Journal : Acta Energetica
Article : Regulacja rynku energii elektrycznej

Authors :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Korab, R.
Politechnika Śląska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Laskowski, S.
ENERGIA-OPERATOR S.A.,
Abstract : Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia istoty regulacji, zawiera jej definicję oraz podstawowe cechy, które stanowić powinny o jej skuteczności. Zawarto w nim charakterystykę monopoli naturalnych jako tych obszarów, gdzie kontrola państwa jest konieczna i nieunikniona. Kolejnym aspektem poruszonym w opracowaniu są kryteria, które powinny charakteryzować prawidłowo funkcjonujący, sprawny i efektywny system regulacji. Ich dochowanie skutkuje bowiem wzrostem zaufania do działań regulatora. Nie sposób także pominąć kwestii niezależności. Jest ona wciąż przedmiotem dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Instytucje i środowiska domagające się niezależności regulatora nie są do końca zgodne i przekonane, czy jest to możliwe do osiągnięcia w poszczególnych krajach. Nie ma ściśle określonej wykładni tego pojęcia w stosunku do regulatorów, ale można wyróżnić elementy, które zdecydowanie powinny cechować działania regulatora, aby nie był posądzony o brak niezależności. Ostatnim zagadnieniem wymienionym w opracowaniu jest przedstawienie i scharakteryzowanie dwóch podstawowych systemów regulacyjnych. Analizie poddano system oparty na regulacji stopy zwrotu z kapitału, zwany regulacją kosztową, oraz system oparty na określaniu pewnego pułapu cen wg formuły RPI – X, nazywany regulacją bodźcową.

Keywords : regulacja, rynek energii elektrycznej, energy market, regulation,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 2
Page : 61 – 68

Bibliography
: 1. Dyrektywa 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie jednolitych zasad rynku energii elektrycznej, OJ EC Nr L 27, 30/01/1997, s. 20-29.
2. Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. nr 93, póz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007 r., nr 50, póz. 331 z późniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, póz. 1807 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, póz. 625 z późniejszymi zmianami).
7. Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Poznań 2001.
8. Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Zakamycze 2003.
9. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Warszawa – Toruń 2001.
10. Praca pod redakcją dr A. Dobroczyńskiej, Energetyka w Unii Europejskiej, Biblioteka Regulatora, Warszawa 2003.
DOI :
Qute : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Korab, R. ,Kot, A. ,Laskowski, S. ,Laskowski, S. , Regulacja rynku energii elektrycznej. Acta Energetica nr 2/2009
facebook