Journal : Acta Energetica
Article : Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą

Authors :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Czapp, S.
Politechnika Gdańska,
Abstract : Większość powszechnie stosowanych energooszczędnych urządzeń oświetleniowych pobiera prąd odkształcony. W niektórych przypadkach odkształcenie prądu jest znaczne i może mieć istotny wpływ na dobór zabezpieczeń, przekroju przewodów i transformatora zasilającego. W artykule przedstawiono analizę harmoniczną prądu pobieranego przez lampy wyładowcze oraz zasady doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów w instalacjach oświetleniowych. Zwrócono także uwagę na konieczność redukcji mocy, którą można długotrwale pobierać z transformatora przy odkształconym przebiegu prądu.

Keywords : prąd, instalacja zasilająca, urządzenia oświetleniowe, oświetlenie egergooszczędne, lighting, energy saving, power,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 1
Page : 25 – 40

Bibliography
: 1. Demoulias Ch., Labridis D.R, Dokopoulos S.R, Gouramanis K., Ampacity of Low-Voltage Power Cables Under Nonsinusoudal Currents. IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, vol. 22, no. l, s. 584-594.
2. Desmet J., Lemcko L, Harmoniczne. Dopuszczalna obciążalność i dobór transformatorów do pracy z prądem odkształconym. Leonardo Power Guality Initiative. Jakość zasilania – poradnik, cz. 3.5.2, listopad 2005.
3. Det Norske Veritas. Rules for classification of ships. Part 4 – Machinery and Systems – Main Class. Chapter 4 – Electrical Installations. Edition 1999.
4. Faiz J., Sharifian M.B.B., Fakheri SA, Sabet-Marzooghi E., Derating of Distribution Transformers for Nonsinusoidal Load Currents Using Finite Element Method. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, 2004, vol. 28, no. B3, s. 315-322.
5. Filtracja i detekcja harmonicznych. Schneider Electric. Materiaty firmowe.
6. Gabryjelski Z., Świetlówki kompaktowe jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 2007 nr 9, s. 100-103.
7. Gabryjelski Z., Praca świetlówek kompaktowych w sieci trójfazowej. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 9, s. 42-43.
8. Gabryjelski Z., Odkształcenie prądu w obwodach lamp fluorescencyjnych i wyładowczych połączonych ze statecznikiem indukcyjnym. Archiwum Elektrotechniki, 1982, t. XXXI, z. 1-2, s. 125-136.
9. Gabryjelski Z., Odkształcenie prądu w obwodach lamp fluorescencyjnych i wyładowczych połączonych ze statecznikiem pojemnościowo-indukcyjnym. Archiwum Elektrotechniki, 1982, t. XXXI, z. 3-4, s. 571-581.
10. Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe. Zagadnienia wybrane. Politechnika Łódzka, tódź 1997
11. Gabryjelski Z., Kowalski Z.: Przyczyny obciążania przewodów zerowych w sieciach oświetleniowych. Gospodarka Paliwami i Energią, 1977, nr 7, s. 21-23.
12. Hering E., Leitungen mit vier belasteten Leitern. Elektropraktiker, 2004, nr 9, s. 722-726.
13. Herlender K., Cadler E.: Wpływ sposobu zasilania nowoczesnych układów oświetleniowych na jakość energii elektrycznej. Wiadomości Elektrotechniczne, 2006, nr 3, s. 30-32.
14. Hiranandani A.: Calculation of Cable Ampacities Including the Effect of Harmonics. IEEE Industry Applications Magazine, March/April 1998, s. 42-51.
15. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Verlag Dashöfer. Część 5. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.
16. Kasprzak A., Orlikowski M., Brodecki D., O pewnych aspektach EMC dotyczących powszechnego wprowadzenia świetlówek energooszczędnych. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 9, s. 104-105.
17. Kelley A.W., Edwards S.W., Rhode J.R Baran M.E., Transformer Derating for Harmonie Currents: A Wide-Band Measurement Approach for Energized Transformers. IEEE Transactions on Industry Applications, 1999, vol. 35, no. 6, s. 1450-1457
18. Kuśmierek Z., Współczynnik obciążenia transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe i jego pomiar. Przegląd Elektrotechniczny, 2004, nr 6, s. 636-638.
19. Magdziak R. Układy zabezpieczeń w elektronicznych statecznikach świetlówek. Elektronizacja, 2000, nr 4, s. 18-19.
20. Musiał E., Czapp S., Opinia w sprawie zakłóceń wywołanych prądami wyższych harmonicznych w instalacji elektrycznej supermarketu OBI w Gdyni-Cisowej. Gdańsk 1999.
21. Musiał E., Bezpieczniki w nowoczesnych układach zabezpieczeń urządzeń niskiego napięcia. Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne “Zabezpieczenia niskonapięciowych instalacji i urządzeń elektrycznych” ENERGO-EKO-TECH, Poznań, październik 2001.
22. Musiał E., Zabezpieczanie silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości. INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2004, nr 59-60, s. 3-35.
23. Musiał E., Przegląd elektrycznych źródeł światła. Główne właściwości i tendencje rozwojowe. INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2006, nr 79, s. 3-66.
24. Musiał E., Obciążalność cieplna oraz zabezpieczenia nadprądowe przewodów i kabli. INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2008, nr 107, s. 3-41.
25. Pabjańczyk W., Oszczędności energetyczne wynikające ze stosowania elektronicznych urządzeń stabilizacyjno-zapłonowych. Wiadomości Elektrotechniczne, 2000, nr 10, s. 540-543.
26. Pierce LW., Transformer Design and Application Considerations for Nonsinusoidal Load Currents, IEEE Transactions on Industry Applications, 1996, vol. 32, no. 3, s. 633-645.
27 PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
28. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
29. PN-EN 50464-3:2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV. Część 3: Wyznaczanie mocy znamionowej transformatora obciążonego prądem niesinusoidalnym, (oryg.)
30. Różowicz A., Systemy świetlne jako źródło zakłóceń. Przegląd Elektrotechniczny, 2003, nr 4, s. 296-299.
31. Różowicz A., Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości. Wiadomości Elektrotechniczne, 2004, nr 11, s. 15-18.
32. Rydzewski Z., Nowosielski J., Specyficzne cechy świetlówek jako odbiorników sieci trójfazowej niskiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 1973, nr 7, s. 331-335.
33. Starzak Ł., Bek S., Modelowanie kompaktowych lamp fluorescencyjnych do badań ich oddziaływania na sieć zasilającą. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 9, s. 106-107
34. Walejewski M., Analiza jakości energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
35. Yildirim D., Fuchs E.E, Measured Transformer Derating and Comparision with Harmonie Loss Factor (FHL) Approach. JEEE Transactions on Power Delivery, 2000, vol. 15, no. l, s. 186-191.
DOI :
Qute : Popczyk, J. ,Czapp, S. ,Czapp, S. , Odkształcenie prądu pobieranego przez urządzenia oświetleniowe i jego wpływ na instalację zasilającą. Acta Energetica nr 1/2009
facebook