The comparative thermovision evaluation of cold therapy results with various refrigerants applications

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoleiapii, At;ademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3,5, 51-617 Wrocław, tel. (071) 347 36, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laserolerapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bycłgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medieum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Abstract : Wstęp: Terapia zimnem jest metodą leczenia wielu dolegliwości. Mechanizmy fizjologiczne towarzyszące nagiemu wychłodzeniu organizmu wywołują kaskadę procesów, które zwiększają możliwości regeneracyjne organizmu. Krio-stymulacja dotyczy struktur położonych powierzchownie, a wychłodzenie utrzymuje się stosunkowo krótko. Wskazane jest więc poszukiwanie metod kriostymulacji, które będą oddziaływać na struktury położone głębiej, co ma istotne znaczenie w leczeniu niektórych urazów narządu ruchu. Cel: Celem niniejszych badań było przeprowadzenie analizy termowizyjnej określonych okolic ciała po zastosowaniu kriostymulacji miejscowej oraz zabiegów kriostymulacji wspomaganych dodatkowo masażem uciskowym. Materiał i metody: Badaniu poddano osoby zdrowe, bez przeciwwskazań do zabiegów kriostymulacji. Zabiegi kriostymulacji wykonano w obrębie stawu skokowego i kolanowego z użyciem urządzenia Cryo-T*, w którym czynnikiem chłodzącym jest dwutlenek węgla (CO2) oraz urządzeniem ZAMAR*, w którym czynnik chłodzący przepływa w systemie zamkniętych, elastycznych przewodów. Dodatkowo, w przypadku urządzenia ZAMAR*, proces wychładzania wspomagany był masażem uciskowym oraz izolacją okolicy poddawanej zabiegowi od temperatury zewnętrznej. Termowizyjną analizę porównawczą przeprowadzono za pomocą kamery termowizyjnej P640 FLIR SYSTEMS*. Wyniki: Wychłodzenie ciała po terapii urządzeniem ZAMAR* utrzymuje się dłużej, co wskazuje na głębsze wychłodzenie tkanek w obrębie okolicy poddawanej zabiegowi. Obszar wychłodzenia jest większy oraz bardziej równomierny. Kriostymulacja urządzeniem Cryo-T* wydaje się bardziej wskazana w przypadku leczenia struktur położonych bardziej powierzchownie.

Introduction: Cold therapy is used in medicine as a physical method in treatment of numerous ailments. The physiological reaction resulting from temperature decrease within the human body causes various effects leading to body regeneration. Cryostimulation affects the superficial structures and the results are short-termed. There is an interest in new cryostimulation methods that may influence the structures located deeper, what is of great importance in a treatment of locomotory system injuries. Aim: The aim of the present examinations focused on thermovision analysis of the specific body areas after application of local cryostimulation, as well as cryostimulation procedures combined with the pressure massage. Material and method: Healthy persons without contraindications for cryostimulation procedures were subjected to examinations. The procedures were carried out within the area of ankle and knee joints by means of Cryo-T* with carbon dioxide (CO2) as refrigerant and ZAMAR' device supported by system of flexible channels with cooling liquid, circulating in a closed cycle. Moreover, ZAMAR* system allows for pressure massage. The comparative thermovision analysis was performed by means of P640 FLIR SYSTEMS* thermovision camera. Results: The effects of cooling with ZAMAR* system lasted longer what indicates deeper refrigeration of tissues located within the area of procedure. The cryostimulation with Cryo-T* seems to be more suitable for superficial treatment.

Keywords : krioterapia, kriostymulacja, kamera termowizyjna, cryotherapy, cryostimulation, thermovision camera,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 332 – 334

Bibliography
: 1. V. Robertson, A. Ward, i in.: Electrotherapy Explained, Elsevier Ltd 2006.
2. C. Swenson, L. Sward, J. Karisson: Cryotherapy in sports medicine, Scand J Med Sci Sports 6(4), 1996 Aug; s. 193-200.
3. C. Swenson, L. Sward, J. Karisson: Superficial heat and cold: how to maximize the benefits. The Physician and Sportsmedicine 22(12), 1994, s. 65-74.
4. O. Yasumitsu, O. Megumi, N. Shinya, et al: The effect of cryotherapy on intraarticular temperature and postoperative care after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 27, 1999, s. 357-362.
5. B.T. Cohn, R.L Drager, D.W. Jackson, i in.: The effects of cold therapy in the postoperative management of pain in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med, 1989, s. 344-349.
6. S.J. Konturek: Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2007.
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. ,Skrzek, A. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Zalewski, P. , Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook