Journal : Acta Energetica
Article : Floods and droughts on the lower Vistula

Authors :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Bolt, A.
Gdańsk University of Technology , adam.bolt@wilis.pg.gda.pl,
Jerzyło, P.
Gdańsk University of Technology, patrycja.jerzyło@wilis.pg.gda.pl,
Żelazo, J.
Warsaw University of Life Sciences , jan_zelazo@sggw.pl,
Babiński, Z.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , babinski@gmail.com,
Habel, M.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , hydro.habel@gmail.com,
Kentzer, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , akentzer@umk.pl,
Giziński, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , agizinski@op.pl,
Wojewódzka-Król, K.
University of Gdańsk , krystyna@panda.bg.univ.pl,
Rolbiecki, R.
University of Gdańsk , rychur@panda.bg.univ.gda.pl,
Sztobryn, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marzenna.Sztobryn@imgw.pl,
Sasim, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marianna.Sasim@imgw.pl,
Kowalska, B.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Beata.Kowalska@imgw.pl,
Abstract : The study analyses floods and droughts on the lower Vistula based on the data (water levels and flow rates) recorded in stations of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW-PIB) in Warsaw, Kępa Polska, Toruń and Tczew. It also includes the causes of flooding and drought in the lower Vistula with the hydrological characteristics from the years 1951–2010. The variability in maximum and minimum annual and monthly flow rates has been analysed for the aforementioned period as well. In addition, the authors have analysed changes in the shape of the flood wave after passing through the reservoir and cascade in Włocławek based on the hydrograph of May and June 2010. It has been found that the flood wave is flattened and extended. This phenomenon is favourable from the point of view of flood actions.

W pracy przeanalizowano powodzie i susze na dolnej Wiśle na podstawie danych (stany wody i przepływy) zanotowanych na stacjach IMGW-PIB Warszawa, Kępa Polska, Toruń i Tczew. Przedstawiono przyczyny powstawania powodzi i suszy na dolnej Wiśle, wraz z charakterystyką hydrologiczną z lat 1951–2010. Przeanalizowano również dla tego okresu zmienność maksymalnych i minimalnych przepływów rocznych i miesięcznych. Ponadto przeprowadzono badanie zmiany kształtu fali wezbraniowej po przejściu przez zbiornik i stopień we Włocławku, na podstawie hydrogramów z maja i czerwca 2010 roku. Stwierdzono, że fala wezbraniowa wypłaszcza się i wydłuża. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

Keywords : dolna Wisła, powodzie, susze, stan wody, lower Vistula, floods, droughts, water levels,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 2
Page : 118 – 130

Bibliography
: 1. Reports of the National Hydrological – Meteorological Department (PSHM), reports of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW-PIB).
2. Sasim M., Walijewski G., Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna i przebieg powodzi w zlewni środkowej i dolnej Wisły Hydrological and meteorological situation and the course of the floods in the Middle and lower Vistula basin in: Dorzecze Wisły – monografia powodzi maj–czerwiec 2010 Vistula basin – mono¬graph of the flood in May – June 2010, ed. M. Maciejewski, M. Ostojski, T. Walczykiewicz, Warsaw 2011.
3. Sztobryn M., Krzysztofik K., Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w ujściowym odcinku Wisły Hydrological and meteorological situation in the mouth section of the Vistula in: Dorzecze Wisły – monografia powodzi maj–czerwiec 2010 Vistula basin – monograph of the flood in May–June 2010, ed. M. Maciejewski, M. Ostojski, T. Walczykiewicz, Warsaw 2011.
4. Sztobryn M. i in., Wpływ morza na odpływ wielkich wód Wisły w czerwcu 2010 roku, Powódź 2010 – Forum NT Influence of the sea on the outflow of high waters of the Vistula in June 2010, Flood of 2010, Forum NT, Warsaw 2010, pp. 35–50
DOI :
Qute : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. ,Bolt, A. ,Jerzyło, P. ,Żelazo, J. ,Babiński, Z. ,Habel, M. ,Kentzer, A. ,Giziński, A. ,Wojewódzka-Król, K. ,Rolbiecki, R. ,Sztobryn, M. ,Sasim, M. ,Kowalska, B. ,Kowalska, B. , Floods and droughts on the lower Vistula. Acta Energetica nr 2/2013
facebook