Exposure to electromagnetic fields during nursing activities in magnetic resonance imaging centers

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Narażenie na pola elektromagnetyczne przy czynnościach pielęgniarskich w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego

Authors :
Mikołajewska, E.
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl,
Mikołajewski, D.
Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń,
Fiodorenko-Dumas
Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 78-40-186, z.fiodorenko@poczta.onet.pl,
Paprocka-Borowicz, M.
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław,
Dumas, I.
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 99, grzegorz.konieczny@awf.wroc.pl,
Soroko, M.
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław,
Ptak, A.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 99,
Kuciel, N.
Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, Akademia Medyczna, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
Giemza, C.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Gajda, K.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86,
Ostrowska, B.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86,
Skrzek, A.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Jagucka, B.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Pawlak, J.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 36 15,
Zalewski, P.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 36 15, p.zalewski@cm.umk.pl,
Klawe, J.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 52 585 36 15,
Tafil-Klawe, M.
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka, ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz,
Karpowicz, J.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Gryz, K.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 22 623 46 50,
Abstract : W pracy opisano prace pielęgniarskie związane z aplikowaniem farmaceutyków, najczęściej środków kontrastujących, pacjentom poddawanym badaniom za pomocą urządzeń rezonansu magnetycznego. Przeprowadzono badania pól elektromagnetycznych, które powstają w trakcie działania skanerów rezonansu magnetycznego 1,5 T. Na podstawie tych analiz scharakteryzowano i oceniono parametry narażenia pielęgniarek na pola elektromagnetyczne, zgodnie z kryteriami Dyrektywy Europejskiej 2004/40/WE. Prezentowane dane nie dotyczą narażenia przy śródoperacyjnym wykorzystaniu diagnostyki rezonansu magnetycznego.

Nursing activities related to administering pharmaceuticals, most frequently contrast agents, to patients subjected to magnetic resonance examinations, are characterized in the paper. The examinations of electromagnetic fields, corresponding to magnetic resonance scanner 1,5 T, were carried out. On their basis, the parameters describing the exposure to electromagnetic fields, were characterized and estimated, based on the criteria provided by the European Directive 2004/40/EC. Presented results do not consider the exposure during intraoperational use of magnetic resonance diagnostics.

Keywords : skaner rezonansu magnetycznego, narażenie zawodowe, pole magnetostatyczne, badania ekspozymetryczne, magnetic resonance scanner, occupational exposure, static magnetic field, exposimetric investigations,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 3
Page : 206 – 212

Bibliography
: 1. K.H. Mild, J. Hand, M. Hietanen, P. Gowland, J. Karpowicz,
S. Keevil, I. Lagroye, E. van Rongen, M.R. Scarfi, J. Wilen: Exposure classification of MRI workers in epidemiological studies, Biolectromagnetics, 2012 (wersja on-line).
2. J. Wilén, J.F. de Vocht: Health complaints among nurses working near MRI scanners -a descriptive pilot study, Eur. J. Radiol, vol. 80(2), 2011, s. 510-513.
3. J. Karpowicz: Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 74-77.
4. J. Karpowicz, K. Gryz: Zagrożenia zawodowe dla personelu medycznego obsługującego rezonans magnetyczny, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 255-257.
5. J. Karpowicz, K. Gryz: Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 326-330.
6. J. Karpowicz, K. Gryz: Ekspozymetryczny profil narażenia zawodowego na pole magnetostatyczne przy tomografie rezonansu magnetycznego 1,5 T, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 261-264.
7. J. Karpowicz, K. Gryz, P. Politański, M. Zmyślony: Narażenie na pole magnetostatyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów rezonansu magnetycznego, Medycyna Pracy, vol. 62(3), 2011, s. 309-321.
8. Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), OJ. Nr L-184, 2004.
9. PN-T-06580: 2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz: Arkusz 01. Terminologia; Arkusz 03. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
10. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Załącznik 2, Część E. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz – 300 GHz. DzU nr 217, poz. 1833.
11. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields. Health Physics, vol. 96, 2009, s. 504-514.
12. European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): Medical electrical equipment. Part 2: particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis (Standard No. EN 60601-2-33:2002). Brussels, Belgium: CENELEC; 2002. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN 60601-2-33:2003. Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznej.
13. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), Health Physics, vol. 74(4), 1998, s. 494-522.
14. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal wave below 100 kHz with ICNIRP guidelines, Health Physics, vol. 84(3), 2003, s. 383-387.
15. H. Korniewicz, K. Gryz, J. Karpowicz: Metoda pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej na magnetyczne pola gradientowe tomografów NMR w: M. Nałęcz (red.): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, XI Krajowa Konferencja Naukowa, PAN – Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 1999, s. 368-372.
16. M.F. Dempsey, B. Condon, D.M. Hadley: Investigation of the factors responsible for burns during MRI, J. Magn. Reson. Imaging, vol. 13, 2001, s. 627-631.
17. J. Karpowicz, K. Gryz: Ocena zagrożeń balistycznych w placówkach diagnostyki obrazowej na podstawie badań eksperymentalnych, Polish Journal of Radiology (w druku)
DOI :
Qute : Mikołajewska, E. ,Mikołajewski, D. ,Fiodorenko-Dumas ,Paprocka-Borowicz, M. ,Dumas, I. ,Konieczny, G. ,Soroko, M. ,Ptak, A. ,Kuciel, N. ,Giemza, C. ,Gajda, K. ,Ostrowska, B. ,Skrzek, A. ,Kuciel-Lewandowska, J. ,Paprocka-Borowicz, M. ,Jagucka, B. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. ,Pawlak, J. ,Zalewski, P. ,Klawe, J. ,Tafil-Klawe, M. ,Karpowicz, J. ,Gryz, K. ,Gryz, K. , Narażenie na pola elektromagnetyczne przy czynnościach pielęgniarskich w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 3/2012
facebook