Jakość życia chorych na AIDS w Libii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Jakość życia chorych na AIDS w Libii

Autorzy :
Kaczmarska, K.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl,
Czernicki, Z.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Kastek, M.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Koźniewska, E.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Zębala, M.
Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego, Warszawki Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61,
Bogucki, J.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Piątkowski, T.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Polakowski, H.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Przykaza, Ł.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Litwińska, M.
Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, monika.litwinska@wp.pl,
Zawiślak, K.
Kancelaria Prawna BZK Błaszak, Zawiślak, Król, 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12, kamil.stolarski@outlook.com,
Stolarski, K
Kancelaria Prawna BZK Błaszak, Zawiślak, Król, 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12,
Cieślik, B.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35, basia_cies_86@wp.pl,
Abusaeida, G.
BAPCO-Ltd, Local Pharmaceutical Company for Importing, Distribution, and Promotion of a Wide Range of Pharmaceuticals and for Primary Health Care, Aly-Yaser St. 16, Saidi Younis, P.O. Box 911, Benghazi, Libya, g_abusaeida@yahoo.com,
Abstrakty : Praca omawia wyniki badań chorych na HIV/AIDS przeprowadzone w Libii pod nadzorem National Infectious Diseases Control Center w latach 2008–2009 w grupie 151 pacjentów. Obok badań diagnostycznych, charakteryzujących stan zdrowotny chorych, wykonano badania ankietowe, które pozwoliły uzyskać ocenę stanu psychosomatycznego, socjoekonomicznego oraz subiektywnego poczucia jakości życia. Odpowiednio opracowane kwestionariusze przygotowano według zasad stosowanych zgodnie z zasadami WHO. Celem nadrzędnym badań było monitorowanie i ocena realizacji strategii leczniczych wobec chorych na HIV/AIDS, a celem ogólnym – określenie potrzeb chorych w zakresie ich jakości życia. W pracy wykazano, iż (1) niższe parametry jakości życia i stanu zdrowia oraz większe nasilenie stanów chorobowych pacjentów występują w początkowym i bardzo zaawansowanym stadium choroby; (2) jakość życia pacjentów najbardziej obniża fakt postawienia diagnozy o ich zachorowaniu; (3) odczuwany stan jakości życia silnie zależy od wielu czynników, takich jak stan fizyczny, rodzinny i stosunek otoczenia do chorego; (4) oczekiwania chorego zmieniają się w czasie, przechodząc różne etapy, a stosunek do własnej choroby zależy od stopnia zaakceptowania swojego stanu zdrowia; (5) parametry fizjologiczne i sytuacja materialna nie zawsze decydują o jakości życia chorego, gdyż znaczny na nią wpływ na życie rodzinne i wspólnotowe; (6) jakość życia chorych w zaawansowanym stanie choroby jest oceniana przez nich samych często wyżej niż chorych w początkowym stadium choroby. Powodem są obronne mechanizmy psychologiczne, które odgrywają tutaj znaczną rolę, a dzięki nim chorzy potrafią odnaleźć wyższą satysfakcję ze swojego życia w porównaniu z osobami w korzystniejszej sytuacji życiowej.

The paper discusses the results of studies on the group of 151 patients with HIV/AIDS held in Libya under the supervision of the National Infectious Diseases Control Center in years 2008–2009. In addition to diagnostic tests characterizing the patients' state, health surveys were conducted to determine the assessment of patients' psychosomatic condition, socio-economic situation and subjective sense of the quality of life. Properly designed questionnaires were prepared, according to the WHO recommendations. The main goal of the study was to monitor and evaluate the implementation of the health strategy towards patients with HIV/AIDS, and the overall aim was to identify the patients' needs in terms of their quality of life. The study showed that: (1) the lower parameters of quality of life and health, and greater severity of patients' medical conditions are at the beginning and a very advanced stage of the disease; (2) the patients' quality of life is most reduced by the diagnosis of their disease; (3) the perceived status of quality of life is strongly dependent on many factors, such as physical state, the family status and relationship of the patient's environment to them; (4) the patients' needs change over time, passing various stages, and their attitude towards their disease depends on the degree of acceptance of their condition; (5) the physiological parameters and the financial situation does not always determine the quality of life of the patients, because family and community life has a significant impact on their life; (6) the quality of life of the patients in the advanced stage of the disease is assessed by themselves often higher than that of the patients in the early stages of the disease. The reasons for this are psychological defense mechanisms, which play a significant role, and so the patients can find even more life satisfaction comparing to people in a more favorable situation.

Słowa kluczowe : HIV/AIDS, ocena stanu psychosomatycznego, badania ankietowe, analiza statystyczna wyników, HIV/AIDS, psychosomatic assessment, survey research, statistical analysis,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2014
Numer : Vol. 20, nr 2
Strony : 119 – 127
Bibliografia : 1 J. Trzebiatowski: Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Healthy, vol. 46(1), 2011, s. 25–31.
2 A. Aleksińska: Pojęcie jakości życia, Psychologia.Net.pl – portal psychologiczny. Dostępne pod:www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=23.
3 J. Czapiński: Diagnoza społeczna 2000, Wydawnictwo PTS, Warszawa 2001, s. 68.
4 H. Schipper: Quality of life: Principles of the clinical paradigm, Journal of Psychosocial Oncology, vol. 8(23), 1990, s. 171–185.
5 K. De Walden-Gałuszko, M. Majkowicz: Jakość życia w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
6 K. De Walden-Gałuszko: Ocena jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia. W: Jakość życia w chorobie nowotworowej, J. Meyza (red.), Centrum Onkologii, Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997.
7 D.E. Rybczyńska: Jakość życia pokolenia wstępującego, WSP Zielona Góra 1995, s. 16.
8 H. Zielińska-Więczkowska, J. Betlakowski: Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii, Współczesna Onkologia, vol. 14(4), 2010, s. 276–280.
9 World Health Organization: WHOQOL – HIV Instrument: the 120 questions with response scales and 38 importance items, Department of Mental Health and Substance Dependence World Health Organization, 2002. Dostępne pod: https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/77774.
10 Twórcami taksonomii wrocławskiej są K. Florek, J. Łukasiewicz, J. Perkal, H. Steinhaus i S. Zubrzycki, tworzący w latach pięćdziesiątych Ogólną Grupę Zastosowań Państwowego Instytutu Matematycznego we Wrocławiu.
11 M.K. Omar: Fail Assessment Method, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
12 G.M. Abusaeida: Praca doktorska, Akademia Medyczna, Wrocław 2012.
DOI :
Cytuj : Kaczmarska, K. ,Czernicki, Z. ,Kastek, M. ,Koźniewska, E. ,Zębala, M. ,Bogucki, J. ,Piątkowski, T. ,Polakowski, H. ,Przykaza, Ł. ,Litwińska, M. ,Zawiślak, K. ,Stolarski, K ,Cieślik, B. ,Abusaeida, G. , Jakość życia chorych na AIDS w Libii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 2/2014
Facebook