Silica based silver doped nanomaterials and their possible biomedical applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Nanomateriały krzemionkowe domieszkowane srebrem i ich możliwe zastosowania w biomedycynie

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Abstract : Próby syntezy nanomateriałów o właściwościach antybak-teryjnych podejmowane są na świecie od kilkunastu lat. Wiele przeprowadzonych badań potwierdza fakt, że materiały zawierające cząsteczki lub jony srebra wykazują aktywność antybakteryjną. Jako nośniki nanocząstek wykorzystuje się różne biokompatybilne materiały. Jednym z najpopularniejszych nośników jest krzemionka (Si02). W niniejszej pracy do syntezy nanomateriałów krzemionkowych wykorzystano zmodyfikowaną metodę Stóbera, otrzymując matryce krzemionkowe (nanokulki) o rozmiarach średnicy około 100 nm. Jako prekursor amorficznej krzemionki użyto tetraetoksysilan (TEOS) Si(OC2H5)4. Otrzymane nanomateriały impregnowano nanocząstkami srebra, stosując procedurę Tollena. W procesie tym nanokulki umieszczano w roztworze diaminosrebra Ag(NH3)2, a następnie poddawano działaniu reduktorów: roztworu formaliny lub glukozy. Podczas badań określono wpływ działania reduktorów na ilość wyredukowanego srebra. Wykazano, że roztwór glukozy, odwrotnie niż roztwór formaliny, powoduje redukcję nanocząstek Ag na powierzchni nanokulek krzemionkowych. Analizowano wpłjfw stężenia stosowanego reduktora w procesie Tollena na widma absorpcyjne wodnej zawiesiny pokrytych srebrem nanokulek krzemionkowych za pomocą spektrometru UV-VIS. Wykazano, że maksymalna absorpcja występuje dla długości fali 411 nm i zależy od stężenia stosowanego reduktora. Nanokompozyty poddano analizie mikroskopowej z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).

The preparation procedures and characterization of nano-sized materials are extensively investigated, recently. Silica nanoparticles may be used in many applications, including ceramics, chromatography, catalysis, and can be doped by various substances that can change their properties. Antibacterial materials containing various organic and inorganic substances such as tea extract, chitosan, copper, zinc, etc. are intensively studied, recently. Metallic silver or silver ions have been known to have powerful antibacterial activity. Antibacterial materials are required to be chemically durable and are required to slowly release silver ion for a long period. In our investigation the silica nanoparticles were prepared by Stober synthesis, which comprises the base catalyzed hydrolysis of TEOS in water-ethanol mixtures. The silica nanoparticles were prepared by the successive addition ethyl alcohol, ammonium water, tetraethylortosiliane (TEOS) solutions at room temperature. Here, Tollen's method for silica silver doped nanospheres production was used. Solutions of glucose and formalin at room temperature were used as the reducing agent. Silica spheres were dispersed in the water solution. The silver ammonia complex solution (Tollen's method) was added. The reduction reaction had started, a progression of color changes was observed. TEM images of silica nanoparticles, silica nanoparticles doped by silver and spectra of silvered composites were recorded, as well.

Keywords : nanomateriały krzemionkowe, srebro, biomedycyna, silica-based nanomaterials, silver, biomedicine,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Wysocka, K. , Nanomateriały krzemionkowe domieszkowane srebrem i ich możliwe zastosowania w biomedycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook