Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Sołtysik, M.
TAURON Polska Energia SA, maciej.soltysik@tauron-pe.pl,
Mucha-Kuś, K.
TAURON Polska Energia SA, karolina.mucha-kus@tauron-pe.pl,
Abstrakty : Formation of a common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic law and adopting market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several years of such a mechanism functioning allow one to: analyze those regulations and their impact on sub-sector development, make a deep cost analysis and discuss its continuation in the future as well. Taking into account the background of implementation of EU regulations, this paper presents the results of volume-price estimations, current trends, evaluation of property rights regulated in the system, the analysis of market participants’ behaviours, as well as legal issues within this context.

Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu pozwala na dokonanie analiz zasadności wsparcia, ocenę jego wpływu na rozwój podsektora, szczegółową analizę kosztów oraz przeprowadzenie wnioskowania w zakresie kontynuacji mechanizmu. W artykule przedstawione zostały, na tle genezy wprowadzenia systemu wsparcia, wyniki analiz wolumetryczno-cenowych, bieżące trendy, ocena bilansu praw majątkowych w systemie, próba oceny zachowania uczestników rynku oraz problematyka legislacyjna w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe : system wsparcia, kogeneracja, efektywność, cogeneration, energy efficiency,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 134 – 143
Bibliografia : 1. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, 11 February 2004.
2. Report evaluating progress achieved in increasing share of electricity produced in high-efficiency cogeneration in total domestic electricity generation, Monitor Polski Official Gazette 2008, No. 1, Item 12, appendix to the Announcement of the Minister of Economy of 12 December 2007.
3. Stenographic record of the 29th session of the Sejm concerning draft of the act amending the Energy Law Act, Environment Protection Act and Act on compliance evaluation system, 5 December 2006.
4. Energy Law Act, Journal of Laws 2012.1059 as later amended, 10 April 1997.
5. Informacja statystyczna o energii elektrycznej, opracowania dla lat 2007–2011 Statistical information on electricity for years 2007–2011, Energy Market Agency
6. Activity reports of the President of the ERO for 2007–2011, Energy Regulatory Office Bulletins
7. http://www.polpx.pl/pl/155/raporty-miesieczne.
8. Obraz polskiego rynku energii elektrycznej w latach 2007–2011 z uwzględnieniem przemian organizacyjno-własnościowych Situation of the Polish electricity market 2007–2011 in the context of changes in organisation and ownership structure, ARE SA Warsaw, October 2012.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sołtysik, M. ,Mucha-Kuś, K. , Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook