Estimation of laser radiation influence on plant materials

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne

Authors :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Boerner, E.
Wydział Fizjoterapii AWF- Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Demczuk-Włodarczyk, E.
Wydział Fizjoterapii, AWF – Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. (071) 348 30 17,
Makarska, M.
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
Drozd, D.
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław,
Abstract : Przedmiotem badań było określenie wpływu promieniowania laserowego na wczesne fazy rozwoju pszenicy jarej w warunkach laboratoryjnych. Materiał stanowiło 10 odmian, nasiona kontrolne i traktowane różnymi dawkami światła lasera He-Ne i półprzewodnikowego. Oceniano energię i zdolność kiełkowania oraz mierzono długość korzeni, koleoptyla i nadziemnej części siewki. Oznaczano także indeks mitotyczny i zmiany w poszczególnych fazach mitozy. Do studiów nad zawartością wolnych rodników zastosowano elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Stwierdzono, że światło lasera istotnie podwyższyło wartość siewną oraz wpłynęło stymuluj ąco na cechy siewek. Obserwowano podwyższenie indeksu mitotycznego i zmiany, szczególnie w anafazie, a ilość wolny dv rodników uległa istotnemu podwyższeniu po zastosowaniu biostymulacji laserowej.

The objective of the study was to determine laser radiation on spring wheat early phases growing in laboratory conditions. 10 cultivars were analysed, control seeds and seeds treated with different doses of He-Ne and semiconductor laser. Germinative energy and capacity were evaluated and coleoptile, first leaf and roots were measured. Mitotic index and changes in mitotic phases were examined. Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy was applied to the studies on free radicals. The results were analysed statistically. It was found that the laser radiation increased sowing value and stimulates seedlings characters. Increased mititic index and changes, especially in anaphase were observed. Laser biostimulation increases significant free radicals in spring wheat grains.

Keywords : laser, pszenica, podział komórkowy, wolne rodniki, laser, wheat, cell division, free radicals,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 3-4
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Boerner, E. ,Demczuk-Włodarczyk, E. ,Makarska, M. ,Drozd, D. ,Drozd, D. , Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook