Assessment of the Vojta therapy by parents as the therapists

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Abstract : Celem pracy jest ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodziców, jako terapeutów swoich dzieci. Ocena uwzględniała skuteczność diagnostyczną, terapeutyczną, a także emocje towarzyszące rodzicom przy prowadzeniu terapii. Badaniami objęto 58 rodziców, którzy rehabilitowali swoje dzieci metodą Vojty. Do oceny metody wykorzystano ankietę, wypełnianą bezpośrednio przez rodziców. Badania wykazały, że rodzice pozytywnie oceniają metodę Vojty pod względem diagnostyki oraz terapii. Ponadto uważają, że wymaga ona dużego zaangażowania ze strony całej rodziny. Rodzice przyznali także, że terapia jest wyczerpująca ze względu na wysiłek, jaki trzeba włożyć, i emocje, jakie towarzyszą ćwiczeniom. Uzyskane wyniki potwierdzają pozytywną ocenę rodziców odnośnie do skuteczności terapii. Obrazują także rozterki i emocje, które towarzyszą rodzicom podczas prowadzenia terapii. Skłania to do głębszej analizy doboru terapii do możliwości psychofizycznych rodziców, a także do zwrócenia uwagi na psychologiczną pomoc rodzicom, którzy zmagają się z ciężką praca, jaką jest terapia własnego dziecka.

The aim of this research was to assess the Vojta therapy from point of view of parents working as the therapists of own child. The Vojta therapy was evaluated as a diagnostic and as a therapeutic method. Besides, parents assessed also their emotional state during the therapy. For evaluation special polls were exploited. The tests showed that parents positively assessed Vojta therapy. They consider this method as a demanding effort, in which the whole family is involved. The therapy requires proper power what is connected with very strong emotions. The results demonstrate the positive assessment of Vojta therapy by parents, however some emotional problems occurred, as well. Therefore, the prescribed therapy should take into account the psycho-physiological condition of parents. The psychological support should be considered, as well.

Keywords : metoda Vojty, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, rodzice prowadzący terapię metodą Vojty, psychologiczne aspekty terapii metodą Vojty, Vojta therapy, central coordination disorders, parents, psychological aspects of Vojta therapy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 300 – 304

Bibliography
: 1. L. Sadowska: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.
2. L. Sadowska.: Neurokinezjologiczna koncepcja diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju motorycznego opracowana przez Vaclava Vojte, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 3, 4/2001, 8. 519-521.
3. M. Matyja, A. Gogola: Edukacja sensomotoryczna niemowląt. Wydawnictwo AWF, Katowice 2005, s. 7-9.
4. Z. Kułakowska: Wczesne uszkodzenia dojrzewającego mózgu. Wydawnictwo FOLIUM, Lublin 2003, s. 81-91.
5. L. Sadowska: Podstawy neurofizjologiczne rozwoju psychoruchowego dzieci, Medycyna Manualna 6/2002, s. 4-6.
6. E. Schweitzer: Der Unterschied zwischen der Vojta Therapie und anderen krankengymnastischen Therapiemetoden, Inter. Kongresses für Entwicklungsneurologie, München 1997.
7. V. Vojta, P. Annegret: Metoda Vojty – gry mięśniowe w odruchowej lokomocji i w ontogenezie ruchu, Oficyna Wydawnicza ATUT, Warszawa 2006, s. 25-27.
8. M. Hayasi, Y. Arizono: Experience of very early Vojta therapy in two infants with severe perinatal Hypoxie encephalopathy, Brain And Development 6 (31), 1999, s. 535-541.
9. A. Dejlewska-Starykow i in.: Ocena rozwoju motorycznego niemowląt według Vojty z uwzględnieniem czynników ryzyka w materiale ośrodka rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia Polska 2/2002, s. 216-227.
10. I. Rutkowska: Zaburzenia postawy ciała u dzieci usprawnianych z powodu zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej, Postępy Rehabilitacji 17/2003, s. 39-45.
11. U. L. Sadowska: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004.
12. M. Bogdanowicz i in.: Metoda Weroniki Sherbome w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1992.
13. I. Derulska: Metoda Peta, w: Dziecko niepełnosprawne ruchowo, red. M. Borkowska, WSiP, Warszawa 1997.
14. M. Aly: Vojta Therapie mit anschließendem Pikler – Aspekt? – Eine Erwiderung, Krankengymnastik 1996, s. 4.
15. U. Dębska, I. Bielawska: Wybrane aspekty pomocy i samopomocy dla ochrony przed wypaleniem, w: J. Patkiewicz (red.): Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 105-107.
16. B. Dolyk, D. Wojtowicz, J. Pellar: Zagrożenie zespołem wypalenia u osób pracujących metodą Vojty – czynniki obciążające, W: J. Patkiewicz (red.): Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 79-87.
17. A. Czapiga: Zespół wyczerpania u rodziców dzieci niepełnosprawnych jako skutek długotrwałego doświadczania sytuacji trudnej, W: J. Patkiewicz (red.): Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 67-69.
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Wojtowicz, D. , Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook