Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd.

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd.

Autorzy :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koparnika w Toruniu, ul. M. Skłodowiskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, jtaradaj@slam.katowice.pl,
Hawrylak, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, ahawrylak1@wp.pl,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, giemza@kn.pl,
Abstrakty : Terapia fotodynamiczna (PDT) polega na wzajemnym oddziaływaniu światła laserowego z fotouczulaczem zgromadzonym w tkance, na skutek czego następuje wybiórcze niszczenie tkanek nieprawidłowych poprzez aktywację procesów fotobiochemicznych, czego efektem jest działanie cytotoksyczne. Poszukuje się wciąż nowych foto-uczulaczy selektywnie gromadzącyh się w tkankach zmienionych nowotworowo. Cel badania: Ocena możliwości i znaczenia klinicznego terapii fotodynamicznej z zastosowaniem nowych fotouczułaczy. Materiał i metody: Przeanalizowano 24 prace o nowycłi generacjach związków fotouczułających. Oceniano efektywność, selektywność oraz spektrum zastosowania opisywanych fotouczułaczy. Wyniki: W analizowanych pracach opisywano znaczącą wybiórczość takich fotouczułaczy nowego typu, jak merocyjanina 540 (MC540), Ce6-PVP, taporfina sodu, Phtało-sens, polimeryczne proleki (PPPs). Wykazano, że dla wybiórczego gromadzenia się fotouczułacza w tkance guza konieczne jest występowanie w strukturze fotouczułacza grupy hydrofobowej i hydrofiłowej, a w szczególności obecność grup aminowych i amidowych. Obserwowano znacząco zwiększoną skuteczność i wybiórczość złożonych form, między innymi w postaci połączeń hydrofobowych fotouczulaczy z kopolimerem MePEG-b-PCL, hyperycyny z pyrrolidonem, kwasu dełta-aminolewułinowego z dendry-merami, chelatorami żelaza, fenyłoalaniną czy połączenia ALA-PDT z podażą mototreksatu. Opisywano także nowy sposób terapii fotodynamicznej: celowana na naczynia z zastosowaniem preparatu Tookad. Podsumowanie: Nowym wezwaniem terapii fotodynamicznej jest zwiększenie wybiórczości fotouczułaczy w taki sposób, aby ich stężenie było istotnie większe w tkankach nowotworowych. Poszukuje się nowych fotouczułaczy bądź próbuje modyfikować już sprawdzone fotosensybiłizatory, by zwiększyć skuteczność, rozszerzyć wskazania oraz wyeliminować objawy uboczne PDT obserwowane dotychczas. Na podstawie przeglądu wyników badań, można stwierdzić, że celowe jest ich dalsze prowadzenie, zarówno w pracach klinicznych, jak i w doświadczeniach prowadzonych na zwierzętach oraz in vitro.

Photodynamic therapy (PDT) is based on mutual reactions between laser irradiation and photosensitizer accumulated in tissues and it results in selective damage of pathological tissues due to activation of photobiochemical processes that caues citotoxicity. New photosensitizers selectively accumulating in pathologic tissues are examined. Aim of the study: Overview of examinations of the possibilities and clinical significance of PDT with the application of new photosensitizers. Material and methods: 24 studies concerning new generations of photosensitizing agents were analysed. Effectiveness, selectivity and application spectrum of presented photosensitizers were evaluated. Results: In the analyzed studies there was observed significant selectiveness of new type photosensitizers such as mero-cyanine 540 (MC540), Ce6-PVP, sodium taporfin, Phtalosens, polymeric pliotosensitizers prodrugs (PPPs). It was revealed that for the purpose of photosensitizer selective accumulation in tumors, it is necessary for this agent to contain hydrophobic, as well as hydrophyllic groups and moreover also aminie and amidic structures. Significantly higher effectiveness and selectivity were observed in the case of addition of MePEG–b-PCL copolimer to photosensitizer's structure, combination of hypericin with pyrrolidone, methotrexat preadministration before ALA-PDT, various combinations of ALA with dendri-mers, femim chelators or phenyloalanin. Vascular targeted PDT, a new generation of photodynamic therapy with the application of Tookad was also studied. Summary: New direction in photodynamic therapy is strenghtening of the photosensitizers' selectivity in a way that their concentration in neoplastic tissues will be higher. New photosensitizers are recquired to incease the effectiveness, widen the PDT indications and eliminate PDT side-effects. Basing on the results of analysed studies, one ma see that their continuation in the field of clinical projects, as well as in animal and in vitro studies concerning the application of new photosensitizers and comparison of their effectiveness in various precancerous and neoplastic changes qualified to PDT is important.

Słowa kluczowe : terapia fotodynamiczna, fotouczulacze, photodynamic therapy, photosensitizers,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. ,Taradaj, J. ,Hawrylak, A. ,Giemza, C. , Nowe możliwości terapii fotodynamicznej – nowe fotouczulacze. Przegląd.. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook