Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Abstrakty : Within 2012-2014 two independent storage experiments aiming at determination of the UV-C radiation impact on the infestation degree of potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn were carried out. Potato tubers were radiated in the chamber equipped with a UV-V 15 radiator located over the bottom of a chamber from 0.4 to 1.0 m over the ground using the exposition time within 1 to 60 minutes. Four edible potato varieties with a varied degree of earliness and varied fitness for use and culinary utility of the following tubers: Lord, Owacja, Vineta and Jelly, were used in tests. It was determined that radiation of Owacja tubers before storing caused reduction of Rhizoctonia canker in comparison to the control sample.

W latach 2012-2014 przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia przechowalnicze mające na celu określenie wpływu promieniowania UV-C na stopień zainfekowania bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Bulwy ziemniaka naświetlano w komorze wyposażonej w promiennik UV-C 15 W usytuowany nad dnem komory na wysokości od 0,4 do 1,0 m stosując czas ekspozycji w zakresie od 1 do 60 min. Jako materiału do badań użyto czterech jadalnych odmian ziemniaka o różnym stopniu wczesności oraz różnej przydatności użytkowej i kulinarnej bulw: Lord, Owacja, Vineta i Jelly. Stwierdzono, iż naświetlanie przed przechowywaniem bulw odmiany Owacja przyczyniło się do zmniejszenia porażenia rizoktoniozą w porównaniu z próbą kontrolną.

Słowa kluczowe : ziemniak, przechowywanie, rizoktonioza, UV-C, potato, storing, Rhizoctonia solani, UV-C,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 35 – 43
Bibliografia : Aiking, A.; Verheijen, F. (2009). Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with UV-C light. Clean Light Wageningen, US 2009/0272029 A1, 5 November 2009, Numer zgłoszenia: 12/083,994.
Błażejak, S.; Stasiak-Różańska, L.; Markowski, K.; Lipińska, E. (2011). Zwiększenie zdolności biosyntezy dihydroksyacetonu przez bakterie Gluconacetobacter Xylinus za pomocą mutagenizacji promieniowaniem UV. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 10(2), 17-24.
Castro, A.; Barbosa-Canovas, G.; Swanson, B. (1993). Microbial inactivation of food by pulsed electric fields. Journal Food Preservation, 17, 47-56.
Cockeel, C.; Churio, M.; Previtali, C. (1999). Ultraviotet radiation screening compounds. Biological Reviews 74, 311-345.
Corrales, M.; Souza, P.; Stahl, M.; Fernández, A. (2012). Effects of the decontamination of a fresh tiger nuts' milk beverage (horchata) with short wave ultraviolet treatments (UV-C) on quality attributes. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 13, 163-168.
Jakubowski, T. (2010). Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Acta Agrophysica, 16(1), 49-58.
Jakubowski, T.; Pytlowski, T. (2013). Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badania wstępne). Inżynieria Rolnicza, 3(145), 99-107.
Keutgen, A.; Pobereżny, J.; Wszelaczyńska, E.; Murawska, B.; Spychaj-Fabisiak, E. (2014). Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 53(2), 86-88.
Korobczak, A.; Aksamit, A.; Łukaszewicz, M.; Lorenc, K.; Rorat, T.; Szopa, J. (2005). The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated. Plant Science, 168(2), 339-348.
Kowalski, W. (2009). Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook. Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-01998-2.
Lechowski, Z., Białczyk, J. (2003). Barwniki ekranujące słoneczne promieniowanie ultrafioletowe u roślin i grzybów. Wiadomości Botaniczne 47, 41-54.
Lehtonen, M.; Ahvenniemi, P.; Wilson, P.; German-Kinari, M.; Valkonen, J. (2008a). Biological diversity of Rhizoctonia solani (AG-3) in a northern potato-cultivation environment in Finland. Plant Pathology, 57, 141-151.
Lehtonen, M.; Somervuo, P.; Valkonen, J. (2008b). Infection with Rhizoctonia solani induces defence genes and systemic resistance in potato sprouts grown without light: implications of dynamic plant-pathogen interplay underground. Phytopathology, 98, 1190-1198.
Lenc, L. (2006). Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies on sprouts and tubers of potato grown in organic and integrated systems, and fungal communities in the soil habitat. Phytopatholgy, 42, 13-28.
Lucas, R.; McMichael, T.; Smith, W.; Armstrong, B. (2006). Solar Ultraviolet Radiation – global burden of disease from solar ultraviolet radiation. Environmental Burden of Disease Series, 13, 3-4.
Marks, N. (2005a). Wpływ impulsowego pola elektrycznego na straty przechowalnicze bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 303-309.
Marks, N. (2005b). Wpływ zmiennego pola magnetycznego na straty przechowalnicze bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 295-302.
Marks, N.; Lipiec, J.; Jakubowski, T. (2005c). Ocena przydatności metod fizycznych do zwalczania przechowalniczych chorób bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 169-175.
Marks, N.; Jakubowski, T. (2006). Wpływ promieniowania mikrofalowego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza, 6(81), 57-64.
Martens, B.; Knorr, D. (1992). Development of nontemperatural processes for food preservation. Food Technology, 46(5), 124.
Negash, L.; Björn, L. (1986). Stomatal closure by ultraviolet radiation. Physiologia Plantarum, 66, 360-364.
Páez; C.; Reyes; M.; Aguilar; C.; Pacheco; F.; Martínez; E.; Orea; A.; Bonilla; J. (2011). Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation. Acta Agrophysica, 18(2), 375-388.
Pilarski; J.; Tokarz; K.; Kocurek; M. (2012). Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania. Prace Instytutu Elektrotechniki, 256, 223-236.
Poon, T.; Barnetson, R.; Halliday, G. (2005). Sunlight-induced immunosuppression in humans is initially because of UV-B, then UV-A, followed by interactive effects. Journal of Investigative Dermatology, 125(4), 840-846.
Reddivari, L.; Hale, A.; Miller, J. (2007). Genotype, location, and year influence antioxidant activity, carotenoid content, phenolic content, and composition in specialty potatoes. Journal of Agricultural Food Chemistry, 55, 8073-8079.
Robin, C.; Hay M.; Newton, P.; Greer, D. (1994). Effects of light quality (red: far-red ratio) at the apical bud of the main stolon on morphogenesis of Trifolium repens L. Annals of Botany, 74, 119-123.
Roztropowicz, S. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie, 5-50.
Szwarc, W.; Skórska, E. (2007). Wpływ promieniowania UV-B na wybrane cechy fizjologiczne roślin soi odmiany Augusta. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 245, 215-221.
Tevini, M. (1993). UV-B radiation and ozone depletion. Effects on humans, animals, plant, microorganisms and materials. Lewis Publishhers, 95-123.
Van Emden, J. (1965). Rhizoctonia solani; results of experiments. Europe Potato Journal, 8, 188-189.
Wojdyła T.; Pińska M.; Rolbiecki S.; Rolbiecki R. (2009). Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,6, 293-302.
Worrest, R.; Häder, P. (1997). Overview on the effects of increased solar UV on aquatic microorganisms. Photochemistry and Photobiology, 65(2), 257-259.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. , Impact of UV-C radiation on the infestation degree of the stored potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook