Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń

Autorzy :
Abstrakty : Praca obejmuje badania zmierzające do wyznaczenia naprężeń granicznych odpowiadających początkowi odkształceń plastycznych w rozciąganych tarczach z otworami o różnych średnicach. Dodatkowo wyznaczano zarys i sposób propagacji strefy plastycznej przy otworze. W badaniach stosowano autorską metodę rozpoznawania odkształceń plastycznych wykorzystującą zjawisko interferencji optycznej światła monochromatycznego. Metodę zaprezentowano na przykładzie statycznej próby rozciągania próbki ze stali NWC. Przedstawiono dokumentację fotograficzną rozwoju strefy odkształceń plastycznych dla przykładowego otworu oraz zestawienie wartości naprężeń granicznych dla różnych stosunków średnicy otworu do szerokości rozciąganej tarczy.

The work contains tests approaching to determine the proof stress corresponding to the beginning of plastic deformations in elongated shields with holes of different diameters. Additionally, the profile and way of flow zone propagation near the hole was determined. In the tests, the authorship method of plastic strain identification based on monochromatic light optical interference effect was used. The method was presented on the example of static tensile test of the specimen made of NWC steel. The photographic documentation of the growth of plastic deformation zone for example hole and comparison of the proof stress values for different hole diameter-width of elongated shield ratios were presented.

Słowa kluczowe : odkształcenie plastyczne, rozciąganie, naprężenie, plastic deformation, extension, tension,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 3, no. 1
Strony : 24 – 26
Bibliografia : 1. Bućko S., Jodłowski H. (2005), Próba zdefiniowania granicy sprężystości w warunkach dużego gradientu naprężeń, X Konferencja Mechaniki Pękania, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 304 Mechanika, z. 82.
2. Bućko S., Jodłowski H. (2007), Schematy poślizgów plastycznych w strefach koncentracji naprężeń, Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów.
3. Howland R.C.J. (1929-30), On the Stresses in Neighborhood of a Circular Hole in a Strip Under Tension, Phil. Trans. Roy. Soc. (London), A, Vol. 229.
4. Jodłowski H. (2007), Doświadczalne wyznaczanie stref plastycznych w stalach z wyraźną granicą plastyczności, Badania Eksperymentalne w Mechanice Ciała Stałego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 217.
DOI :
Cytuj : Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń. Acta Mechanica et Automatica Vol. 3, no. 1/2009
facebook