Draft act on the law amendment of the act of prevention of drug abuse

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Authors :
Kaczmarska, K.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5, kkaczmarska@imdik.pan.pl,
Czernicki, Z.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Kastek, M.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Koźniewska, E.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Zębala, M.
Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego, Warszawki Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61,
Bogucki, J.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Piątkowski, T.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Polakowski, H.
Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2,
Przykaza, Ł.
Zespół Kliniczno-Badawczy Neurochirurgii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5,
Litwińska, M.
Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, monika.litwinska@wp.pl,
Zawiślak, K.
Kancelaria Prawna BZK Błaszak, Zawiślak, Król, 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12, kamil.stolarski@outlook.com,
Stolarski, K
Kancelaria Prawna BZK Błaszak, Zawiślak, Król, 30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12,
Abstract : Proces legislacyjny w swojej zasadniczej części jest jawny i każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad poszczególnymi projektami ustaw lub rozporządzeń. Jest to cenne w szczególności w przypadku osób zajmujących się zawodowo działalnością medyczną, czy też farmaceutyczną. Regulacje dotyczące ochrony zdrowia zmieniają się często, a poszczególne nowele wprowadzają nowe, istotne dla osób zainteresowanych, rozwiązania. Dlatego ważne jest, aby kontrolować ten proces i jak najszybciej zapoznawać się z projektami, wypowiadając się o ich brakach, jak i płynących z nich zagrożeniach. Dlatego też autorzy postanowili zwrócić uwagę na projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ukazał się publicznie w dniu 3 lutego 2014 r. i może wprowadzić istotne zmiany z punktu widzenia producentów środków psychoaktywnych, jak i farmaceutów, czy techników farmacji. W treści artykułu zdiagnozowano i opisano kluczowe problemy, które mogą wyniknąć w związku z przyjęciem nowelizacji w proponowanym kształcie oraz wskazano na zagrożenia z nich płynące.

Legislation process is public in its main parts and everyone is entitled to declare their interest in the work on individual draft acts and draft decree. It is important for people involved in professional medical or pharmaceutical activity. Regulations concerning healthcare change and respective novels bring essential new solutions. It is important to control legislation process, familiarize oneself with the projects as soon as possible and even express some remarks on possible failures. Therefore, the authors are going to pay attention to draft act on the law amendment of the act of perception of drug abuse, which was published on February 3rd 2014. This draft act can make a difference, which could be fundamental for manufacturers and distributors of psychoactive substances, as well as could be important for pharmacists and pharmaceutical technicians.

Keywords : prawo, projekt ustawy, nowelizacja, przeciwdziałanie narkomanii, farmacja, substancje psychoaktywne, law, draft act, amendment, prevention of drug abuse,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 2
Page : 95 – 100

Bibliography
: 1 Na marginesie, w dniu 17 września 2013 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych, znak: 2013/0305 (COD), które w razie przyjęcia będzie obowiązywać w Polsce bezpośrednio.
2 Tak art. 1 pkt 1 lit. a projektu.
3 Art. 1 pkt 18 projektu.
4 Art. 1 pkt 1 lit. b projektu.
5 Czyli upoważnienie do wydania rozporządzenia nie w celu wykonania ustawy, ale „do samodzielnego uregulowania całego kompleksu zagadnień (…), co do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich unormować ani wskazówek”, tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 września 1997 r., sygn. akt: K 25/97.
6 Nastąpiło to w drodze ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1396).
7 Biuro Legislacyjne przy Kancelarii Senatu: Opinia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 984), Warszawa, dnia 13 października 2010 r.
8 Tak m.in. w wyrokach: z dnia 21 lipca 2006 r., sygn. akt: P 33/05.
9 Art. 1 pkt 17 projektu.
10 Art. 1 pkt 14 projektu.
11 Art. 4 projektu.
12 Art. 3 projektu.
13 Jak stwierdził podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki „pamiętajmy o tym, że katalog substancji psychoaktywnych to nie katalog zamknięty, tylko, niestety, otwarty i bardzo dużo substancji, które mają działanie psychoaktywne i mogą być stosowane jako dopalacze, to substancje, które są używane w przemyśle i mają różne zastosowania, na przykład w produkcji farm, produkcji leków, produkcji używanych w przemyśle półproduktów, które mają znaczenie w procesach technologicznych”, patrz: Zapis scenograficzny z posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP (86) w dniu 2 stycznia 2014 r.
14 Mowa o Prawie farmaceutycznym.
DOI :
Qute : Kaczmarska, K. ,Czernicki, Z. ,Kastek, M. ,Koźniewska, E. ,Zębala, M. ,Bogucki, J. ,Piątkowski, T. ,Polakowski, H. ,Przykaza, Ł. ,Litwińska, M. ,Zawiślak, K. ,Stolarski, K ,Stolarski, K , Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 2/2014
Facebook