Procedure for monitoring evolution of inflammatory and degeneration changes in sacroiliac-lumbar joints

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Abstract : Przedstawiono system analizy umożliwiający wykonanie dokładnych pomiarów morfometrycznych krawędzi stawowych oraz szpary stawowej z uwzględnieniem dużej zmienności ich kształtu. Sporządzenie bazy danych dotyczących fluktuacji parametrów zdrowego stawu krzyżowo-biodrowego umożliwia określenie wskaźników odstępstwa od normy badanego zdjęcia. Planimetryczna analiza kolejnych radiogramów leczonego pacjenta umożliwia ocenę dynamiki procesu chorobowego, a tym samym monitorowanie skuteczności leczenia. Cyfrowa obróbka obrazu w środowisku MatLab umożliwia ponadto znaczne uwydatnienie takich szczegółów, jak drobne nadżerki kostne, nie dostrzegalne przy wzrokowej interpretacji zdjęcia. Ma to duże znaczenie podczas analizy wczesnych, radiologicznie wątpliwych stadiów zapalenia. Zjawisko to dobrze ilustruje porównanie klasycznego obrazu radiologicznego z przetworzonym cyfrowo obrazem.

The system for analysis described makes it possible to conduct precise morphometric measurements of joint edges and articular space, taking into account wide range of their shapes. Creation of data base concerning fluctuation of parameters in healthy sacroiliac-lumbar joint, enables definition of difference factors from the standard in the picture examined. Planimetrie analysis consecutive radiograms of the patient treated, makes it possible to evaluate dynamics of the disease process and, as a consequence, monitor efficacy of the treatment. Digital analysis of image in Matlab environment makes it possible to emphasise such details as small bone erosion, which cannot be noticed during visual interpretation of the x-ray. It is very important in analysing early, radiologically doubtful, stages of inflammation. The phenomenon is well illustrated by comparison of classic x-ray image and digitally processed image.

Keywords : stawy krzyżowo-biodrowe, radiogram, analiza planimetryczna, sacroiliac-lumbar joint, radiogram, planimetric analysis,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. , Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook