Evaluation of postural stability based on a front and back stability margin of people with multiple sclerosis after rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Abstract : Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neurologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypadkach przybiera postać znacznego inwalidztwa. Do naj-częstszych problemów osób z SM (multiple sclerosis) należą zaburzenie chodu i równowagi. Różnorodność i zmienność objawów oraz trudny do przewidzenia przebieg choroby powodują, że rehabilitacja chorych jest skomplikowanym zadaniem. Celem pracy było określenie wpływu ćwiczeń równoważnych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej (biofeedback) na stabilność postawy osób ze stwardnieniem rozsianym, zobrazowaną wielkością marginesu stabilności. Badaniami objęto 20 osób z SM w wieku od 22 do 67 lat. Efektem zastosowanych ćwiczeń było uzyskanie istotnie większego przedniego marginesu stabilności (p = 0,00004). Natomiast tylny margines stabilności uległ nieistotnej statystycznie zmianie. Uzyskany istotny wzrost parametru koordynacji wzrokowo–ruchowej (p = 0,0003) wskazuje na większą skuteczność świadomej autokorekcji postawy z zastosowaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego. Uzyskane wyniki dowodzą większej sprawności kon-troli postawy u osób chorych na SM po fizjoterapii.

Progressive nature of the multiple sclerosis (SM) results in the increase of neurological defects and the intensification of disability which in some cases turns into notable invalidity. The most regnant symptoms of SM are gait disorders and impaired balance. Rehabilitation of patients suffering from SM is complicated due to the variability and changeability of symptoms and difficulties in predicting illness course. The aim of the study was to examine the influence of the stability training and visual-motor coordination exercises (biofeedback) on the body stability. 20 patients between 22 and 67 years of age were enrolled into this study. The result of exercises was significance improvement of front stability margin (p = 0,00004). However, back stability margin insignificantly changed insignificantly only. The significancet improvement of visual-motor coordination (p = 0,0003), was observed, it means the improvement of the effectiveness of self correction of posture based on a conscious visual control of own posture (biofeedback). This study has shown that physiotherapy resulted in better postural control of patients with SM.

Keywords : stwardnienie rozsiane, stabilność postawy ciała, margines stabilności, posturografia, multiple sclerosis, postural stability, stability margin, visual-motor coordination, posturography,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 226 – 229

Bibliography
: 1. L. De Souza, A. Asburn: Ocena czynności ruchowej u chorych na stwardnienie rozsiane, Rehabilitacja Medyczna, vol. 1(3), 1999, s. 32-42.
2. E. Lange: Stwardnienie rozsiane. Charakterystyka choroby, Fizjoterapia i Sport, Tematy, vol. 3, 1995, s. 20-26.
3. Z. Legwant.: Rehabilitacja w uzdrowisku chorych na stwardnienie rozsiane, Postępy Rehabilitacji, vol. 3(11), 1997, s. 113-117.
4. M. Mraz: Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 105-120.
5. J.W. Błaszczyk, L. Czerwosz: Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska, vol. 13, 2005, s. 25-36.
6. L.M. Nashner: Practical biomechanics and physiology of balance, w: G.P. Jacobson, C.W. Newman, J.M. Kartush (red.): Handbook of balance function testing, Mosby Lear Book, St. Louis 1993, s. 261-279.
7. J.W. Błaszczyk: Kontrola stabilności postawy ciała, Kosmos, vol. 49, 1993, s. 473-486.
8. J.W. Błaszczyk, D.L. Lowe, P.D. Hansen: Ranges of postural stability and their changes in the elderly, Gait and Posture, vol. 2, 1994, s. 11-17.
9. J. Olton: Posturograf. System badania i oceny układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, Instrukcja Pro-Med, 2004.
10. J. Olton, L. Czerwosz: Posturograf firmy Pro-Med, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3(12), 2006, s. 143-144.
11. A. Lizak: Proprioceptywna stymulacja receptorów, w: A. Kwolek (red.) Re-habilitacja medyczna, vol. 1, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, s. 387-395.
12. M.N. Tidy: Ćwiczenia poprawcze i masaż leczniczy, PZWL, Warszawa 1965.
13. D. Paty, H. Hartung, O. Abramsky: Rozpoznanie i leczenie nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego – część II, Medycyna Praktyczna, vol. 2, 2000, s. 121-135.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Kielnar, R. , Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook