Journal : Acta Energetica
Article : New Solutions for Renewable Energy Trading

Authors :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Abstract : The paper presents one of the key problems in renewable energy trading. The support system for RES is operating on financial levels leaving to the RES producers decisions on the energy trade. However, the flawed legal regulations impose the obligations on Default Electricity Supplier (SzU1) to buy all RES production from the installations located in the areas of the SzU operation. Such legal provisions result in the additional burden on the SzU, which main duty is to provide electric energy to customers who do not want to enter competitive electricity markets. Additionally, over interpretation of the Energy Law provisions by the Energy Regulatory Authority (URE2), allowing the RES producers to trade a part of their production on electricity markets leaving the obligation on SzUs, has led to the speculative trade of renewable energy. Some RES producers sell the electricity produced in competitive markets during peak demand hours – usually working days from 7 a.m. to 8 p.m. – when the Power Exchange prices are significantly higher than the obligatory purchase price. When during off peak demand hours electricity prices in the Power Exchange are lower than the obligatory level, RES producers sell the electric energy to SzUs at the obligatory price, determined by the URE. Such an abuse of fair trade results in the additional income for the RES producers being burden on SzUs, which have to transfer such costs to energy endusers. The simulations, carried out for Poland indicate that the additional costs can count for about 200 mln zł per year.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wiąże się z dodatkowymi kosztami, które są pokrywane ze środków uzyskanych przez wszystkie firmy handlujące energią elektryczną ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. Niejasne zapisy w ustawie Prawo energetyczne oraz ich interpretacja przez prezesa URE powodują, że tzw. sprzedawcy z urzędu ponoszą dodatkowe koszty wynikające nie tylko z nabywania energii z OZE po cenach ustalonych przez prezesa URE, ale także na skutek rynkowych spekulacji producentów energii elektrycznej. Sprzedawcy z urzędu, których głównym celem jest sprzedaż energii małym odbiorcom niekorzystającym z rynku energii elektrycznej, zostali obarczeni dodatkowym kosztem zakupu energii z OZE produkowanej na obszarze ich działania. Takie rozwiązanie powoduje, że niektóre firmy, jak ENERGA-OBRÓT SA, które pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu na terenie, gdzie ulokowana jest znaczna liczba instalacji OZE, ponoszą dodatkowe koszty, co pogarsza ich pozycję konkurencyjną. Rynkowe spekulacje producentów OZE polegają na sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym po wysokich cenach w okresach dużego zapotrzebowania i sprzedaży energii do zobowiązanych sprzedawców z urzędu w okresach, kiedy ceny rynkowe są niższe od ceny obligatoryjnego zakupu ustalonej przez prezesa URE. Poprzez takie rynkowe spekulacje producenci OZE mogą osiągać dodatkowe przychody na poziomie 40 zł/MWh – 25% ceny rynkowej. Jednak te dodatkowe przychody producentów OZE obciążają odbiorców energii i kwota tych obciążeń może sięgać 200–300 mln złotych rocznie.

Keywords : odnawialne źródła energii, obowiązek nabycia energii, sprzedawca z urzędu, rynek energii elektrycznej, renewables, energy trading default suppliers, energy trade obligation, electricity market, RES subsidies,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 3
Page : 6 – 16

Bibliography
:
DOI :
Qute : Mielczarski, W. ,Mielczarski, W. , New Solutions for Renewable Energy Trading. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook