Kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną

Autorzy :
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Marcinkiewicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Dąbrowski, D.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59, 39059@student.awf.wroc.pl,
Ochmann, B.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59,
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Giemza, C.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Jastrzębska, R.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Hawrylak, A.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Kaczkowska, A.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Abstrakty : Celem pracy była ocena kształtu krzywizn kręgosłupa u 112 dziewcząt o różnym stopniu aktywności fizycznej. Grupę badawczą stanowiły dziewczęta – piłkarki ręczne w wieku 8-17 lat należące do Klubu Piłki Ręcznej Kobierzyce. Ze względu na dużą rozbieżność wiekową grupę podzielono na dwie podgrupy: młodsze piłkarki (8-12 lat, N = 30) oraz starsze (13-17, N = 25). Następnie wyznaczono dwie grupy kontrolne – młodsze i starsze dziewczęta nietrenujące żadnej dyscypliny sportowej. Wszystkie dziewczęta zostały przebadane metodą fotogrametryczną. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy parametrów płaszczyzny strzałkowej. Zbadano częstość występowania typów i podtypów postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej metodą Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki oraz występowanie postawy prawidłowej i nieprawidłowej u piłkarek ręcznych w porównaniu do nietrenujących rówieśniczek. Stwierdzono, iż dominującym typem postawy u piłkarek ręcznych (młodszych i starszych) był typ kifotyczny. Przyczyn tej tendencji doszukiwano się w specyfice treningu sportowego piłkarzy, w którym znaczną część stanowił bieg z piłką w pochylonej postawie ciała.

The aim of the study was the evaluation of spinal curvatures of 112 girls, characterized by diverse physical fitness habits. The research was carried out among female handball players, aged 8-17 years, members of the Handball Club in Kobierzyce. Due to the age differences, two subgroups were examined: younger group (8-12 years old girls, N = 30) and older one (13-17 years old girls, N = 25). Then, two control groups were determined, consisted of younger and older girls, not subjected to regular professional training. The body posture was measured by means of photogrammetric method. On the basis of the results, the parameters of the sagittal plane, were analyzed. The incidence of types and subtypes of body posture in the sagittal plane was investigated by Wolański method with Zeyland-Malawki modifications. The same technique was used to examine the presence of normal and abnormal postures in both groups. It was found that the kyphotic type of the posture was dominant in the handball players (young and old). The reason for this tendency was the specificity of the training, in which a significant part was running with the ball in the bending position.

Słowa kluczowe : piłka ręczna, postawa ciała, metoda fotogrametryczna, handball, body posture, photogrammetric method,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 4
Strony : 237 – 242
Bibliografia : 1. M. Grabara: Postawa ciała dziewcząt trenujących gimnastykę sportową, Wychowanie Fizyczne i Sport, vol. 53(4), 2009, s. 211-215.
2. J. Drabik: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa Cz. 1, AWF Gdańsk, Gdańsk 1995.
3. J. Drabik: Trening zdrowotny a trening sportowy, Promocja Zdrowia, vol. 12-13, 1997, s. 126-135.
4. W. Osiński: Antropomotoryka, AWF Poznań, Poznań 2003.
5. J. Drzał-Grabiec, M. Mrozkowiak, K. Walicka-Cupryś: Ocena postawy ciała z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 9, 2009, s. 16-18.
6. M. Mrozkowiak: Komputerowe badanie postawy ciała, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 6-7, 2003, s. 15-20.
7. M. Mrozkowiak: Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
8. E. Zeyland-Malawka: Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacji metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego, Fizjoterapia, vol 4(7), 1999, s. 52-57.
9. J. Wilczyński: Różnice w postawie ciała między 14-letnimi chłopcami z klas ogólnej i sportowej, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 1, 2004, s. 13-17.
10. S. Szajnach: Aktywność ruchowa a częstość występowania czynnościowych wad postawy u dzieci w wieku szkolnym, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 3, 2005, s. 23-25.
11. T. Całka-Lizis, A. Jankowicz-Szymańska, K. Adamczyk: Postawa ciała uczniów regularnie trenujących piłkę nożną na tle rówieśników, Medycyna Sportowa, vol. 4(6), 2008, s. 224-230.
12. A. Hawrylak, T. Skolimowski, K. Barczyk, E. Bieć: Asymetria w obrębie tułowia u osób trenujących wyczynowo różne dyscypliny sportu, Medycyna Sportowa, vol. 6, 2001, s. 395-400.
13. M. Grabara, A. Hadzik: Postawa ciała dziewcząt trenujących siatkówkę, Wychowanie Fizyczne i Sport, vol. 53(4), 2009, s. 211-216.
14. T. Sławińska, K. Rożek, Z. Ignasiak: Asymetria ciała w obrębie tułowia dzieci wczesnej specjalizacji sportowej, Medycyna Sportowa, vol. 2(6), 2006, s. 97-100.
15. EM. Wojtys, JA. Ashton-Miller, LJ. Huston, PJ. Moga: The association between athletic training time and the sagittal curvature if the immature spine, Am J Sport Med., vol. 28 (4), 2000, s. 490-498.
16. K. Barczyk-Pawelec, Z. Bańkosz, M. Derlich: Body postures and asymmetries in frontal and transverse planes in the trunk area in table tennis players, Biology of Sport, vol. 29(2), 2012, s. 129-134.
17. M. Grabara: Analisis of body posture between young football players and their untrained peers, Human Movement, vol. 13(2), 2012, s. 120-126.
18. P. Wodecki, P. Guigui, Hanotel MC, L. Cardinne, A. Deburge: Sagittal alignment of the spine: comparison between football players and subjects without sports activitie in French R ev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot, vol. 88(4), 2002, s. 328-336, doi: RCO-06-2002-88-4-0035-1040-101019-ART2.
19. J. Pietraszewska, B. Pietraszewski, A. Burdukiewicz: Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych – wybrane parametry biomechaniczne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15(4), 2009, s. 352-355.
20. T. Uetake, F. Ohsuki, H. Tanaka, M. Shinto: The vertebral curvature of sportsmen, J Sport Sci, vol. 16, 1998, s. 621-628.
21. M. Lichota, M. Plandowska, P. Mil: The shape of anterior-postarior curvatures of the spine in athletes practising selected sport, Pol J Sport Tourism, vol. 18(2), 2011, s. 112-116. doi 10.2478/v10197-011-0009-3.
22. A. Jankowicz-Szymańska, M. Imiołek: Ruchomość kręgosłupa i jakość postawy ciała 11-letnich piłkarzy ręcznych na tle rówieśników, Medycyna Sportowa, vol. 5(6), 2008, s. 293-303.
23. J. Ślężyński, J. Rottermund: Wskaźniki somatyczne, postawa ciała i wysklepienie stopy siatkarzy, Wychowanie Fizyczne i Sport, vol. 4, 1991, s. 59-65.
24. E. Zeyland-Malawka, J. Dębski: Przednio-tylny kształt, zmiany strukturalne i dolegliwości bólowe kręgosłupa a wzmożona aktywność ruchowa, Postępy Rehabilitacji, vol. 3, 1991, s. 47-55.
25. A. Hawrylak, K. Barczyk, C. Giemza, D. Wójtowicz, M. Brodziński: Ukształtowanie krzywizn przednio-tylnych oraz ruchomość kręgosłupa studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: Medycyna Sportowa, vol. 4(6), 2008, s. 240-246.
26. M. Grabara, A. Hadzik: Postawa ciała młodych lekkoatletów na tle rówieśników, Medycyna Sportowa, vol. 2(6), 2009, s. 115-124.
27. G. Żurek, W. Błach, Z. Ignasiak, J. Migasiewicz: Ocena postawy ciała zawodników uprawiających judo w świetle metody fotogrametrycznej z wykorzystaniem zjawiska Moir’a, Medycyna Sportowa, vol. 21(4), 2005, s. 303-307.1)
28. W. Dolata-Łubkowska, J. Kruk: Wpływ sportu pływackiego na kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, Wychowanie Fizyczne i Sport, vol. 2, 1996, s. 30-41.
DOI :
Cytuj : Kuciel-Lewandowska, J. ,Marcinkiewicz, M. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. ,Dąbrowski, D. ,Ochmann, B. ,Barczyk-Pawelec, K. ,Giemza, C. ,Jastrzębska, R. ,Hawrylak, A. ,Kaczkowska, A. , Kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 4/2012
facebook