Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym

Autorzy :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Abstrakty : W artykule scharakteryzowano ekspozycję na zmienne pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia do magnetoterapii oraz ocenę oddziaływania tych pól na otoczenie. Na podstawie badań wykonanych przy ponad 60 aplikatorach do terapii polem magnetycznym ustalono, że pola stref ochronnych ekspozycji zawodowej oraz pola, w których mogą powstać zakłócenia pracy implantów medycznych, występują w odległości do 40-70 cm od środka różnych aplikatorów szpulowych o średnicy od 20 cm do 60 cm. Pola, w których mogą powstać zakłócenia urządzeń elektronicznych, występują w odległości do 200-300 cm od aplikatorów szpulowych. Zasięgi oddziaływania pól wytwarzanych przez innego typu aplikatory są wielokrotnie mniejsze.

The exposure to time-varying magnetic field emitted by devices for magnetic field therapy and evaluation of their influence on the environment, are characterized. Examina-tion of magnetic fields emitted by over 60 applicators shown that magnetic fields of the level exceeding generał public permissible exposure or exposure permissible for users of medical electronic implants can be found in the distance up to 40-70 cm from the centrę of various reel applicators of diameter of 20-60 cm. Magnetic fields, by which electronic devices can be affected by the field are present in a distance up to 200-300 cm from the reel applicators. Other types of applicators emit fields of lower level.

Słowa kluczowe : pola elektromagnetyczne, strefa ochronna, electromagnetic fields, protective zone,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 1
Strony : 44 – 48
Bibliografia : 1. Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie – Podstawy teoretyczne, efekty biologiczne i zastosowania kliniczne, wyd. II uzupełnione i rozszerzone, pod red. A. Sieronia, Resmedica press, 2002.
2. J. Karpowicz, K. Gryz, P. Zradziński: Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii – ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9, 2008, s. 21-25.
3. K. Gryz, J. Karpowicz: Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy, monografia z serii: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, red. nauk. D. Koradecka, CIOP, Warszawa 2000.
4. http://www.wypadek.pl i http://ciop.pl/EMF – Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy i życia człowieka.
5. PN-T-06580:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, Arkusz 01, Terminologia, Arkusz 03, Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Część E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 Hz-300 GHz, DzU, nr 217, poz. 1833, 2002.
7. J. Karpowicz: Pola elektromagnetyczne, w: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, red. W.M. Zawieska, CIOP-PIB, Warszawa 2007, s. 227-258.
8. J. Karpowicz i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004I40IWE, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 4(58), 2008, s. 7-45.
9. American Conference of Governmental Industrial Hygie-nists (ACGIH), Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Biological Exposure Indices, 2008.
10. PN EN 55024:2000. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy.
DOI :
Cytuj : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. , Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych – aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook