Standardization of Infrared thermal imaging in medicine and physiotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii

Authors :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Abstract : Praca poświęcona jest metodologii badań termowizyjnych w medycynie. Przedstawia skrótowy przegląd aktualnych zastosowań termografii w medycynie i fizykoterapii oraz fizjologiczne podstawy badań termowizyjnych. Omawia obowiązujące aktualnie standardy, dotyczące zarówno przebiegu samych badań, jak i wymogów sprzętowych. W szczególności wskazano wymogi dotyczące przygotowania pacjentów oraz pomieszczenia badawczego, a także doboru i kalibracji sprzętu pomiarowego. W pracy poruszono również problem przeciwwskazań, jak wiarygodności pomiarów termowizyjnych oraz obiektywizacji wyników pomiarowych.

In this paper the methodology of infrared thermal imaging in medicine, is described. The basics of the physiology of a human body thermoregulation, as well as a short review of the practical applications of thermal imaging in medicine and physiotherapy, are presented. The standardization protocols and the requirements for the preparation of the patients, the location, setting up the imaging system are discussed. The excluding criteria are defined, aw well. Moreover, the reliability of the medical thermography and objective measurements, is discussed.

Keywords : termografia, zastosowania medyczne, zasady pomiarów termowizyjnych, wymogi pomiarowe, procedura pomiarowa, standaryzacja badań, standardy, normalizacja, wiarygodność, termoregulacja, thermography, medical applications, principles of infrared thermal imaging, measurement requirements, measurement procedure, measurement standardization, standards, normalization, reliability, thermoregulation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Dereń, E. , Standaryzacja badań termograficznych w medycynie i fizykoterapii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook