Ecological problems of post-harvest seed processing

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Ecological problems of post-harvest seed processing

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Rzeźnik, W.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, w.rzeznik@itep.edu.pl,
Mielcarek, P.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Computer Sciences, University of Agriculture in Krakow,
Abstrakty : Elimination of light additives in the dust form from seed material is a significant problem of post-harvest seed processing since leakage of pneumatic machines systems for cleaning seeds enables dust to get outside which deteriorates the ecological condition of the surroundings. The article presents a developed machine for initial seeds cleaning, which divides air waste into fractions of seed and waste additives and purifies the air which circulates in the closed pneumatic system from silt additives, which deposit in the depositions chamber with difficulties. Models of regression of the functioning process of the developed machine were presented. Rational parameters of the inlet window of a dust collector (Δ = 0.03 m, δż = 0.012 m, Sż = 0.16 м, βP = 155°) and the edge of the partition wall of compartments of light fractions deposition (х = 0.21…0.23 m and у = 0.160…0.175 m) were determined. The developed machine improves the ecological condition of the environment concerning post-harvest seed processing systems.

Jednym z istotnych problemów pozbiorowego przetwarzania ziarna jest eliminacja z materiału ziarnowego domieszek lekkich w postaci pyłu, ponieważ nieszczelność układów pneumatycznych maszyn do czyszczenia ziarna sprzyja przedostaniu się pyłu na zewnątrz, co pogarsza stan ekologiczny otoczenia. W artykule zaprezentowano opracowaną maszynę wstępnego oczyszczania ziarna, która dzieli odpady powietrzne na frakcje domieszek ziarnowych i śmieciowych oraz oczyszcza powietrze krążące w zamkniętym układzie pneumatycznym od domieszek w postaci pyłu, które są trudne do osadzania w komorze osadowej. Przedstawiono modele regresji procesu funkcjonowania opracowanej maszyny. Ustalono parametry racjonalne okna wlotowego odpylacza (Δ=0,03 m, δż=0,012 m, Sż=0,16 м, βP=155°) oraz krawędzi ścianki działowej przedziałów osadzania lekkich frakcji (х=0,21…0,23 m i у=0,160…0,175 m). Opracowana maszyna wpływa na poprawę stanu ekologicznego środowiska w otoczeniu zespołów pozbiorowego przetwarzania ziarna.

Słowa kluczowe : ziarno, pył, czyszczenie ziarna, strumień powietrza, seed, dust, seed purification, air stream,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 89 – 98
Bibliografia : А.с., 1623796 СССР, МКИ5 В07В 4/02. (1991). Пневмосистема зерноочисти-тельной машины. Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, Н.В. Жолобов, Ю.П. Полунин, Н. И. Грабельковский, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). № 4649019/03, заявл. 13.02.89, опубл. 30.01.91 Открытия. Изобретения. № 4, 34-35.
А.с., 1794498 СССР, МКИ5 В07В 4/00. (1993). Зерноочистительная машина. Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). № 4793937/03, заявл. 27.12.90, опубл. 15.02.93 Изобретения. № 6, 27.
Бронштейн, И.Н., Семендяев, К.А. (1980). Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: Наука, 976.
Кремер, Н.Ш. (2004). Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 573.
Мельников, С.В., Алешкин, В.Р., Рощин, П.М. (1980). Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Колос (Ленингр. отд-ние), 168.
Пат. 2199402 РФ, МПК7 В07В 4/02, А 01 F 12/44. (2003). Пневмосиситема зерноочистительной машины / В.Е. Саитов (РФ). № 2001102102/03, заявл. 23.01.01, опубл. 27.02.03 Изобретения. Полезные модели. № 6, 340.
Пат. 2266433 РФ, МПК7 F04D 17/04. (2005). Диаметральный вентилятор. В.Е. Саитов (РФ). – № 2004110277/06, заявл. 05.04.04, опубл. 20.12.05 // Изобретения. Полезные модели. № 35(IIч.), 253.
Саитов, В.Е. (1995). Определение рационального положения разделительной стенки фракционной осадочной камеры машины МПО-50. Сельскохозяйственная наука Северо-Востока европейской части России: сб. науч. тр. к 100-летию Вятской с.-х. Опытной станции (НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого) в 4-х томах НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. Киров, Т. 4: Механизация, 105-110.
Саитов, В.Е. (2007). Совершенствование машины предварительной очистки зерна. Тракторы и сельскохозяйственные машины. № 4, 17-20.
Саитов, В.Е. (2012). Инновации в послеуборочной обработке зернового материала: Монография. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 152.
Саитов, В.Е. (2014). Повышение эффективности функционирования зерноочистительных машин путем совершенствования их технологического процесса и основных рабочих органов. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф. в 3 томах. Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, Т.2, 109-114.
Сысуев, В.А., Алешкин, А.В., Кормщиков, А.Д. (1997). Методы механики в сельскохозяйственной технике. Киров: Киров. обл. тип., 218.
Сысуев, В.А., Алешкин, А.В., Савиных, П.А. (2008). Кормоприготовительные машины. Теория. Разработка, эксперимент: В двух томах. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, Т.1, 640.
Сысуев, В.А., Алешкин, А.В., Савиных, П.А. (2009). Кормоприготовительные машины. Теория. Разработка, эксперимент: В двух томах. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, Т.2., 496.
Фестер, Э., Ренц, Б. (1983). Методы корреляционного и регрессионного анализа / Пер. с нем. И предисл. В.М. Ивановой. М.: Финансы и статистика, 302.
Marczuk, A., V.A., Sysuev, V.A., Aleškin, A.V., Savinyh, P.A., Misztal, W., Baran, S. (2013). Podejście systemowe w badaniach maszyn do przygotowania pasz. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 176.
Sysuev, V.A., Aleškin, A.V., Savinyh, P.A., Marczuk, A., Wrotkowski, K., Kuboń, M. (2014). Studium procesu działania rozdrabniaczy bijakowych do ziarna. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 162.
Sysuev, V.A., Aleškin, A.V., Savinyh, P.A., Marczuk, A., Wrotkowski, K., Misztal, W. (2014). Studium agregatόw mieszalniczych pasz z transportem pneumatycznym. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 163.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. ,Rzeźnik, W. ,Mielcarek, P. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Marczuk, A. ,Kuboń, M. , Ecological problems of post-harvest seed processing. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook