Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisję CO2 w Unii Europejskiej

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisję CO2 w Unii Europejskiej

Autorzy :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Czapp, S.
Politechnika Gdańska,
Graczyk, A.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Abstrakty : W artykule przedstawiono koncepcję handlu pozwoleniami na emisję. Powstanie rynku pozwoleń na emisję w Unii Europejskiej było związane z brakiem postępu w ratyfikacji Protokołu z Kioto, który umożliwiłby uruchomienie rynku na skalę globalną. W rozwoju europejskiego systemu handlu emisjami można dotąd wyróżnić kilka etapów. W okresie 1997-2004 przygotowano polityczne, koncepcyjne i regulacyjne podstawy rynku. Pierwszy etap rozwoju rynku w latach 2005-2007 to okres próbny, w którym limity emisji dla dobrowolnie zgłaszających się uczestników handlu były przyznawane bezpłatnie przez poszczególne państwa według kryteriów, ustanowionych na podstawie emisji historycznej. Drugi etap wprowadzania systemu handlu emisjami pokrywa się z pierwszym okresem zobowiązań Protokołu z Kioto, w którym metoda alokacji pozwoleń jest jednolita w całej Unii Europejskiej. Udział podmiotów z wyznaczonych branż jest obowiązkowy. Rozdział pozwoleń zbywalnych jest bezpłatny, ale nadal opiera się na strukturze emisji poprzednich okresów. Rozwija się rynek wtórny obrotu pozwoleniami. W trzecim okresie – w latach 2013-2020 – zwiększy się zakres uczestników rynku. Systematycznie będzie się rozszerzać odpłatny – aukcyjny sposób rozdziału uprawnień. Rozwój europejskiego systemu handlu emisjami po roku 2020 jest uzależniony od podjęcia międzynarodowego porozumienia obejmującego redukcję emisji w skali globalnej. Wiadomo, że rynek pozwoleń emisyjnych będzie także odgrywać kluczową rolę w realizacji bardziej ambitnych europejskich celów w zakresie redukcji emisji do roku 2020 i w latach późniejszych.

Słowa kluczowe : emisja CO2, Unia Europejska, CO2 emission, European Union,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 1
Strony : 43 – 49
Bibliografia : 1. Czarnecki R, Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Rynek Energii, 2007, nr 5.
2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/136 z 5.06.2009.
3. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/32 z 25.10.2003.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/ WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/63 z 5.06.2009.
5. Działania UE przeciw zmianom klimatu. Europejski System Handlu Emisjami (ETS), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
6. Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie S02 w energetyce polskiej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002.
7. Majchrzak H., Krawczyk W., Wpływ uprawnień do emisji CO2 na cenę energii elektrycznej, Energetyka, 2008, nr 10.
8. Paczosa A., Błachowicz A., Jeszke R. i wsp., Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dyrektywa EU ETS & Decyzja NON ETS, Instytut Ochrony Środowiska, KASHUE, Warszawa czerwiec 2009.
9. Protokół do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.U. nr 203 póz. 1684 z dnia 17 października 2005.
10. Roine K., Tvinnereim E., Hasselknippe H. (eds.), Carbon 2008 – Post – 2012 is now, Point Carbon, 11 March 2008, s. l, dokument internatowy, kod dostępu: www.pointcarbon.com.
11. Stawski R, Wytwarzanie energii elektrycznej – uwarunkowania emisji CO2, Energetyka, 2008, nr 12.
12. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates KOM(2001) 581 endg. – Amtsblatt C 75 E vom 26.3.2002.
DOI :
Cytuj : Popczyk, J. ,Czapp, S. ,Graczyk, A. , Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisję CO2 w Unii Europejskiej. Acta Energetica nr 1/2009
facebook