Hydropower potential of the Vistula

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Hydropower potential of the Vistula

Autorzy :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Abstrakty : The present article discusses hydropower potential of the Vistula River in view of the formal conditions for power generation in Poland. Having compared different sources, it is shown that the Vistula hydropower infrastructure and the social/economic/environmental benefits thereof and public safety, ought to be given priority in government operations. Their neglect not only violates the Water Law provisions but also runs contrary to the national interest.

Na tle uwarunkowań formalnych produkcji energii elektrycznej w Polsce omówiono potencjał hydroenergetyczny Wisły. Porównując różne źródła energii, wykazano, że hydroenergetyczna zabudowa całej Wisły oraz towarzyszące jej korzyści społeczne, środowiskowe, gospodarcze i bezpieczeństwo publiczne winny stanowić priorytet dla działań rządu, a ich zaniechanie jest nie tylko sprzeczne z Prawem wodnym, ale również z interesem narodowym.

Słowa kluczowe : hydroenergetyka, zabudowa kaskadowa Wisły, potencjał energetyczny Wisły, hydropower generation, Vistula cascades, energy potential of the Vistula,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 2
Strony : 38 – 55
Bibliografia : 1. Brenda Z., Fundacja “Kaskada Dolnej Wisły” (the “Lower Vistula Cascade” Foundation) – realizacja głównych zadań, konferencja: 25 lat eksploatacji stopnia wodnego Włocławek z elektrownią completion of the main objectives, the conference: 25 years of the Włocławek barrage and hydroplant, Włocławek 1995.
2. Jaśkiewicz J. i in., Sto lat rozwoju energetyki wodnej na ziemiach polskich, oprac. monograficzne, Gru 1997 Hundred years of the hydropower sector on the Polish lands, a monograph, Dec 1997.
3. Gabryś H.L., Elektroenergetyka w Polsce roku 2012 w świetle bilansu energii za 2011 rok i nie tylko Electric power industry in Poland as of 2012, in the light of energy balance as of 2011 and not only, the magazine: Energetyka www.energetyka.eu, issue: Mar-Apr 2012.
4. Gajewski R., Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne The market potential of biomass for energy purposes, Polska Izba Biomasy (the Polish Chamber of Biomass), 2011.
5. Gostomczyk W., Rola i znaczenie biomasy energetycznej w rozwoju zrównoważonym The role and importance of biomass fuel in sustainable development, Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology), 2012.
6. Kosiński J., Ochrona przeciwpowodziowa – co mógłby Włocławek Flood prevention – the capacity at the disposal of the Włocławek Reservoir, the magazine: Gospodarka Wodna, issue: 11.2012.
7. Kosiński J., Zdulski W., Energetyka wodna – stan obecny, perspektywy rozwoju, ekologia Hydropower generation – the current status and development prospects, ecology, Zeszyt Naukowy: Cieplne Maszyny Przepływowe, (the Research Journal: Turbomachinery), Politechnika Łódzka (Łódź University of Technology), issue: No. 124, 2003.
8. Kułagowski W., Hydroenergetyka w Polsce – stan obecny, perspektywy rozwoju Hydropower generation – the current status and development prospects, Towarzystwo Elektrowni Wodnych (the Association of Hydroplants), 2000.
9. Malinowski R., Informacja o warunkach realizacji Kaskady Dolnej Wisły, praca studialna Information on the implementation conditions of the Lower Vistula Cascade, a study work Biuro Studiów i Projektów Energetycznych “Energoprojekt” (the Power Engineering Study and Design Company “Energoprojekt”), Warszawa, 1990.
10. Malinowski R., Założenia techniczno-ekonomiczne rozwoju polskiej hydroenergetyki do 2020 roku Technical and economic assumptions about the Polish hydropower sector, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych “Energoprojekt” (the Power Engineering Study and Design Company “Energoprojekt”), Warszawa, 1990.
11. Matuszek W., Odnawialne źródła energii Renewable energy sources, Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA (the joint stock company: Pumped Storage Power Plants SA), the magazine: Elektroenergetyka, issue: No. 1 2005.
12. Miciuła K., Potencjał biomasy na cele energetyczne The biomass potential for energy purposes, Uniwersytet Szczeciński, (Szczecin University), 2011.
13. Piskozub A. i in., Wisła. Monografia rzeki The Vistula. The monograph of the river, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (Transport and Communications Publishing House), Warszawa 1982.
14. Zdulski W., 25 lat eksploatacji stopnia wodnego “Włocławek” z elektrownią 25 years of the “Włocławek” barrage and hydroplant, Włocławek 1995.
15. Zdulski W. i in., Elektrownia Wodna we Włocławku, folder The hydroplant in Włocławek, a folder the joint stock company: ZE Toruń SA, 1995.
16. Zdulski W. i in., Elektrownia Wodna we Włocławku, folder The hydroplant in Włocławek, a folder the limited liability company: Elektrownia Wodna we Włocławku sp. z o.o., 1999.
17. Żółciak T., Gminy chętnie blokują elektrownie wiatrowe Communes and municipalities willing to block the wind farms, the paper: Dziennik Gazeta Prawna, 10 Jan 2013.
18. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 The National Spatial Development Concept 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (the Ministry of Regional Development), Warszawa 2012.
19. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku The Polish Energy Policy until 2030, dokument przyjęty przez Radę Ministrów (the Council of Ministers), 10 Nov 2009.
20. Rocznik hydrologiczny wód powierzchniowych, Wisła Hydrological yearbook of the surface waters, Vistula, IMGW (the Institute of Meteorology and Water Management), Wydawnictwo Geologiczne (the Geological Publishing House), 1982.
21. Kaskada The Cascade, quarterlies issued under the patronage of the Lower Vistula Cascade Foundation, issues: 1993–1997, 2001.
22. Kaskada Dolnej Wisły – wstępna analiza ekonomiczna – synteza Preliminary economic analysis of LVC, the Power Engineering Study and Design Company Energoprojekt Warszawa, the limited liability company: Hydroprojekt Warszawa sp. z o.o., Warszawa 1993.
23. Information on the Vistula, lectures at the conference in Nieszawa, Warszawa 1997.
24. The flood prevention scheme in the middle Vistula basin – assumptions and conference materials, Warszawa 2011.
25. Monthly reports on the operation of the National Power System and the balancing market online, www.pse-operator.pl.
26. Renewable energy sources – chances and costs online, www.EurActiv.pl.
27. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku Energy from renewable sources in 2011, Główny Urząd Statystyczny (the Central Statistical Office), Warszawa 2012.
DOI :
Cytuj : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. , Hydropower potential of the Vistula. Acta Energetica nr 2/2013
facebook