Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona

Autorzy :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (0) 94 354 46 20, : sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Janicki, J.
PIW PROMAX MEDIC, Instytut Badań Fizykomedycznych (IBF). ul. Matejki 48, 62-041 Puszczykowo, prezes@ibf.com.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85,, p.zalewski@cm.umk.pl,
Słotwiński, K.
Katedra i Klinika Neurologii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 (071) 734 31 00,, k.slot@gazeta.pl,
Abstrakty : Ocenia się, że dysartryczne zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona występują u 70-90% chorych, a leczenie farmakologiczne przynosi niewielkie efekty. Celem pracy była analiza komputerowa wpływu postępowania logopedycznego na strukturę akustyczną dźwięków mowy w grupie chorych z rozpoznaniem choroby Parkinsona. Materiał stanowiło 10 chorych (6 kobiet, 4 mężczyzn, w wieku 59-75 lat, średnio – 68,2), z rozpoznaniem choroby Parkinsona i z zaburzeniami mowy o charakterze dysar-trycznym. Wszyscy byli leczeni preparatami L-dopy. Przeprowadzono u nich terapię z uwzględnieniem ćwiczeń fonacji, artykulacji; ukierunkowanych na zmniejszenie sztywności mięśni ust i twarzy oraz ćwiczeń oddechowych. W celu oceny skuteczności postępowania logopedycznego wykorzystano komputerową akustyczną analizę mowy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: selektywności poszczególnych elementów wypowiedzi, tempa oraz stabilności dźwięków mowy. W analizie akustycznej zastosowano programy komputerowe IRIS oraz Wavelab. Stwierdzono, że systematycznie stosowane postępowanie logopedyczne u pacjentów z rozpoznaniem choroby Parkinsona i towarzyszącymi zaburzeniami mowy o typie dysartrii wpływa na stabilizację wybranych parametrów akustycznych mowy oraz poprawę sprawności mowy, co znalazło potwierdzenie w akustycznej analizie komputerowej.

Dysarthria occurs in case of 70-90% of patients with Parkinson's disease (PD). Pharmacological treatment of this symptom is not effective enough. The aim of this work was the computer analysis of the influence of speech therapy on the acoustic structure of speech sounds in patients with Parkinson's disease. Material and methods: 10 patients (6 women and 4 men) aged from 59 to 75 years (mean age – 68.2) with PD and dysarthria were examined. All patients were treated by the L-Dopa and the logopedie examination was carried out. The administrated pronation and articulation exercises aimed to facial and oral muscle rigidity reduction. The breathing training was included in the therapeutic programme, as well. Computer speech analysis was applied for the evaluation of speech rehabilitation efficacy. Selectiveness of the individual parts of speech and stability of frequency estimation were analyzed using IRIS and Wavelab computer programs. Systematic logopedie therapy in PD patients with dysarthria influences the speech acoustic parameters and enables the speech efficiency improvement. Computer acoustic analysis allows to follow the therapy efficacy.

Słowa kluczowe : choroba Parkinsona, Parkinson, zaburzenia mowy, analiza akustyczna, Parkinson's disease, Parkinson, speech disturbances, acoustic analysis,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 2
Strony : 141 – 143
Bibliografia : 1. H.S. Kirshner i in.: Handbook of neurological speech and language disorders, Marcel Dekker, New York, Basel, Hong-Kong 1995.
2. D. Kempler, D. Van-Lancker: Effect of speech task on intelligibility in dysarthria: a case study of Parkinson's disease, Brain and Language, vol. 80(3), 2002, s. 449-464.
3. W. Ziegler, M. Vogel, B. Grone, H. Schroter-Morasch: Dysarthrie, Grundlagen – Diagnostik – Therapie, Thieme 1998.
4. S. Pinto, C. Ozsancak, E. Tripoliti, S. Thobois, P. Limo-usin-Dowsey, P. Auzou: Treatments for dysarthria in Parkinson's disease. Lancet Neurology, vol. 3,2004, s. 547-556.
5. A.M. Goberman, C. Coelho: Acoustic analysis of parkinsonian speech I: speech characteristics and L-Dopa therapy, Neurorehabilitation, vol. 17(3), 2002, s. 237-246.
6. S. Budrewicz, K. Słotwiński, R. Podemski, M. Kosze-wicz: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease treated with L-Dopa, w: Structures-Waves-Human Health, Pol. Acous. Soc, vol. 12, 2003, s. 127.
7. G.M. Schulz: The effects of speech therapy and pharmacological treatments on voice and speech in Parkinson's disease; a review of the literature, Curr. Med. Chem., vol. 9(14), 2002, s. 1359.
8. R.D. Kent, H.K. Vorperian, J.F. Kent, J.R. Duffy: Voice dysfunction in dysarthria: application of the Multi-Dimensional Voice Program'', Journal of Communication Disorders, vol. 36, 2003, s. 281-306.
9. B. Harel, M. Cannizzaro, P.J. Snyder: Variability in fundamental frequency during speech in prodromal and incipient Parkinson's disease: A longitudinal case study, Brain and Cognition, vol. 56, 2004, s. 24-29.
DOI :
Cytuj : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. ,Wojciechowski, J. ,Janicki, J. ,Zalewski, P. ,Słotwiński, K. , Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook