Simulations and tests of absorptions and dispertion processes in mr fluid dampers

Journal : Acta Mechanica et Automatica
Article : Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych

Authors :
Abstract : W pracy zaprezentowano wybrane problemy badawcze, konstrukcyjne i eksploatacyjne tłumików amortyzatorów, budowanych na bazie cieczy magnetoreologicznych. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z modelowaniem i opisem matematycznym niektórych zjawisk, jakie są charakterystyczne w rozpatrywanej konstrukcji.

Presented paper presents some research, structural and operational problems of dampers and shock absorbers designed on the basis of MR fluid. The most important informations related to modelling and mathematical description of selected, characteristic for considered construction, phenomenon are discussed.

Keywords : tłumiki, amortyzatory, konstruowanie, eksploatacja, silencers, construction, damper, exploitation,
Publishing house : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Publication date : 2009
Number : Vol. 3, no. 1
Page : 5 – 13

Bibliography
: 1. Bajkowski J. (2004), Analysis of Influence of Some Magnetorheological Damper Parameters on Energy Dissipation and Absorption Properties, Machine Dynamics Problems, Vol. 28.
2. Bajkowski J. (2005a), Constructional and Technological Problems in Designing of the Intelligent MR Damper, XIII Polish-Ukrainian Conference “CAD in Machinery Design” Implementation and Educational Problems, Ed. Warsaw Univ. of Technology, Jurata oraz Polsko Słowacka Konferencja Rożnow n/Radhostem.
3. Bajkowski J. (2005b), Modelowanie i badania wpływu temperatury na rozpraszanie energii w tłumiku magnetoreologicznym, Mechanika, z.1-m.
4. Bajkowski J. (2007), Wybrane problemy modelowania, konstrukcji, technologii i eksploatacji cieczy, tłumików i amortyzatorów magneto reologicznych, Mat. XXIII Sympozjonu PKM, Rzeszów-Przemyśl.
5. Bajkowski J., Dudziak B. (2004), Eksperymentalne badania własności dyssypacyjnych tłumika z cieczą magnetoreologiczną Influence de la température et de la section de transfert du liquide sur les propriétés de dissipation d’énergie de l’amortisseur magnétorhéologique, XIV Colloque Vibrations Chocs et Bruit, Ecole Centrale de Lyon 69131 Ecully.
6. Bajkowski J., M Sofonea., M. Shillor (2005), Modélisation et étude de l’influence de la grandeur de lumière de la fissure de transfert du liquide sur les propriétés de la dissipation de l’énergie d’un amortisseur magnétorhéologique, Congres CCCM, Tunesie.
7. Bajkowski J., Sofonea M. (2004), Modélisation, description mathématique et les recherches de l’influence de la grandeure de la fissure de transfert du liquide sur les propriètès de la dissipation de énergie du amortisseur magnètorhologique, Mat. De XIV Coll. Vibrations, Chocs et Bruit., Lyon.
8. Bajkowski M. (2004), Modelowanie i analiza dynamiczna złożonego obiektu mechanicznego, Mat. XII Seminaire Franco Polonais de Mécanique, Varsovie.
9. Bajkowski M. (2006), Analiza wpływu wybranych charakterystyk tłumika magnetoreologicznego na zmianę właściwości dynamicznych modelu obiektu specjalnego, Praca doktorska, PW, 2006
10. Bajkowski M. (2009), Analiza dynamiczna modelu obiektu specjalnego z magnetoreologicznym tłumikiem, XXIV Sympozjon PKM, Białystok-Białowieża.
11. Bajkowski M., Grzesikiewicz W., Knap L. (2002), Etudes des amortisseurs magnetorheologiques, Cahier de Mécanique 1-03; -9-eme Sem. Franco-Polonais de Mécanique, Polytech’Lille.
12. Bajkowski M., Grzesikiewicz W., Sofonea M. (2005), Etude, modelisation et recherche de la temperature sur la dissipation de l’energie d’un amortisseur magnetorheologique, XIII Seminaire Franco-Polonais de Mecanique, Editio Polytech’Lille.
13. Dudziak B. (w opracowniu), Modelowanie I analiza wybranych procesów dyssypacyjnych w pracy tłumika z cieczą magnetoreologiczną, Praca doktorska, PW.
14. Milecki A. (2001), Investigation and Control of Magneto- Rheological Fluid Dampers, Machine Tools&Manufacture, 41.
15. Milecki A. (2002), Investigation of Dynamic Properties and Control Method Influences on MR Fluid Dampers ’Performance, J. of Int. Material Systems and Structures, Vol. 13, Sage Publications.
16. Sapiński B. (2003), Dynamic Characteristics of on Experimental MR Fluid Damper, The grant of the State Committee for Scientific Research No8T07B 03520
17. Skalski P., Woźnica K., Bajkowski J (2009a), Parameters identification of Bodner-Partom model for fluid in MR damper, XXIV PKM, Białystok-Białowieża
18. Skalski P., Woźnica K., Bajkowski J. (2009b), Comportement du fluide magnétorhéologique – application au modele viscoplastique de Bodner-Partom, 19-eme Congres Francais de Mécanique, Marseille.
DOI :
Qute : Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych. Acta Mechanica et Automatica Vol. 3, no. 1/2009
facebook