Journal : Acta Energetica
Article : Renewable Energy Sources in International and EU Legal Regulations

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Abstract : The article presents issues relating to international and EU regulations in the field of renewable energy sources (RES). It discusses in a comprehensive manner the most important acts specific for the both regulatory platforms. Also presented are the most important objectives and premises, which these acts implement. The RES development, at both the international and Community levels, is presented in the context of activities undertaken within the energy policy framework at each of the concerned platforms. The description of the characteristics of international and EU legislation also refers to their significant impact on Polish legislation on renewable energy.

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące międzynarodowych i unijnych regulacji prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). W sposób kompleksowy omówiono najważniejsze akty prawne charakterystyczne dla obu płaszczyzn regulacyjnych. Przedstawiono też najistotniejsze cele i założenia, jakie realizowane są za pomocą tychże aktów. Rozwój OZE, na poziomie zarówno międzynarodowym, jak i wspólnotowym, został przedstawiony w kontekście działań podejmowanych w ramach polityki energetycznej na każdej ze wskazanych płaszczyzn. Opisując charakterystykę międzynarodowych i unijnych aktów prawnych, wskazano również na ich istotny wpływ na polskie prawodawstwo w zakresie energetyki odnawialnej.

Keywords : energetyka odnawialna, odnawialne źródła energii, Prawo energetyczne, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, renewable energy, renewable energy sources, energy law, international law, European Union law,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 92 – 100

Bibliography
: 1. Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market, Official Journal of the European Union L 283 of 27 October 2001.
2. Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal of the European Union L 140 of 5.6.2009.
3. The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change of 11 December 1997, Journal of Laws of 2005 No. 203, Item. 1684.
4. United Nations Framework Convention on Climate Change of 9 May 1992. Journal of Laws of 1996, No. 53, Item 238.
5. Augustyniak T., Prawne uwarunkowania rozwoju źródeł energii odnawialnej Legal conditions for the development of renewable energy sources in: Ciechanowicz-McLean J., Bojar-Fijałkowski T., Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej Environmental protection law as a condition of business activities, Gdańsk 2009
6. Cherka M. et. al. (edit.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym Energy and environmental protection in the investment projects development process, Warsaw 2010
7. Krawiec F. (edit.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy Renewable energy sources in light of the global energy crisis. Selected problems, Warsaw 2010.
8. Łucki Z., Misiak W., Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne Energy sector and society. Sociological aspects, Warsaw 2011
9. Łysek M., Ocena ryzyka przyrodniczego przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii Natural risk assessment in implementation of renewable energy capital expenditure projects in: Górski M., Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza Environmental law and economic freedom, Łódź – Poznań, Polska 2011
10. Swora M., Muras Z. (edit.), Prawo energetyczne, Komentarz Energy Law, Commentary, Warsaw 2010
11. Olszewski M., O energetyce przyjaznej środowisku prawie wszystko. Mały leksykon dla dziennikarzy Almost everything about environmentally friendly energy. A small lexicon for journalists, Warsaw 2012
12. Wiśniewski G., Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do 2020 roku Investment potential in renewable energy by 2020, http://wyborcza.pl/myodnawialni/1,117398,10404703, Potencjal_inwestycyjny_w_energetyce_odnawialnej_do.html?as=1
13. Zajdler R., Odnawialne źródła energii w regulacjach Unii Europejskiej Renewable energy sources in European Union regulations, Infor No. 5, September – October 2002, http://www.zajdler.eu/__files/6_1_ PUE%205_2002.pdf
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miklaszewska, R. , Renewable Energy Sources in International and EU Legal Regulations. Acta Energetica nr 4/2013
facebook