Hydropower and its development

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Hydropower and its development

Autorzy :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Abstrakty : Even if the documented history of hydropower reaches back as far as 5000 years ago, it owes its rapid acceleration in growth to the industrial revolution at the beginning of the nineteenth century. The end of the twentieth century brought about new challenges associated, on the one hand, with a growing demand for ancillary grid services, and on the other with new requirements for mitigating the environmental impact. Hydropower technology expansion had come about in a manner aiming to at least partially exploit the mechanical energy of sea and ocean waters. This study points out to the most important trends in and barriers to hydropower development, with particular focus on the situation in Poland. This author sees the main threats to Polish hydropower development in how it is perceived solely through the prism of the generation of a particular volume of green energy, and a total underestimation of the quality of electricity supply and the numerous non-energy benefits resulting from hydroelectric power plant operation.

Chociaż udokumentowana historia energetyki wodnej liczy z górą 5000 lat, to dopiero za sprawą rewolucji przemysłowej u progu XIX stulecia jej rozwój doznał gwałtownego przyspieszenia. Pod koniec XX wieku pojawiły się nowe wyzwania, związane z jednej strony z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi systemowe, a z drugiej z nowymi wymaganiami dotyczącymi redukcji oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Doszło do ekspansji technologii hydroenergetycznych w sposób zmierzający do przynajmniej częściowego wyzyskania energii mechanicznej wód morskich i oceanicznych. W pracy wskazano na najważniejsze trendy i bariery rozwojowe energetyki wodnej, zwracając szczególną uwagę na sytuację w Polsce. Głównych zagrożeń dla polskiej energetyki wodnej autor upatruje w postrzeganiu jej wyłącznie poprzez pryzmat produkcji określonego wolumenu zielonej energii przy całkowitym niedocenianiu jakości tych dostaw oraz licznych korzyści pozaenergetycznych, wynikających z funkcjonowania elektrowni wodnych.

Słowa kluczowe : energetyka wodna, elektrownia wodna, hydrozespół, potencjał hydroenergetyczny, hydropower, hydroelectric power plant, hydroelectric set, hydropower potential,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 3
Strony : 7 – 31
Bibliografia : 1. Goldemberg J. (Ed.), World Energy Assessment, United Nations Development Programme, New York 2000.
2. Goldemberg J., Johansson T. (ed.), World Energy Assessment. Overwiew. 2004 Update, United Nations Development Programme, New York 2004.
3. 2012 Key World Energy Statistics, OECD/IEA, Paris, 2012.
4. BP Statistical Review of World Energy, June 2012, BP, London 2012
5. Iancu I., Clarke A.W., Trinnaman J.A. et al., 2010 Survey of Energy Resources, World Energy Council, London 2010.
6. US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2011, DOE/EIA-0484 (2011), September 2011.
7. Edenhofer O., Madruga R.P., Sokona Y. et al., Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, New York 2012.
8. Hoogwijk M., Graus W., Global potential of renewable energy sources: A literature assessment. Background report, ECOFYS, March 2008.
9. Giesecke J., Mosonyi E., Wasserkraftanlagen. Planung, Bau und Betrieb. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1998.
10. Raabe J., Hydraulische Maschinen und Anlagen. Zweite Auflage. VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1989.
11. Raabe J., Hydro Power. The design, use and function of hydromechanical, hydraulic and electrical equipment, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1985.
12. Hoffmann M. (editor.), Małe elektrownie wodne. Poradnik Small Hydropower Plants. A Guide, Nabba sp. z o.o., Warsaw 1991.
13. Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii Environment-friendly renewable energy sources, WNT, Warsaw 2006.
14. Kreiner R., Die vorindustrielle Turbinenmühle: Eine angepasste und ressourcenschonende Technik in: Kleine Betriebe – angepasste Technologie? Hoffnungen, Erfahrungen und Ernüchterungen aus sozial- und technikhistorischer Sicht, Hrsg. von Reinhold Reith und Dorothea Schmidt, Waxmann, Münster 2002.
15. Krzyżanowski W., Turbiny wodne. Konstrukcja i zasady regulacji Water turbines. Design and control principles, WNT, Warsaw 1971.
16. Jackowski K., Elektrownie wodne. Turbozespoły i wyposażenie Hydroelectric plants. Hydraulic units and equipment, WNT, Warsaw 1970.
17. Michałowski S., Plutecki J., Energetyka wodna Hydropower, WNT, Warsaw 1975.
18. Spoz J. (editor),100 lat energetyki wodnej na Ziemiach Polskich One hundred years of hydropower at Polish Territories, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, August 1998.
19. Steller J., Problemy energetyki wodnej Problems of hydropower, Archiwum Energetyki 2003, Vol. XXXII, issue 3–4, pp. 35–70.
20. Steller J., Energetyka wodna w Polsce – niepodjęte wyzwanie Hydropower in Poland – an unclaimed challenge in: Stan Pozyskiwania Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Current use of Renewable Energy Sources in Poland International Scientific Conference, Łomża 2009, pp. 69–84.
21. Zimny J. et al., Directions in development of hydropower in the world, in Europe and Poland in the period 1995–2011, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2013, issue 21, pp. 117–130.
22. Cap F., Graue Energie und der Treibhauseffekt, Österreichische Zeitschrift für Energiewirtschaft 1992, issue 45, H.12, pp. 507–519.
23. Deane J.P., O’Gallachoir B.P., McKeogh E.J., Techno-economic review of existing and new pumped hydro energy storage plant, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010, issue 14, pp. 1293–1302.
24. Mearn E., German power grids increasingly strained. June 1st, 2012, http://www.theoildrum.com/tag/german_electric_power_grid.
25. Zuber M., Renaissance for pumped storage in Europe, HRW, July- August 2011, pp. 14–20.
26. Killingtveit Å. (ed.), Hydropower development, Vol. 4, pp. 8–11, Norwegian University of Science and Technology, Dept. Hydraulic and Environmental Engineering, Trondheim 1992–2003.
27. Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant, ESHA, Brussels, 2004 (CD ROM).
28. 2013 IHA Hydropower Report, International Hydropower Association 2013.
29. Bayar T., Tidal technologies drive commercialization in the UK, HRW, March-April 2013, pp. 20–22.
30. Ruprecht A., Bauer N., Oakley M., Development of a hydrokinetic turbine for decentralized electricity production in developing countries, Hidroenergia 2012, Wroclaw, May 2012, Book of Abstracts, Paper 2B.3.
31. Fasol K.H., Zur Entwicklungsgeschichte der Regelung der Wasserturbinen. 10. Internationales Seminar „Wasserkraftanlagen. Wasserkraft – Energienutzung an der Wende zum 3. Jahrtausend”, Schriftenreihe der TU Wien, TU Wien, 1998, pp. 17–46.
32. Gschwandtner M., Gold aus den Gewässern. Viktor Kaplans Weg zur schnellsten Wasserturbine. GRIN Verlag, 2. Auflage, Salzburg 2011.
33. Miller H., Die Harza Turbine – Ursprung der modern¬en Niederdruckkonzepte. 3. Internationales Seminar „Wasserkraftanlagen. Niederdruckanlagen”, Schriftenreihe der TU Wien, Eigenverlag der TU Wien, 1984, pp. 81–101.
34. Chmielewski S., Modernizacja turbozespołów klasycznych Francisa w Elektrowni Wodnej Solina Upgrade of classic Francis turbines in Solina Hydropower Plant, Seminar „Odbudowa i modernizacja elektrowni wodnych – doświadczenia polskie i europejskie Reconstruction and rehabilitation of hydropower plants – Polish and European experience”, TEW/ESP, WTC Gdynia, April 2000, pp. 5–13.
35. Steller J., Kaniecki M., Henke A. et al., Turbiny wodne o przepływie poprzecznym w programie prac badawczo-rozwojowych IMP PAN Cross-flow water turbines in the R&D programme of the IMP PAN, XII Power Engineering Seminar 2003 „Aktualne problemy przepływowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń hydraulicznych Current problems of hydraulic machinery and equipment flow, design and operation”, Silesian University of Technology, Institute of Power Engineering and Turbomachinery, Prace naukowe, monografie, konferencje Scientific studies, monographs, conferences, 1.03.2003, issue 11, Gliwice, pp. 191–204.
36. Leclerc M., The Very Low Head Turbine confirms its extremely low environmental impact and enters into industrial phase, Hidroenergia 2010, Lausanne, June 2010, Paper 3B.07.
37. Harnessing the power of the ocean. HyPower, Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, No. 20, Summer 2011, pp. 28–31.
38. Wilski T., Odbudowa i budowa małych elektrowni wodnych w Polsce Reconstruction and construction of small hydropower plants in Poland, Techno-Scientific Session CPBR Nr. 5.1, Symposium: „Mała energetyka. Stan obecny i perspektywy rozwoju Small hydropower. Current state and development prospects”, Conference proceedings, Gdańsk, 28.09.1990, IMP PAN, pp. 169–178.
39. Kowalczyk M., Inwentaryzacja obiektów piętrzących Inventory of damming facilities. II. International Trade Fair for Renewable Energy and Energy Efficiency RENEXPO Poland, Conference proceedings: „Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej” Current status and outlook of hydropower in Poland and the European Union, Gdańsk/Warsaw, 18.10.2012.
40. Small Hydropower Roadmap, Condensed research data for EU-27, ESHA 2012.
41. Steller J., Realizacja projektu SHP STREAMMAP dobiegła końca The implementation of SHP STREAMMAP project has come to the end, Energetyka Wodna 2012, Issue 3, pp. 28–33.
42. Sawicka E., Łyskawa P., Zmiany regulacji prawnych dla producentów zielonej energii Amendments to the legal regulation for green energy producers, Energetyka Wodna 2012, issue 4, pp. 22–22.
DOI :
Cytuj : Steller, J. , Hydropower and its development. Acta Energetica nr 3/2013
facebook