Comprehensive automation and monitoring of MV grids as the key element of improvement of energy supply reliability and continuity

Journal : Acta Energetica
Article : Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii

Authors :
Laskowski, M.
ENERGA SA,
Magulski, R.
Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA,
Czyżewski, R.
ENERGA-OPERATOR SA,
Babś, A.
Instytut Energetyki,
Kąkol, A.
Zakład Analiz Systemowych w Zakłazie Automatyki i Analiz Systemowych Instytutu Energetyki,
Kubacki, S.
ENERGA-OPERATOR SA,
Abstract : Artykuł porusza zagadnienie kompleksowej automatyzacji i monitorowania sieci średniego napięcia (SN) jako kluczowego elementu koncepcji sieci inteligentnej (ang. Smart Grid). Omówiono stan istniejący w zakresie sterowania i monitorowania sieci SN oraz przedstawiono koncepcję rozwiązania dającego możliwość zdalnej, automatycznej rekonfiguracji sieci oraz zapewniającego pełną obserwowalność sieci z poziomu systemu dyspozytorskiego. Szczegółowo omówiono automatyzację przełączeń w sieci SN w celu wyizolowania uszkodzonego odcinka linii i zasilenia w energię elektryczną w chwili wystąpienia awarii możliwie największej liczby odbiorców. Przedstawiono również przykład działania takiej automatyki. W drugiej części artykułu zaprezentowano kluczową rolę funkcji szybkiej lokalizacji miejsca zwarcia oraz możliwości zdalnej rekonfiguracji sieci SN w celu poprawy niezawodności zasilania (poprawy wskaźników SAIDI, SAIFI). Pokazano również, jak wzrost liczby punktów wyposażonych w układy wykrywające przepływ prądów zwarciowych wraz z możliwością zdalnego sterowania łącznikami z systemu dyspozytorskiego w sieci SN może wpłynąć na zmniejszenie wskaźników SAIDI i SAIFI w poszczególnych oddziałach Energa -Operator SA.

The paper presents the issue of comprehensive automation and monitoring of medium voltage (MV) grids as a key element of the Smart Grid concept. The existing condition of MV grid control and monitoring is discussed, and the concept of a solution which will provide the possibility of remote automatic grid reconfiguration and ensure full grid observability from the dispatching system level is introduced. Automation of MV grid switching is discussed in detail to isolate a faulty line section and supply electricity at the time of the failure to the largest possible number of recipients. An example of such automation controls’ operation is also presented. The paper’s second part presents the key role of the quick fault location function and the possibility of the MV grid’s remote reconfiguration for improving power supply reliability (SAIDI and SAIFI indices). It is also shown how an increase in the number of points fitted with faulted circuit indicators with the option of remote control of switches from the dispatch system in MV grids may affect reduction of SAIDI and SAIFI indices across ENERGA-OPERATOR SA. divisions.

Keywords : elektroenergetyka, sieci inteligentne, sieć średniego napięcia, SAIDI, SAIFI, Smart Grid, SAIDI, SAIFI,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 1
Page : 57 – 63

Bibliography
: 1. Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych G-10.5 za rok 2010 dla ENERGA-OPERATOR SA.
2. Schroedel O. i wsp., Distribution Automation Solution – Impact on System Availability in Distribution Networks, 21 Konferencja Electricity Distribution CIRED, Referat nr 1117, Frakfurt, 6–9 czerwca 2011.
3. Bachorek W. i wsp., Dynamiczna rekonfiguracja sieci SN, V Konferencja: Straty energii w sieciach elektroenergetycznych, Kołobrzeg, czerwiec 2011.
4. Northcote-Green J., Kligsten J., Frohlich-Terpstra S., Transformation of Energy Networks: Initial Results from Intensified MV and LV Monitoring, 21 Konferencja Electricity Distribution CIRED, Referat nr 0792, Frankfurt, 6–9 czerwca 2011.
5. Pulice M., Vidal E., Impact of Telesupervision in Substations MV/LV, 21 Konferencja Electricity Distribution CIRED, Referat nr 0524, Frankfurt, 6–9 czerwca 2011.
6. Valtorta G., di Marino E., d’Orazio L., de Bianchi G., Corgiolu R., Misesti I., Functional Specification of DSO SCADA System to Monitor and Control Active Grids, 21 Konferencja ElectricityDistribution CIRED, Referat nr 1159, Frankfurt, 6–9 czerwca 2011.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40.
DOI :
Qute : Laskowski, M. ,Magulski, R. ,Noske, S. ,Czyżewski, R. ,Babś, A. ,Kąkol, A. ,Kubacki, S. ,Kubacki, S. , Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii. Acta Energetica nr 1/2012
facebook