Determinants of inland navigation on the Vistula from Warsaw to Gdańsk

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Determinants of inland navigation on the Vistula from Warsaw to Gdańsk

Autorzy :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Bolt, A.
Gdańsk University of Technology , adam.bolt@wilis.pg.gda.pl,
Jerzyło, P.
Gdańsk University of Technology, patrycja.jerzyło@wilis.pg.gda.pl,
Abstrakty : Waterborne transport is the cheapest, the safest and the least harmful to the natural environment. Restoring regular waterway cargo transport will require revitalisation of the existing trans-shipment and logistics infrastructure for commercial inland ports and building new. Transport policy makers must remember that waterborne transport is the most ecological type of transport. It produces only 10% of the gases emitted to the atmosphere by equivalent road transport. Its energy intensity constitutes 30% of the energy intensity of road transport. This article addresses the issues related to inland navigation on the lower Vistula, presenting the river as a waterway, along with its quality and general conditions for navigation. It describes the arrangement and condition of water infrastructure, with particular focus on river ports and the inland waterway fleet.

Transport wodny jest najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Przywrócenie regularnej żeglugi towarowej pociągnie za sobą rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych. Kreując politykę transportową, trzeba pamiętać, że transport wodny jest najbardziej ekologicznym rodzajem transportu. Wytwarza zaledwie 10% emisji gazów wydalanych do atmosfery przez równoważny transport kołowy. Jego energochłonność to 30% energochłonności transportu kołowego. W artykule została poruszona tematyka związana z żeglugą śródlądową na dolnej Wiśle. Zaprezentowana została Wisła jako droga wodna, jej jakość oraz opis ogólnych uwarunkowań żeglugowych. Przedstawiono opis układu i stanu infrastruktury wodnej ze szczególnym uwzględnieniem portów rzecznych i floty śródlądowej.

Słowa kluczowe : Wisła, żegluga śródlądowa, porty śródlądowe, zabudowa hydrotechniczna, the Vistula, inland navigation, inland ports, hydrotechnical structure,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 2
Strony : 56 – 68
Bibliografia : 1. Błażejczyk J., Zadania i etapy realizacji dla projektu Kaskady Dolnej Wisły. Informacja dla Mazowsza Tasks and Implementation Stages for the lower Vistula Cascade Project. Information for Masovia, Kappa System sp. z o.o, 20 September 2012.
2. ECORYS, Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, część 1: Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, Infrastructure Development Programme for Inland Waterway Transport in Poland, part 1: Analysis of the Functioning of Inland Waterway Transport and Water Tourism in Poland, Warsaw 2011.
3. Jerzyło P., Strategia rozwoju drogi wodnej – wymagana głębokość toru wodnego Waterway Development Strategy – the Required Shipping Route Depth, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2 New Trends in Engineering Studies, Creative Science – Monograph 2012, Cracow 2012, pp. 148–156.
4. Regulation of the Council of Ministers on classification of inland waterways of 7 May 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 77, item 695).
5. Rusak M., Żegluga i porty na Wiśle Navigation and Ports on the Vistula, Konferencja Naukowo-Techniczna “Zagospodarowanie dolnej Wisły” Scientific and Technical Conference “Making use of the lower Vistula”, Włocławek, 18–19 September 1978.
6. Woś K., Żegluga śródlądowa – szanse rozwoju Inland Navigation – Development Opportunities, Szczecin 2010.
DOI :
Cytuj : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. ,Bolt, A. ,Jerzyło, P. , Determinants of inland navigation on the Vistula from Warsaw to Gdańsk. Acta Energetica nr 2/2013
facebook