Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Abstrakty : W pracy oceniano efektywność terapeutyczną magnetostymulacji z wykorzystaniem aplikatorów pierścieniowych systemu Viofor JPS generujących zmienne pole magnetyczne o niskich wartościach indukcji u 20 chorych z żółciowym zapaleniem żołądka opornych na stosowane leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem analizy jakości życia na podstawie Rotterdamskiej Listy Objawów. Po zakończeniu cyklu 14 codziennych 2×12 lub 36-minutowych zabiegów magnetostymulacji uzyskano znamienną (p<0,001) poprawę jakości życia chorych - z 64,3 do 84,3 punktów w 112-punktowej skali. Uzyskana poprawa związana była ze zmniejszeniem nasilenia zarówno patologicznych objawów ze strony przewodu pokarmowego (bólów brzucha o 52,5%, zgagi i odbijania o 40%, zaburzeń rytmu wypróżnień o 37,5% i nudności o 30%), jak i objawów somatycznych poza przewodem pokarmowym (drżeń o 22,5%, bólów krzyża o 17,5% i bólów głowy o 17,5%) oraz zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego i stanu psychicznego chorych (drażliwości o 45%, nerwowości o 30% i braku energii o 30%). Korzystne wyniki terapeutyczne uzyskane u chorych opornych na uprzednio stosowane leczenie farmakologiczne, dobra tolerancja oraz brak istotnych skutków ubocznych stosowanych zabiegów pozwalają na rekomendowanie magnetostymulacji z użyciem aplikatorów pierścieniowych jako jednej z podstawowych metod terapii przewlekłego żółciowego zapalenia żołądka. The evaluation of therapeutic efficacy of magnetostimuiation with use of collar applicators of Viofor JPS system generating fiT variable magnetic field in 20 patients suffering from biliary gastritis after previous insufficient pharmacological treatment, including analysis of Quality of Life basing of Rotterdam List of Symptoms was performed. After the end of a cycle of 14 daily procedures of magnetostimulation lasting 2×12 or 36 minutes, a significant (p< 0,001) improvement of Quality of Life from 64,3 to 84,3 points in 112-point scale was observed. The obtained improvement was related to decrease in intensity of both gastrointestinal symptoms (abdominal pain by 52,5%, brash and eructation by 40%, disturbances of defecation by 37,5% and nausea by 30%) and somatic symptoms in other localizations (tremor by 22,5%, sacrodynia by 17,5% and headache by 17,5%) as well as dysfunction of central nervous system and impaired psychic state of patients (irritability by 45%, nervousness by 30% and lack of vitality by 30%). Promising therapeutic results obtained in patients resistant to previous pharmacological treatment, good tolerance and lack of side-effects of procedure, allows to recommend magnetostimuiation with use of collar applicators as one of the basic therapeutic methods in the treatment of chronic biliary gastritis.
Słowa kluczowe : magnetostymulacja, żółciowe zapalenie żołądka, Rotterdamska Lista Objawów, magnetostimulation, biliary gastritis, Rotterdam List of Symptoms,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. , Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook