Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : The author of this paper presented the results of a system analysis using MARKAL model, aiming at the optimization of nuclear power share in power generation structure in Poland in time perspective by 2060. Optimization criterion is the minimization of the objective function, i.e. the total cost of energy system, taking into account constraints related to CO2, SOxand NOxemissions and obligatory shares of electricity from renewable energy sources and generated in high-efficiency cogeneration. The results of model runs include the least-cost structure of both electricity generation and installed capacity, with emphasis put on nuclear power.

Autor przedstawił w artykule wyniki analizy systemowej z wykorzystaniem modelu MARKAL, która miała na celu określenie optymalnego udziału elektrowni jądrowych na tle innych opcji technologicznych w krajowej strukturze wytwarzania energii elektrycznej, w perspektywie do 2060 roku. Kryterium optymalizacyjnym była minimalizacja kosztów dostawy energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy końcowego, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z emisjami CO2, SOxi NOxoraz obowiązkowego udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE) i w wysokosprawnej kogeneracji. Wyniki modelu obejmowały optymalną pod względem kosztu strukturę wytwarzania energii elektrycznej i strukturę mocy osiągalnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej.

Słowa kluczowe : MARKAL, modelowanie systemów energetycznych, energetyka jądrowa, MARKAL, gy system modelling, nuclear energy,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 55 – 65
Bibliografia : 1. Jaskólski M., Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej The analysis of factors having an impact on economic viabilty of nuclear power plant, Rynek Energii 2012, No. 6 (103), pp. 15–22.
2. Jaskólski M., Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time-horizon. Part I – concept of the model, Acta Energetica 2012, No. 3/12, pp. 15–20.
3. Jaskólski M., Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time-horizon, Part II – Model and forecast assumptions, Acta Energetica 2012, No. 4/12, pp. 4–13.
4. loulou R., Goldstein G., Noble K., Documentation of the MARKAL Family of Models, Energy Technology Systems Analysis Programme, October 2004.
5. Mielczarski W., Elektrownie atomowe – obliczenia kosztów Atomic Power Plants – Cost Calculations, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2009, No. 10, pp. 19–21.
6. Mielczarski W., Kosztowna energetyka jądrowa Expensive Nuclear Power, Energetyka 2010, No. 11(677), pp. 715–719.
7. Struczpewski A., Czy Polsce opłaci się budowa elektrowni jądrowych? Is it worth to build nuclear power plants in Poland?, Energia Elektryczna 2009, No. 6.
8. Strupczewski A., Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej Economic Aspects of Nuclear Power Development, Institute of Atomic Energy POlATOM 2009.
9. Strupczewski A., Energetyka jądrowa w Polsce, Opłacalność budowy Nuclear Power in Poland. Development Feasibility, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2010, No.12.
10. Paska J., Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej Methodology for Evaluating Electricity Generation Costs, Rynek Energii 2012, No. 2 (99), pp. 24–28.
11. International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Projected Costs of Generating Electricity, Edition 2010, Paris 2010.
12. Commission of the European Communities, Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2008) 744, Brussels 2008.
13. Act on Renewable Energy Sources, draft of 20 December 2011, Department of Energy, Ministry of Economy, Warsaw 2011.
14. Agencja Rynku Energii SA, Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Update of the Projection of demand for fuels and energy until 2030, Warsaw, September 2011.
15. System investigation by EnergSys sp. z o.o. commissioned by the Polish Electricity Association. Evaluation of results of setting targets of deep GHG emission reduction in EU by 2050, with special focus on results of power generation decarbonisation for Poland – SyNTEZA, version of 14 June 2010, Warsaw, June 2010.
16. UK MARKAL Model v3.24, Documentation online, http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-index. php?page=ES_MARKAL_Documentation_2010.
17. Zaporowski B., Generation technologies of the future for Polish power system, Acta Energetica 2012, No. 2/11, pp. 83–87.
18. Małkowski R., Generacja rozproszona jako sterowane źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia Distributed generation as controlled source of voltage and reactive power for a medium voltage network, Rynek Energii 2012, No. 5 (102), pp. 16–23.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. , Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060. Acta Energetica nr 3/2014
facebook