Impact of maintenance of floodplains of the Vistula River on high water levels on the section from Włocławek to Toruń

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Impact of maintenance of floodplains of the Vistula River on high water levels on the section from Włocławek to Toruń

Autorzy :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology , z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology , k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Ankiersztejn, I.
DHV Hydroprojekt sp. z o.o. , biuro@hydroprojekt.com.pl,
Tersa, A.
ENERGA Hydro sp. z o.o. , andrzej.tersa@energa.pl,
Granatowicz, J.
Energa Invest SA , janusz.granatowicz@energa.pl,
Gąsiorowski, D.
Gdańsk University of Technology , gadar@pg.gda.pl,
Szydłowski, M.
Gdańsk University of Technology , mszyd@pg.gda.p,
Abstrakty : This article describes the methodology of hydraulic calculations to estimate the water levels in open channels for steady gradually varied flow. The presented method has been used to analyse the water level on the Vistula River from Włocławek cross-section to Toruń cross-section. The HEC-RAS modelling system has been used for parameterization of the river channel and flood¬plains, as well as for flow simulation. The results obtained have been the basis for assessing the impact of maintenance of floodplains on water level during maximum discharges.

W artykule opisano metodykę obliczeń hydraulicznych umożliwiających wyznaczenie układu zwierciadła wody w korytach otwartych w warunkach wolnozmiennego przepływu ustalonego. Wybraną metodę wykorzystano do analizy układu zwierciadła wody w rzece Wiśle na odcinku od przekroju Włocławek do przekroju Toruń. Do parametryzacji koryta i terenów zalewowych rzeki, jak również do symulacji przepływu, wykorzystano program obliczeniowy HEC-RAS. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ stanu utrzymania terenów zalewowych na położenie zwierciadła w trakcie występowania przepływów maksymalnych.

Słowa kluczowe : zatopienie terenu zalewowego, przepływ ustalony wolnozmienny, przepustowość rzeki, modelowanie matematyczne, floodplain inundation, gradually varied steady flow, flow capacity of the river, mathematical modeling,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 3
Strony : 112 – 120
Bibliografia : 1. Chełkowski M., Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych Ensuring public safety in the area of Włocławek Dam with the use of water energy as well as improvement in the potential of water ecosystems and ecosystems dependent on waters, report of review of archive data with their update, prepared by ARUP on behalf of ENERGA SA, 2011.
2. Darski T., Napiórkowska M., Supryk R., Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych Ensuring public safety in the area of Włocławek Dam with the use of water energy as well as improvement in the potential of water ecosystems and ecosystems dependent on waters – Hydrodynamic model of the Lower Vistula (Wisła) River, report prepared by ARUP on behalf of ENERGA SA, 2011.
3. HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, U.S. Army Corps of Engineers, Davis 1997.
4. Kubrak J., Nachlik E., Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych The principle of hydraulics for calculating flow capacity of rivers, Warsaw 2003.
5. Szymkiewicz R., Matematyczne modelowanie przepływów w rzekach i kanałach Methematical modelling of flows in rivers and channels, Warsaw 2000.
6. Szymkiewicz R., Gąsiorowski D., Podstawy hydrologii dynamicznej The principles of dynamic hydrology, Warsaw 2010.
DOI :
Cytuj : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Ankiersztejn, I. ,Tersa, A. ,Granatowicz, J. ,Gąsiorowski, D. ,Szydłowski, M. , Impact of maintenance of floodplains of the Vistula River on high water levels on the section from Włocławek to Toruń. Acta Energetica nr 3/2013
facebook