Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines

Autorzy :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Abstrakty : The article presents a new algorithm for real-time current overload clearance in power lines. It combines an optimization method with a method of load flow tracing, which may seem a little futuristic, but it enables effective clearance of the effects of exceeded allowed transmission capability. The algorithm is meant for cyclical determination of such an allowed instantaneous value of generated power in each wind farm that makes possible to clear the overload having all the grid constraints satisfied.

W artykule przedstawiono nowy algorytm likwidowania przeciążeń prądowych linii elektroenergetycznych w trybie rzeczywistym. Polega on na połączeniu metody optymalizacyjnej z metodą śledzenia przepływów mocy, być może nieco futurystyczną, ale pozwalającą skutecznie wyeliminować powstałe przekroczenia dopuszczalnej przepustowości linii. Zadaniem tego algorytmu jest wyznaczanie cyklicznie takiej dopuszczalnej wartości chwilowej mocy generowanej w każdej farmie wiatrowej, aby wyeliminować powstałe przeciążenia, przy spełnieniu ograniczeń sieciowych.

Słowa kluczowe : farma wiatrowa, linie elektroenergetyczne, wind farm, overhead lines,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 1
Strony : 43 – 55
Bibliografia : 1. Kacejko P., Pijarski P., Optymalizacja rozdziału ograniczeń mocy źródeł przyłączonych do sieci zamkniętej w warunkach przekroczenia obciążalności jej elementów Optimization of the output power constraints for sources connected to a closed grid under the overload condition of its elements Sieci 2008, 10–12 September 2008, Szklarska Poręba.
2. Kacejko P., Pijarski P., Przyłączanie farm wiatrowych – ograniczenia zamiast przewymiarowanych inwestycji Grid connection of wind farms – reasonable constraints instead of oversized investments Rynek Energii, February 2009, No. 1 (80), pp. 10–15.
3. Amborski K., Podstawy metod optymalizacji Basics of Optimization Methods, Warsaw 1980.
4. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji Theory and practice of optimization task solving, WNT, Warsaw 2006.
5. Michalewicz Z., Fogel D.B., Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka How to solve it or the. modern heuristics, WNT, Warsaw 2006.
6. Trojanowski K., Metaheurystyki praktycznie Metaheuristics in practice, Warsaw 2005.
7. Pijarski P., Algorytm dynamicznego dopasowania poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych An Algorithm for Dynamic Fitting of the Generation Level to the Transmission Capacity of Overhead Lines, doctoral thesis, Lublin University of Technology 2011.
8. Białek J.W., Tracing the flow of electricity, IEE Proc.–Gener. Transm. Distrib., July 1996, Vol. 143, pp. 313–320.
9. Ziemianek S., Modele matematyczne alokacji strat przesyłu mocy metodami śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej Mathematical models of transmission loss allocation by active and reactive power flow tracing methods, Warsaw University of Technology, Prace Naukowe Elektryka, Vol. 127, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw 2003.
DOI :
Cytuj : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. , Generation Level Matching to the Transmission Capability of Overhead Lines. Acta Energetica nr 1/2013
facebook