Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Abstrakty : Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie, prowadząc do niepełnosprawności, otępienia i depresji, a często też do śmierci. Trudności w chodzeniu stwierdza się u 70% osób przeżywających udar, natomiast u 30% utrzymuje się ciężkie upośledzenie ruchowe, wymagające stałej opieki. Dlatego istotnym zagadnieniem jest problem przywrócenia lokomocji lub jej usprawnienia. Celem pracy była jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu z niedowładem połowiczym prawo- i lewostronnym. U 25 osób (17 osób z niedowładem połowiczym prawostronnym, 8 osób z niedowładem połowiczym lewostronnym) przeprowadzono ocenę funkcjonalną niedowładnej kończyny dolnej, ocenę chodu (wydolność chodu, sprawność chodu) oraz dystans chodu. Analizowano zależność pomiędzy stanem neurologicznym a lokomocją. Wykazano istotną statystycznie zależność między badanymi cechami. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę wykonywania neurologicznej i funkcjonalnej oceny chorych po udarze oraz monitorowania postępowania usprawniającego. Brak poprawy może być wskazaniem do dokonania zmian w programie rehabilitacyjnym, szczególnie w pierwszych miesiącach po udarze. Wyniki postępowania fizjoterapeutycznego zależą w dużej mierze od wyboru właściwej strategii leczenia.

Apoplectic stroke is a dramatic complication of the cardiovascular system's diseases and it has become one of the most distressing health problems of contemporary societies. Often it results in handicap, postapoplectic dementia, depression and high death rate. Around 70% of survivors have difficulties in walking, while the remaining 30% suffer from acute motor impairment and require constant medical attention. Therefore, restoration or, at least, improvement of locomotion is the main goal of rehabilitation of the cerebral hemorrhage survivors. Studies on gait pathologies provide valuable clues for planning physiotherapy that would minimize or eliminate the given dysfunction. The aim of this study was qualitative and quantitative evaluation of gait in cerebral hemorrhage survivors with the right- or the left-sided hemiparesis. 25 patients (17 with the right-sided and 8 with the left-sided hemiparesis) were subjected to functional evaluation of the paretic lower limb, gait evaluation (gait efficiency and gait ability) and walking distance assessment. Correlation between the neurological and locomotor status of the patients was evaluated. The analysis showed a statistically signify- cant correlation between the examined traits. It also indicates a necessity for performing neurological and functional evaluation of patients after stroke and monitoring of the rehabilitation progress. Lack of improvement may indicate that the rehabilitation scheme needs to be altered, especially in the first months after the stroke. The final effect of rehabilitation depends, to a large extent, on the choice of appropriate physiotherapeutic strategy.

Słowa kluczowe : udar mózgu, chód, niedowład połowiczy, stroke, gait, hemiparesis,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. , Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook