Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia

Autorzy :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Korab, R.
Politechnika Śląska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Laskowski, S.
ENERGIA-OPERATOR S.A.,
Partyka, R.
Politechnika Gdańska,
Porzeziński, M.
Politechnika Gdańska,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Abstrakty : Przepływ prądu przez elementy sieci powoduje powstawanie spadków napięcia na tych elementach. W związku z tym, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu napięcia u odbiorców energii elektrycznej konieczne jest stosowanie regulacji napięcia w sieciach elektroenergetycznych. W artykule podano wymagania odnośnie poziomu napięcia w sieciach elektroenergetycznych, omówiono wpływ regulacji napięcia na straty w sieciach rozdzielczych, przedstawiono różne kryteria optymalizacji regulacji napięcia. W zależności od przyjętego kryterium wskazania odnośnie nastaw przekładni transformatorów oraz poziomu napięcia zasilającego sieć mogą być różne, a nawet przeciwstawne.

Słowa kluczowe : sieć rozdzielcza, sieć średniego napięcia, regulacja napięcia, distribution grid, MV network, voltage control,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 2
Strony : 89 – 105
Bibliografia : 1. Biniek M., Kinsner K., Łabuzek M., Pomiarowe wyznaczanie napięciowych efektów regulacyjnych mocy czynnych i biernych w systemie elektroenergetycznym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Seria Elektryka z. 42, Opole 1995, str. 53-60.
2. Bogucki A., Lawera E., Przygrodzki A, Szewc B., Podatność częstotliwościowa i napięciowa systemu elektroenergetycznego i jego elementów, Politechnika Śląska, Skrypty uczelniane nr 1116, Gliwice 1983.
3. Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
4. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu i planowania rozwoju sieci, wersja 1.2, tekst jednolity obowiązujący od dnia 5 listopada 2007 r. PSE – Operator S.A.
5. Kot A., Ewolucyjna optymalizacja regulacji napięcia w rozległej sieci rozdzielczej zawierającej lokalne źródło mocy, Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2006, s. 124-126.
6. Kot A., Optimal voltage control in the medium voltage networks containing dispersed generation, Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2007), nr 1-2, s. 261-276.
7. Kot A., Optymalna regulacja napięcia w sieciach średniego napięcia zawierających źródła generacji rozproszonej, praca doktorska AGH, Kraków 2005.
8. Kot A., Program komputerowy do optymalizacji regulacji napięcia w rozległych sieciach rozdzielczych, Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XIII, s. 96-100.
9. Lipart K., Charakterystyki statyczne mocy, praca dyplomowa AGH, Wydz. EAiE, Kraków 1996.
10. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 2003.
11. Norma PN-88/E-02000, Napięcia znamionowe.
12. Norma PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2002.
13. Norma PN-IEC60038:1999, Napięcia znormalizowane.
14. Piotrowski R, Optymalizacja regulacji napięć w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych w oparciu o teorię sieci neuronowych, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Warszawa 1994.
15. Popczyk J., Żmuda K., Sieci elektroenergetyczne. Ocena stanu i optymalizacja według podejścia probabilistycznego, Skrypty Uczelniane Poi. Śl., Gliwice 1991.
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z dnia 18 lipca 2007 r. nr 128 póz. 895).
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z dnia 29 maja 2007 r. póz. 623).
18. Szpyra W., Optymalna regulacja napięcia w rozległej sieci rozdzielczej średniego napięcia, Archiwum Energetyki, tom XXIX (2000), nr 1-2, s. 27-47.
19. Szpyra W., Optymalna regulacja napięcia w rozległej sieci rozdzielczej średniego napięcia, praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1998.
20. Szpyra W., Optymalna regulacja napięcia sieci rozdzielczej średniego napięcia w warunkach rynkowych, w: Wilkosza K. (red.), Problemy systemów elektroenergetycznych, Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechniki. Seria wydawnicza Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, Oficyna Wyd. Poi. Wrocławskiej, Wrocław 2002, rozdz. 16, s. 409-433.
21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 153, póz. 1505 wraz 2 późniejszymi zmianami.
22. Wytyczne programowania rozwoju sieci rozdzielczych, Instytut Energetyki, Zakład Sieci Rozdzielczych, Warszawa – Katowice 1986.
DOI :
Cytuj : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Korab, R. ,Kot, A. ,Laskowski, S. ,Partyka, R. ,Porzeziński, M. ,Szczerba, Z. ,Kot, A. , Optymalna regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia. Acta Energetica nr 2/2009
facebook