Journal : Acta Energetica
Article : Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia

Authors :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Czapp, S.
Politechnika Gdańska,
Graczyk, A.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Klucznik, J.
Politechnika Gdańska,
Kulczycki, J.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Lubośny, Z.
Politechnika Gdańska,
Michniewski, R.
ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu,
Noske, S.
ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Elblągu,
Abstract : Linie kablowe SN stanowią istotny składnik majątku sieciowego przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Przy ich pomocy zasilane są obszary najbardziej zurbanizowane, obszary gdzie odbiorcy są szczególnie wrażliwi na przerwy w dostawie energii elektrycznej a skutki usuwania awarii wiążą się ze znacznymi kosztami. Dotychczasowe zarządzanie tą siecią oparte było głownie o analizę awaryjności. Wzrastająca ilość awarii była czynnikiem decydującym w ocenie stanu technicznego linii kablowych. Rozwój aparatury pomiarowej pozwala na dokonywanie nowych badań w eksploatowanych sieciach kablowych, poszerzając wiedzę o ich stanie technicznym. Dzięki uzyskanym informacjom można zmienić dotychczasowy sposób działania i zarządzania siecią kablową. Można go oprzeć o proces badania stanu technicznego izolacji poszczególnych elementów linii kablowej. Do takich nowoczesnych metod pomiarowych można zaliczyć pomiar wyładowań niezupełnych.

Keywords : pomiar wyładowań, linia kablowa SN, wyładowania niezupełne, MV cable lines, partial discharges,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 1
Page : 111 – 120

Bibliography
: 1. Gulski E., Diagnozowanie wyładowań niezupełnych w urządzeniach wysokiego napięcia w eksploatacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
2. Guide for partial discharge measurements in compliance to IEC 60270, CIGRE Working Group Dl.33, 2008.
3. Noske S., Efektywne zarządzanie siecią kablową SN, Elektro-info, 2009, nr 1-2.
4. Noske S., Wykorzystanie diagnostyki opartej o pomiar wyładowań niezupełnych do zarządzania siecią kablową średniego napięcia, Konferencyjne Infotech 2008.
5. PN-EN 60270, Wysokonapięciowa technika probiercza. Pomiar wyładowań niezupełnych, PKN, Warszawa 2003.
6. Rakowska A., Kryteria oceny weryfikujące jakość polietylenu usieciowanego stosowanego jako izolacja kabli elektroenergetycznych, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000.
7. Rakowska A., Siodła K., Noske S., Wyniki badań wyładowań niezupełnych jako źródło informacji wspomagających zarządzanie siecią kablową średnich napięć, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 10.
8. Van der Wielen P, Steennis F: First Field Experience of On-line Partial Discharge Monitoring of MV Cable Systems with Location, 20th International Conference on Electricity Distribution, Prague 2009.
9. Wester F, Condition Assessment of Power Cables using Partial Discharge Diagnosis at Damped AC Voltages, Optima Grafische Communicatie, Rotterdam 2004.
DOI :
Qute : Popczyk, J. ,Czapp, S. ,Graczyk, A. ,Klucznik, J. ,Kulczycki, J. ,Lubośny, Z. ,Michniewski, R. ,Noske, S. ,Noske, S. , Pomiar wyładowań niezupełnych w liniach kablowych średniego napięcia. Acta Energetica nr 1/2009
facebook