition, processing and visualisation of results. The corresponding software has been also constructed. Effectiveness of a method and devices have been tested for the reference shafts as well for shafts with mechanical and magnetic defects.

Słowa kluczowe : defekt magnetyczny, detekcja uszkodzeń, defect, detection of defects,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 1
Strony : 39 – 44
Bibliografia : 1. Kaleta J., Kocańda D., Skorupa M., Topoliński T. (2000), Metody doświadczalne w zmęczeniu materiałów i konstrukcji, Badania podstawowe, Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 29-52.
2. Kaleta J. (2000), Magnetomechanical effect in fatigue investigations of ferromagnetics, Advances in mechanical behaviour, plasticity and damage. Proceedings of Euromat 2000, Tours, France,. Elsevier, Amsterdam, 1149-1154.
3. Kaleta J., Wiewiórski P. (2001), Magnetovision as a tool for investigation of fatigue process of ferromagnetics, Modern trends on fatigue. SAE Brasil International Conference on Fatigue. Fatigue 2001. Proceedings, Sao Paulo, Brazil, SAE Brasil Regional Section., 115-121.
4. Kaleta J., Wiewiórski P., Wiśniewski W. (2003a), Badanie tekstury blach ferromagetycznych z wykorzystaniem efektu Villariego, II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały, Augustów, Dział Wydaw. Poligraficznych Politechniki Białostockiej, 2003, 139-142.
5. Kaleta J., Wiewiórski P., Wiśniewski W. (2003b), Magnetyczna pamięć historii odkształcania materiału ferromagnetycznego, IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003, 221-228.
6. Bomba J., Kaleta J., Sawa P. (2004), An initial investigation into change in magnetomechanical properties of terfenol-d rod due to prestress and temperature, Anyagvizsgalok Lapja, Hungary, 2004 Vol 1, 19-21.
7. Bomba J., Kaleta J., Sawa P. (2005).: Application of giant magnetostrictive material into construction of broad spectrum vibration generator, Mater. Sci. Forum, Vol. 482, 403-406.
DOI :
Cytuj : Andrejkiv, O. ,Awrejcewicz, J. ,Bogdanovič, P. ,Daunys, M. ,Daunys, M. ,Derpeński, Ł. ,Ganczarski, A. ,Kaleta, J. , Detekcja defektów w magnetycznych prętach kompozytowych z użyciem skanera o dużej rozdzielczości. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 1/2007
facebook